Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007

Kazalo

4406. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Grm v Novem mestu, stran 11979.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 11. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Grm v Novem mestu
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Grm v Novem mestu (v nadaljevanju: OPPN) je nadaljevanje postopka priprave občinskega lokacijskega načrta, ki se je začel pripravljati na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski načrt Grad Grm v Novem mestu (Uradni list RS, št. 39/06 in 65/06 – popravek; v nadaljevanju: program priprave) po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1) in se bo ob upoštevanju že izvedenih postopkov po ZUreP-1 nadaljevala v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt).
(2) Do sprejema tega sklepa so bila izvedena naslednja uradna dejanja oziroma zaključene naslednje faze dela:
– izvedba prve prostorske konference,
– sprejem in objava programa priprave,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-19/2005-IL z dne 13. 10. 2005, na podlagi katere ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– izdelava strokovnih podlag z variantnimi strokovnimi rešitvami.
2. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve so bile izdelane na osnovi analize prostora, programskih izhodišč, pridobljenih smernic in njihove analize ter v skladu z veljavno zakonodajo, izbrana variantna rešitev pa bo podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN.
3. člen
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Pri pripravi OPPN se upoštevajo vse v 1. členu navedene faze dela oziroma uradna dejanja, ki so bila izvedena v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta.
(2) OPPN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po naslednjih fazah:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni po sprejetju sklepa o pripravi OPPN),
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu,
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter seznanitev z njimi lastnikov zemljišč iz tretjega odstavka 50. člena ZPNačrt (15 dni po javni razgrnitvi),
– izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (15 dni po sprejetju stališč),
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni),
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj),
– posredovanje usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (15 dni po prejetju usklajenega predloga),
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani k izdaji smernic za načrtovanje, so navedeni v programu priprave ter bodo (razen Zdravstvenega inšpektorata RS, ki ni več pristojen in Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega pristojnost je prevzela Uprava RS za zaščito in reševanje) v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt pozvani tudi k izdaji mnenja na prostorsko ureditev. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo posredoval mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v programu priprave, se le te pridobi naknadno v postopku.
5. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financira investitor Mestna občina Novo mesto.
6. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-05-4/2002
Novo mesto, dne 11. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost