Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4476. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert, stran 12123.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 3. dopisni seji dne 28. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje štipendij, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja v povezavi s štipendijami, ki jih podeljuje Občina Šentrupert.
2. člen
Občina Šentrupert podeljuje štipendije za dijake in študente občine Šentrupert, razen za tiste, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07).
Štipendije Občine Šentrupert so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, dijakom 4. letnika pa do 30. junija tekočega leta. Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
3. člen
Sredstva za izplačilo štipendij zagotavlja Občina Šentrupert v okviru vsakoletnega proračuna. Finančna sredstva prispevajo tudi donatorji, s katerimi se sklene donatorska pogodba.
4. člen
Pravico do štipendije po tem pravilniku lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije, ter študenti dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom.
Štipendije se lahko podeljujejo za:
1. deficitarne poklice, ki jih na trgu dela v Občini Šentrupert primanjkuje in s prijavljenimi brezposelnimi osebami ni mogoče zadostiti potrebam po delavcih. Seznam poklicev iz prvega stavka izdela Zavod RS za zaposlovanje na zahtevo Občine Šentrupert vsako leto posebej;
2. izobraževalne programe na področju turizma;
3. nadarjene dijake in študente.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert,
– da ima status dijaka oziroma status rednega študenta,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v RS.
Kandidat za štipendijo za deficitarne poklice mora poleg navedenih splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski program poklicne ali strokovne šole – dijaki oziroma v višješolski, visokošolski ali univerzitetni študijski program – študenti, ki omogočajo pridobitev poklica, ki je uvrščen v seznam deficitarnih poklicev pri Zavodu RS za zaposlovanje za območje Občine Šentrupert.
Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za izobraževalne programe na področju turizma, mora poleg navedenih splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program za področje turizma.
Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg navedenih splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj prav dober učni uspeh – učenci in dijaki, oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti.
Izbranemu kandidatu se lahko za posamezno šolsko oziroma študijsko leto podeli le ena vrsta štipendije.
II. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
5. člen
Sklep o razpisu štipendij Občine Šentrupert sprejme župan Občine Šentrupert, s katerim določi število in vrsto razpisanih štipendij glede na zagotovljena finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto oziroma najkasneje 30 dni pred začetkom novega šolskega leta, zaključi pa se najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog. Javni razpis je praviloma odprt najmanj 15 dni od objave.
Postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v skladu z določili tega pravilnika.
7. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in merila za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
8. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Šentrupert,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije. Če kandidat ni polnoleten, morajo izjavo podpisati tudi starši oziroma skrbnik,
– podpisana izjava, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji,
– izjava, da bo ob enakih ostalih pogojev na zahtevo štipenditorja dostavil podatke o socialnem stanju družine.
9. člen
Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– letnik izobraževanja, pri čemer ima ob enakih pogojih prednost kandidat, vpisan v višji letnik;
– oddaljenost šole od kraja bivanja;
– ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Podrobnejši način ocenjevanja oziroma točkovanja vlog po navedenih kriterijih se izvaja na naslednji način:
Učni uspeh oziroma višja povprečna ocena v preteklem šolskem oziroma študijskem letu se ovrednoti z največ 70 točkami, in sicer na naslednji način:
+------------------+-------------------------+-----------------+
|         |Uspeh          |Točke      |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|Dijaki      |odličen         |70 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |prav dober        |50 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |dober          |30 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |zadosten         |10 točk     |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|         |             |         |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|Študenti     |Povprečna ocena     |Točke      |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |nad 9,2         |70 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |nad 8,6 do vključno 9,2 |60 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |nad 8,0 do vključno 8,6 |50 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |nad 7,6 do vključno 8,0 |40 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |nad 7,0 do vključno 7,6 |30 točk     |
|         +-------------------------+-----------------+
|         |do vključno 7,0     |20 točk     |
+------------------+-------------------------+-----------------+
Po opravljenem točkovanju učnega uspeha iz tabele se doseženo število točk posameznega kandidata pomnoži še s korekcijskim faktorjem, in sicer:
+------------------+-------------------------+-----------------+
|         |             |Korekcijski   |
|         |             |faktor      |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|Dijaki      |Program gimnazije    |1,0       |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|         |Program srednjega    |0,85       |
|         |poklicnega ali      |         |
|         |strokovnega       |         |
|         |izobraževanja      |         |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|Študenti     |Univerzitetni študijski |1,0       |
|         |program         |         |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|         |Visokošolski študijski  |0,85       |
|         |program         |         |
+------------------+-------------------------+-----------------+
|         |Višješolski študijski  |0,70       |
|         |program         |         |
+------------------+-------------------------+-----------------+
Pri ugotavljanju povprečne ocene kandidata se upoštevajo izključno samo številčne ocene.
Letnik izobraževanja se točkuje na naslednji način, pri čemer lahko kandidat zbere največ 20 točk:
+------------+-----------+-------------------+-----------------+
|      |Srednja  |Visokošolski,   |Univerzitetni  |
|      |šola    |višješolski    |program     |
|      |      |program      |(oziroma     |
|      |      |(oziroma 3-letni  |4-letni študij) |
|      |      |študij)      |         |
+------------+-----------+-------------------+-----------------+
|Vpisan   |5 točk   |5 točk       |5 točk      |
|v 1. letnik |      |          |         |
+------------+-----------+-------------------+-----------------+
|Vpisan   |10 točk  |10 točk      |10 točk     |
|v 2. letnik |      |          |         |
+------------+-----------+-------------------+-----------------+
|Vpisan   |15 točk  |20 točk      |15 točk     |
|v 3. letnik |      |          |         |
+------------+-----------+-------------------+-----------------+
|Vpisan   |20 točk  |-         |20 točk     |
|v 4. letnik |      |          |         |
+------------+-----------+-------------------+-----------------+
Oddaljenost šole od kraja bivanja se točkuje na naslednji način, pri čemer lahko kandidat zbere največ 10 točk:
+-------------------------------------+------------------------+
|Oddaljenost v km           |Točke          |
+-------------------------------------+------------------------+
|do 25 km               |1 točka         |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 25 km do vključno 40 km     |3 točke         |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 40 km do vključno 70 km     |5 točk         |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 70 km do vključno 100 km     |7 točk         |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 100 km              |10 točk         |
+-------------------------------------+------------------------+
Dohodek na družinskega člana:
Prioritetno lestvico kandidatov se določi glede na skupno število doseženih točk, ki jih kandidat doseže na podlagi ocenjevanja po prvih treh navedenih kriterijih. Če pa na podlagi tovrstnega ocenjevanja ni mogoče izbrati ustreznega števila štipendistov za določeno šolsko/študijsko leto oziroma v primeru, da več kandidatov doseže popolnoma enako število točk, se opravi še ocenjevanje teh vlog po zadnjem, četrtem kriteriju, pri čemer imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
10. člen
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana bo kandidat naknadno pozvan k dopolnitvi svoje vloge.
Dohodek na družinskega člana po tem pravilniku je vsota vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, prejeti v obdobju preteklega koledarskega leta, razen:
– dodatka za pomoč, postrežbo in varstvenega dodatka;
– dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški za rejenca);
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– štipendij;
– otroškega dodatka;
– pomoči ob rojstvu otroka;
– dodatka za nego otroka;
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče.
V dohodek družine se po tem pravilniku upoštevajo preživnine, do katere so upravičeni družinski člani v višini izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, ko se v vlogi dokaže, da je upravičenec ne prejema.
Izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih izplača posamezni družinski član, se pri ugotavljanju letnega dohodka družine odštejejo.
Kot dohodek od kmetijstva se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, brez upoštevanj znižanj in olajšav, ugotovljen v letnem obvestilu davčne uprave o višini katastrskega dohodka, pomnožen s faktorjem za preračun katastrskega dohodka, določenim s predpisom za upoštevanje dohodka iz kmetijstva za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in pomoči. Če dohodek od kmetijstva ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno samo gospodinjstvo, kot je določeno v zakonu o dohodnini, se v dohodek vlagateljeve družine upošteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na število članov družine.
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen z odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti, brez upoštevanja znižanj in olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost zavezanca. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke iz državnega proračuna.
Dohodek in prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za davek lahko zmanjšana za normirane stroške, se kot bruto dohodek oziroma prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, določena v odločbi o odmeri dohodnine.
11. člen
Med člane družine kandidata po tem pravilniku spadajo:
– oče, mati ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim od staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do štipendije, kakor tudi otroci kandidata,
– otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih kandidatovi starši dolžni preživljati, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
– stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki kandidatovih staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alinee,
– otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev, in živijo z vzdrževalci v skupnem gospodinjstvu ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
Število družinskih članov se upošteva po stanju v času oddajanja vloge za uveljavitev pravice do štipendije.
12. člen
Število in vrsto štipendij se vsako leto določi v javnem razpisu za posamezno šolsko leto glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Višina dodeljene štipendije je za posamezno šolsko oziroma študijsko leto fiksna in se določi glede na zagotovljena sredstva v proračunu z javnim razpisom.
Štipendija se izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
13. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan. Komisija ima pet članov.
Komisija izmed svojih članov na svoji prvi seji izvoli predsednika. Mandat komisije je vezan na mandat župana.
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Občinska uprava Občine Šentrupert, pri čemer upošteva navodila in sklepe Komisije za štipendiranje.
14. člen
Naloge komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in objava,
– obravnava vlog, priprava poročila ter predlogov kandidatov za pridobitev štipendije,
– podaja mnenje glede prispelih pritožb zoper izdane odločbe o podelitvi štipendij,
– priprava predloga o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– pripravlja predloge sprememb pravilnika in kriterijev za dodelitev štipendij.
15. člen
Komisija obravnava popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi določenih meril in kriterijev iz 9. člena tega pravilnika pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi in se mu določi 5-dnevni rok za dopolnitev njegove vloge.
Če prosilec v tem roku ne dopolni prijave, se prijava zavrže. Sklep o tem se pošlje prosilcu v 8 dneh po preteku roka za dopolnitev prijave. Zoper sklep o zavržbi ni pritožbe.
16. člen
O podelitvi štipendij Občine Šentrupert odloča na predlog Komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Šentrupert z odločbo. Odločba je posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis.
Kandidat ima pravico v 8 dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. O pritožbi odloča župan, najkasneje v roku 30 dni. Odločba župana zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se s štipendistom sklene pogodbo o štipendiranju.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
17. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju in v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist. Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa in opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
18. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik in ne posreduje dokazila najkasneje do 15. septembra dijak oziroma do 15. oktobra študent o opravljenem letniku, za katerega mu je bila dodeljena štipendija,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
19. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen, invalidnost), se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za štipendiranje.
20. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega oziroma študijskega leta poročati o učnih, študijskih in drugih uspehih, občinska uprava pa je dolžna z njim vzdrževati stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njegovih študijskih obveznosti in mu v okviru svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoč.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentrupert in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 247/2007
Šentrupert, dne 28. septembra 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost