Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-27133/07 , Stran 6717
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks 01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si. 2. Predmet javnega poziva: a) Predmet Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet plus skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet plus. Cilji programa Varnejši internet plus so razdeljeni v štiri akcijske linije, in sicer: – boj proti nezakonitim in škodljivim spletnim vsebinam, – obravnavanje neželenih in škodljivih vsebin, – spodbujanje varnejšega okolja, – osveščanje. Evropska unija namenja sredstva za vzpostavitev in delovanje prijavnih točk za prijavo nelegalnih spletnih vsebin v obliki integriranih omrežij skozi prvo akcijsko linijo programa, katerega razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2007/sip_work_programme_2007.pdf. Evropska unija prav tako namenja sredstva za vzpostavitev vozlišč oziroma točk za osveščanje, ki bodo izvajale dejavnosti in programe osveščanja za varnejšo uporabo interneta in novih spletnih tehnologij v obliki integriranih omrežij skozi četrto akcijsko linijo, ki je zajeta v isti razpisni dokumentaciji. V okviru četrte akcijske linije je mogoče, kot je to pojasnjeno na 13. strani razpisne dokumentacije, kot del točke osveščanja prijaviti tudi vzpostavitev telefonskih linij za pomoč, preko katerih lahko otroci izrazijo zaskrbljenost in izkušnje, ki jih imajo z dostopom do nezakonitih in škodljivih spletnih vsebin na internetu. Evropska unija omogoča sofinanciranje do 75% vrednosti tovrstnih projektov v primeru, da so prijavitelji javne institucije, majhna in srednja podjetja ali neprofitne organizacije, kot je pojasnjeno na 5. strani razpisne dokumentacije. Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi komunitarne programe EU, zagotovitve delovanja točk osveščanja za varnejšo uporabo interneta in novih spletnih tehnologij ter zagotovitve delovanja prijavnih točk za prijavo nelegalnih spletnih vsebin, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis, ki pokriva prvo akcijsko linijo in najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis, ki pokriva četrto akcijsko linijo. Skladno s priporočili Komisije Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zelo spodbuja skupno prijavo, ki pokriva obe akcijski liniji, vendar jo bo sofinancirala le pod pogojem, da je skupna prijava tudi najbolje ocenjena v obeh delih, ki predstavljata posamezni akcijski liniji. V primeru, da bosta najbolje ocenjena prijavitelja za obe akcijski liniji različna, bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot pogoj za sofinanciranje lahko zahtevalo vsebinsko povezovanje med prijaviteljema, z namenom doseganja sinergičnih učinkov. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo posameznim prijaviteljem oziroma konzorcijem prijaviteljev na razpis v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus izdalo pismo o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo na razpis, objavljen na http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm. Do koriščenja sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bosta upravičena samo tista posamezna prijavitelja oziroma konzorcija prijaviteljev, ki bosta izbrana in najbolje ocenjena v okviru obeh relevantnih akcijskih linij komunitarnega programa Varnejši internet plus. V primeru skupnih prijav, ki pokrivajo obe akcijski liniji, bo do koriščenja sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo upravičen tisti posamezni prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev, katerega skupna prijava bo izbrana in najbolje ocenjena v obeh delih, ki predstavljata relevantni akcijski liniji. b) Pogoji Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da bo predložil osnutek programa in planiranih aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izda za prijavo na razpis EU. 3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva so na voljo na proračunski postavki 6771 (Mednarodno sodelovanje na področju razvoja informacijske družbe) Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leto 2009. 4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava zaprosila a) Rok za predložitev zaprosila: zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov radovan.pajntar@gov.si, najpozneje do 10. 10. 2007, do 12. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno). b) Sestava zaprosila: v zaprosilu mora biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema) vložki v projekt. V zaprosilu mora biti izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis v okviru programa Varnejši internet plus v letu 2007 skladno z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani programa Varnejši internet plus http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm. 5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri Konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 3 delovnih dni od preteka roka za predložitev zaprosila. Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo obravnavana.

AAA Zlata odličnost