Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-26764/07 , Stran 6720
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednja stavbna zemljišča: a) Lokacija v k.o. Medlog Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1917 – njiva v izmeri 854 m2, vpisano v vl. št. 566, k.o. Medlog. Zemljišče leži v območju PUP na Špici (Uradni list RS, št. 17/92 – proj. št. 33/91 RC Planiranje) na katerem je predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti, z možnostjo gradnje po spremembi ZN. Izklicna cena zemljišča znaša 100 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 854 m2 85.400,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 658/6 – parkirišče v izmeri 3561 m2, vpisano v vl. št. 631, k.o. Celje. Zemljišče leži v območju ZN Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84 – proj. št. 33/82 – RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja poslovnih prostorov za namene šolstva, zdravstva, javnih služb. Izklicna cena zemljišča znaša 375 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3561 m2 1.335.375,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 819/6 – dvorišče v izmeri 749 m2, vpisano v vl. št. 1033, k.o. Sp. Hudinja, parc. št. 829/2 – dvorišče v izmeri 43 m2, vpisano v vl. št. 533, k.o. Sp. Hudinja, parc. št. 819/11 – travnik v izmeri 1064 m2, vpisano v vl. št. 1614, k.o. Sp. Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN industrija sever- regijski center (Uradni list RS, št. 14/99 – proj. št. 221/98 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 300 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1856 m2 556.800,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. d) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 877/8 – parkirišče v izmeri 1462 m2, parc. št. 877/10 – parkirišče v izmeri 291 m2, obe vpisane v vl. št. 398, k.o. Sp. Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN stanov. cona XII – XIII – del: Sp. Hudinja (Uradni list RS, št. 63/93 – proj. št. 14/92–A – RC Planiranje) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 240 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1753 m2 420.720,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 16. 10. 2007 do 12. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja zemljišč«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-7000007. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ustavi. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje (II. nadstropje), 16. 10. 2007, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, tel. 03/426-56-20 (Ingrid Mastnak) in tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).

AAA Zlata odličnost