Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4432. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, stran 12044.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje samskih domov na Zgornji Hudinji, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, predstavlja zemljišče v Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)), opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Predmetna zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86, 34/89 in Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/96, 87/97, 78/01, 33/02, 100/06), projekt izdelal RC Planiranje Celje št. 21/78. Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera pobudnika GRADIS gradbeno podjetje Celje d.d., Bukovžlak 71, 3000 Celje, da spremeni namembnost obstoječega objekta samskega doma v večstanovanjski blok in zgradi na predmetnih zemljiščih dodatna parkirna mesta.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti obstoječe stavbe – samskega doma v večstanovanjski blok s 53. stanovanji. Sprememba namembnosti objekta pogojuje izgradnjo dodatnih parkirnih mest na gradbeni parceli objekta, kjer je skladno z veljavnim zazidalnim načrtom izvedena zelenica z otroškim igriščem. Pri načrtovanju nove zunanje ureditve, je potrebno na gradbeni parceli obravnavanega objekta zagotoviti tudi zelene površine in prostor za igro otrok. Obstoječa drevesa je potrebno ohraniti v čim večji možni meri. Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN Zgornja Hudinja, meja območja IPA
Območje sprememb in dopolnitev ZN Zgornja Hudinja je zemljišče s parcelnimi številkami 550/22, 550/26, 549/4, 550/23, 550/24, 549/1, 549/3 in 550/2 vse k.o. Spodnja Hudinja, predvidenimi za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki.
Pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86, 34/89 in Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/96, 87/97, 78/01, 33/02, 100/06).
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi maja 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik, GRADIS gradbeno podjetje Celje d.d., Bukovžlak 71, 3000 Celje. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA mora biti v digitalni obliki, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi in ga pridobi investitor.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00014/2007-4200 DZ
Celje, dne 14. septembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost