Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4485. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 12142.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZDSve-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. korespondenčni seji dne 28. 9. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi Pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo 22. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta 3 predstavnike (v nadaljevanju: elektorje) ter določi 1 kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo člani Občinskega sveta in Komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju: Komisija) izmed volilcev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ivančna Gorica.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta izmed volilcev, ki imajo stalno prebivališče v 22. volilni enoti.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta z njihovimi soglasji posredujejo predlagatelji – Komisiji do vključno 1. 10. 2007.
V primeru, da predlagatelji iz 4. in 5. člena teh Pravil ne posredujejo Komisiji predlogov najmanj 3 kandidatov za elektorje in najmanj 1 kandidata za člana državnega sveta, Komisija sama predlaga kandidate, tako, da skupaj z že predlaganimi dosežejo najmanj število 3 kandidatov za elektorje in 1 kandidata za člana državnega sveta.
Predlagatelji morajo Komisiji predložiti tudi soglasja kandidatov.
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po žrebu, kjer lahko sodelujejo tudi predlagatelji kandidatov.
7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je z žrebom določila Komisija.
8. člen
Voli se 3 elektorje.
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za 3 kandidate tako, da obkroži zaporedno številko pred njihovimi imeni.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
9. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno število pred enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ opredeljenih glasov navzočih članov Občinskega sveta.
10. člen
Za tajno glasovanje volitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta se smiselno uporabljajo določbe 51. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/99 in 4/01).
11. člen
V primeru, ko sta dva in več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
12. člen
V primeru, da se po sklicu seje občinskega sveta za volitve elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta, zaradi smrti kandidata ali izgube pravice biti voljen (zaradi odvzema poslovne pristojnosti, izgube stalnega prebivališča v Občini Ivančna Gorica, oziroma v 22. volilni enoti in podobno) zmanjša število kandidatov pod število, določeno v 2. členu teh Pravil, imajo pravico predlagati nove kandidate na sami seji člani občinskega sveta in komisija.
Pred izvedbo volitev na seji občinskega sveta je treba pridobiti soglasje novih kandidatov.
13. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
14. člen
Ta pravila sprejema občinski svet z večino opredeljenih glasov.
15. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta št. 00605-0001/2002 z dne 10. 9. 2007.
Št. 041-0007/2007
Ivančna Gorica, dne 28. septembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost