Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4475. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba, stran 12122.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba – v nadaljevanju: OPN
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) – v nadaljevanju ZUreP-1 – je občine zavezal k pripravi prostorskih aktov: strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in prostorskega reda občine (PRO).
Občina Šempeter - Vrtojba je v maju 2005 skladno z določili ZureP-1 pričela postopek za izdelavo SPRO.
Razlogi za izdelavo dokumenta so poleg obveznosti, ki jih je občinam nalagal ZUreP-1 bili:
– potreba po dopolnitvi vizije dolgoročnega prostorskega razvoja občine zaradi usklajenega razvoja nacionalnega središča mesta Nove Gorice oziroma njenega vplivnega območja, ki vključuje tudi naselji Šempeter pri Gorici in Vrtojbo,
– vzpodbujanje enakovrednega pospešenega razvoja obmejnih naselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe v primerjavi z Gorico in sicer z omogočanjem načrtovanja usklajenih prometnih mrež med naselji, gospodarskih con, turističnih in drugih dejavnosti ter
– omogočanje nadaljnjega prostorskega razvoja in varstva okolja, pojavile so se nove razvojne pobude, ki zahtevajo prilagoditev oziroma spremembe občinskih planskih dokumentov.
V postopku priprave SPRO so bili opravljeni naslednji formalni koraki:
– pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-48/2005, iz katere izhaja, da v postopku priprave SPRO ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje;
– dne 6. 6. 2005 je bila izpeljana 1. prostorska konferenca;
– sprejet in objavljen je bil program priprave SPRO (Uradni list RS, št. 60/05);
– pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora.
Občina je pripravila tudi osnutek programa priprave PRO, ki pa ni bil objavljen, saj je v času pridobivanja odločbe o potrebnosti izvajanja celovite presoje vplivov na okolje pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt), ki je na novo definiral vrste in vsebine prostorskih aktov ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.
Skladno z določili prvega odstavka 98. člena ZPNačrt bo občina postopek za izdelavo SPRO in PRO nadaljevala po določilih ZPNačrt kot postopek za pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo združeval strateški in izvedbeni del novega prostorskega akta občine.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN bodo smiselno uporabljene:
– strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 s prostorskimi usmeritvami do leta 2020 in srednjeročnega plana za obdobje 1986–1990;
– strokovne podlage, izdelane za potrebe izdelave SPRO in PRO;
– smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile podane na program priprave SPRO;
– strokovne podlage, izdelane za potrebe večjih predvidenih ureditev;
– ostale obvezne strokovne podlage po ZPNačrt.
3. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz OPN:
– izdelava osnutka OPN v decembru 2007,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN v juniju 2008,
– obravnava in sprejem OPN na seji občinskega sveta v novembru 2008.
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovani prostorski ureditvi iz njihove pristojnosti
Pripravljalec OPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice k osnutku OPN ter mnenja k predlogu OPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Zavod za Gozdove Slovenije;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
6. Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode;
8. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja reke Soče;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja narave;
10. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste;
14. Družba RS za avtoceste;
15. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice;
16. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica;
17. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov;
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije;
19. Geoplin plinovodi d.o.o.;
20. ELES d.o.o.;
21. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve;
22. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
23. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
24. Ministrstvo za zunanje zadeve;
25. Ministrstvo za notranje zadeve;
26. Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
27. Družba Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
28. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana;
29. Občina Šempeter - Vrtojba;
30. Komunala d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
31. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Druga določila v zvezi s pripravo OPN
Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč ali za druge spremembe s področja urejanja prostora, ki bodo na občino prispele v roku 30 dni ob pričetka veljavnosti tega sklepa, bodo obravnavane še v postopku priprave OPN po tem sklepu.
6. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03325-2/2005-47
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost