Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4444. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/A »Novi center Ivančna Gorica«, stran 12071.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 24. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/A »Novi center Ivančna Gorica«
1. Ocena stanja in razlogi
Za območje urejanja I4/a je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list RS, št. 38/03) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/03, 2/04 in Uradni list RS, št. 112/05).
Na območju omenjenega zazidalnega načrta se od sprejetja le-tega ni zgradil niti en objekt.
Razlogi za spremembo veljavnega zazidalnega načrta so sledeči:
– potreba po novi prometni ureditvi, ki z večjim cestnim telesom krožišča na novi priključni cesti v predvideno naselje in krajevno središče zavzame več razpoložljivih zazidalnih površin in poseže tudi v območje urejanja I4/a;
– kapaciteta predvidene stavbe občinskega vrtca se mora glede na potrebe povečati za dva nova oddelka, zaradi česar je potrebno zagotoviti tudi ustrezno večje igralne površine;
– zaradi potrebnih investicij za izgradnjo komunalne opreme je potrebno pridobiti več brutto etažnih površin na območju predvidene blokovne gradnje, novogradnja se z zasnovo in gabariti prilagodi že izvedenim blokovnim gradnjam v neposredni okolici;
– zaradi izvedenega peš prehoda čez železniško progo se spremeni predvidena oblika križišča ceste »A« s cesto »B«.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Zaradi novih pogojev se zazidalna zasnova »gruče«, izbrana na javnem natečaju, ki je bila osnova za izdelavo veljavnega ZN, spremeni tako, da upošteva nove parcelne meje in nova razmerja med zazidanimi in prostimi površinami. S spremembami se preoblikuje kompozicija zazidave, vendar se v novih pogojih ohranijo želeni odprt značaj prostora, prostorska razmerja med polnim in praznim ter merilo zazidave.
Povečava vrtca zahteva drugačno zasnovo stavbe in postavitve na parcelo. Višji del stavbe P+1 v obliki črke L je s krilom oddelkov (igralnic) in uprave postavljen na zahodni rob parcele, nižji del s kuhinjo je med parkiriščem z gospodarskim uvozom in skupnim igriščem. Vhod v vrtec je urejen neposredno iz trga. Dodatne igralne površine je na utesnjenem zemljišču mogoče primerno urediti tudi na strehi servisnega krila.
Stavba predvidena za glasbeno šolo in knjižnico, se prestavi na južni rob zazidalnega območja ob novo cesto in poveže v pritličju s programom tržnice. K večnamenski stavbi, ki omogoča fleksibilno rabo za različne skladne dejavnosti, je prestavljena uvozno-izvozna klančina v parkirišče pod ploščadjo trga. Na severnem robu trga proti zdravstvenemu domu se zasadi drevored kostanjev.
Stavba za potrebe občinske uprave, županstva in občinskega sveta se prestavi na zahodni rob trga med krožišče in kostanjev drevored. Glede na potrebe in obliko stolpiča je občinska stavba visoka P+5+M. Vhod je predviden s trga, ki lahko služi za razne prireditve, klet je neposredno povezana s parkiriščem pod ploščadjo trga.
Število in razporeditev blokov se glede na nove lokacijske pogoje in parcelne meje spremeni. Trem daljšim blokom, ki stojijo ob cerkvenem griču (9a, 9b in 9d) se doda še eno nadstropje. Predvidi se dodatna klančina v parkirišča pod ploščadjo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Naročnik po potrebi zagotovi izdelavo novih strokovnih podlag v 45 dneh po prejemu usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev v 30 dneh po prejemu novih strokovnih podlag.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo prostorske sestavine planskih aktov – Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98,1/99, 4/99 7/99, 3/00, 75/04 in 124/04).
Glede na pomen in lego obravnavanega območja so se že oziroma se še bodo izdelale posebne strokovne podlage in študije:
– ustrezne geodetske podlage,
– geomehanske raziskave tal,
– hidrološka-hidrogeološka ekspertiza,
– druge strokovne podlage in študije po potrebi.
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki jih bo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora bo naročila Občina Ivančna Gorica.
4. Roki
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Faza              |   Nosilec   |  Rok  |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Sklep o začetku postopka    |    župan   | sept. 07 |
|sprememb in dopolnitev ZN   |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu|  Uprava OIG  |  7 dni  |
|in svetovnem spletu, MOP    |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Priprava osnutka        |  izdelovalec  |  30 dni |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Poziv nosilcem urejanja    |  izdelovalec  |  30 dni |
|prostora za pridobitev smernic |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Analiza smernic, izdelava   |  izdelovalec  |  45 dni |
|strokovnih podlag in dopolnitev|         |      |
|osnutka            |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Javno naznanilo o javni    |  Uprava OIG  |  7 dni  |
|razgrnitvi in javni obravnavi |         |      |
|dopolnjenega          |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|osnutka; objava v svetovnem  |         |      |
|spletu in na krajevno običajen |         |      |
|način             |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna   |  Uprava OIG  |  30 dni |
|obravnava           |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Priprava stališč do pripomb in |  izdelovalec  |  15 dni |
|predlogov           |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Sprejem stališč na seji OS   |  občinski svet |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Objava stališč in pisna    |  Uprava OIG  |  7 dni  |
|seznanitev lastnikov parcel  |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Oblikovanje predloga na podlagi|  izdelovalec  |  15 dni |
|stališč            |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Pridobitev mnenj nosilcev   |  izdelovalec  |  30 dni |
|urejanja prostora       |         |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Priprava usklajenega predloga |  izdelovalec  |  30 dni |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Sprejem predloga na seji OS  |  občinski svet |      |
+-------------------------------+------------------+-----------+
|Objava odloka v uradnem glasilu|  Uprava OIG  |  7 dni  |
+-------------------------------+------------------+-----------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice za pripravo OPPN in mnenje k dopolnjenemu predlogu, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostora in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Družba za avtoceste RS, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev si delita Stanovanjski sklad RS in Občina Ivančna Gorica v razmerju 80:20.
Št. 35005-0045/1999-3
Ivančna Gorica, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost