Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok (Pakman), stran 12039.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok (Pakman)
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86, Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98 in 86/01) Mestni svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok (Uradni vestnik Celje št. 28/63, 5/70, Uradni list SRS, št. 42/72, 10/74, 15/74, 24/74, 3/76, 22/77, 24/77 in 31/81 in Uradni list RS, št. 1/91, 16/91, 23/91, 27/95, 34/00, 105/00, 45/02, 138/04) po projektu št. 10-2006, ki ga je izdelal biro URBANISTI d.o.o. Celje.
2. člen
2. člen Odloka o zazidalnem načrtu Otok (Uradni vestnik Celje št. 28/63, 5/70, Uradni list SRS, št. 42/72, 10/74, 15/74, 24/74, 3/76, 22/77, 24/77 in 31/81 in Uradni list RS, št. 1/91, 16/91, 23/91, 27/95, 34/00, 105/00, 45/02, 138/04) se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
»Zazidalni načrt Otok se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 10-2006 izdelal biro Urbanisti d.o.o. Celje. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na zemljišče s parcelno št. 884 k.o. Celje in podajajo urbanistično arhitektonske pogoje za rušitev obstoječega stanovanjskega objekta in gradnjo novega. Velikost ureditvenega območja je 644 m2.«
3. člen
Za 2. členom se dodajo nova poglavja s členi, ki glasijo:
»VSEBINA AKTA
2.a člen
Projekt iz 2. člena odloka vsebuje besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta,
– ureditveno območje,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
– grafični načrt 1: »načrt namenske rabe prostora«,
– grafični načrt 2: »izsek iz ZN Otok I (št. pr. 9/78)«,
– grafični načrt 3: načrt parcele 1:1000,
– grafični načrt 4: »načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije in tehničnimi elementi za zakoličenje objekta«,
– grafični načrt 5: »načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova objektov«,
– grafični načrt 6: »načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova rabe površin«,
– grafični načrt 7: »načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture«,
– grafični načrt 8: »prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji«.
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega,
– strokovne podlage:
PGD - Dvostanovanjska hiša Trubarjeva (št. proj. 08/06, Kultivator d.o.o.)
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani,
– spis postopka priprave in sprejemanja,
– podatki o lastnikih zemljišč.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.b člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Obravnavano zemljišče se nahaja znotraj mestne stanovanjske soseske, v območju individualne stanovanjske gradnje tipa enostanovanjskih in dvostanovanjskih objektov-dvojčkov. Območje je že v celoti izgrajeno in opremljeno z gospodarsko infrastrukturo ter prometno navezano na mestno jedro. Znotraj območja so možne rekonstrukcije obstoječih objektov oziroma nadomestne gradnje. Gradnja dvojčka na mestu enostanovanjskega objekta v območju, kjer je taka tipologija objektov že prisotna, ne spreminja značaja soseske.
2.c člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Na zemljišču s parc. št. 884 k.o. Celje je predvidena rušitev obstoječega enostanovanjskega objekta in garaže ter gradnja novega dvostanovanjskega objekta tipa dvojček. V okviru dovoljenih maksimalnih gabaritov predvidenega objekta ni dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta ali preureditev v večstanovanjskih enot v kasnejši fazi.
2.č člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Predvideni objekt je zasnovan kot dvojček z dvema sodobno zasnovanima bivalnima enotama na višjem nivoju sodobne stanovanjske gradnje. Etažnost objekta je pritličje, ki je dvignjeno nad teren nad koto poplavnosti (ca. 239.20 m.n.v.) in nadstropje, streha je delno večkapnica, delno ravna-terasa. Objekt je lahko tudi podkleten delno ali v celoti. Tlorisni gabarit stavbe je pravilen očrtan pravokotnik širine 11,40 m in dolžine 13,40 m, s trikotnimi izmiki stranic navzven, z razmikom v skrajnih točkah po širini skupno 14,10 m in v skrajnih točkah po dolžini skupno 17,70 m. Odmiki od parcelnih mej so podani v grafičnem delu ZN. Objekt se mora s skrajnim severnim robom dotikati gradbene linije.
Tabela: Urbanistični kazalci za stanovanjsko gradnjo: površina, faktorji (priporočila prostorskega reda Slovenije – Uradni list RS, št. 122/04) – vrednosti veljajo za celoten objekt
+------------------+----------+----------------+---------------+
|Površina     |  m2  |  Fi (faktor  | Fz (faktor  |
|         |     |   izrabe)  | zazidanosti) |
+------------------+----------+----------------+---------------+
|Gradbena parcela | 644,00 |        |        |
+------------------+----------+----------------+---------------+
|Bruto površina  | 197,80 |        |   0,304   |
|etaže (pritličja) |     |        |        |
+------------------+----------+----------------+---------------+
|Bruto površina  | 474,80 |   0,737   |        |
|objekta      |     |        |        |
+------------------+----------+----------------+---------------+
Fz dop. 0,4; Fi dop. 1,2;
Objekt je oblikovan sodobno, pri čemer je dopustna uporaba sodobnih materialov. Fasade objekta naj bodo prvenstveno v zemeljskih barvah.
Kote terena (manipulativnih površin, terase, zelenice) ni dopustno nadvišati nad koto sosednjih zemljišč. Pri gradnji je potrebno upoštevati dejstvo, da je območje do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah Savinje lahko poplavljeno. Zato je ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objekta potrebno predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
Na območju gradbene parcele so dopustne manjše zasaditve, ki ne povzročajo osenčenja sosednjih parcel in ne segajo čez meje parcele, tlakovanje na način, da prepušča meteorne vode v podtalje in postavitev transparentne ograje višine do 1.80 m na parcelno mejo. Dovoljena je postavitev nadstrešnice pred vhodom v objekt ter nad parkirnimi mesti, ki pa morajo biti iz lahkih materialov in montažne izvedbe. Kolikor se postavijo bližje kot 4 m od roba sosednje parcele je potrebno soglasje lastnika le-te.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
2.d člen
Prometna infrastruktura
Predvideni objekt je prometno dostopen iz Trubarjeve ulice (mestna zbirna cesta LZ 038900). Investitor mora zagotoviti parkirna mesta na gradbeni parceli, in sicer za vsako enoto dvojčka dve (2) parkirni mesti.
Električno omrežje
Energija za napajanje objekta je na voljo na NN omrežju I4-Trubarjeva, ki se napaja iz transformatorske postaje TP Kopališče.
TK omrežje
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase TK omrežja. Trase so na razpolago pri upravljavcu Telekom Slovenija. Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov.
Plinovod
Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno (p=0.1bar) plinovodno omrežje v upravljanju sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in hišni priključni plinovodi. Oskrbo predvidenega objekta z energijo je možno predvideti z cevno navezavo na obstoječe javno plinovodno omrežje zemeljskega plina. Ogrevanje objekta je mogoče tudi z drugim ekološko neoporečnim virom (toplotna črpalka, sončna energija).
Meteorna in fekalna kanalizacija
Komunalne odpadne vode se speljejo v javni kanal št. 103072 preko že pripravljenega kanalskega priključka. Obstoječa greznica se opusti oziroma izprazni, dezinficira in zasuje. V primeru podkletitve dela objekta je potrebno interno kanalizacijo, ki bi potekala skozi prostore pod nivojem terena izvesti brez priključkov in brez prekinitev, odpadne vode pa speljati v javno kanalizacijo preko črpališča. Za meteorne vode s streh in povoznih površin je potrebno predvideti ponikovanje, povozne površine izvesti kot prepustne. Preliv meteornih vod se spelje v javni kanal št. 103072 preko že pripravljenega kanalskega priključka.
Vodovod
Oskrba objekta z vodo je možna preko obstoječega priključka iz osrednjega vodovodnega sistema Celje. Za vsako stanovanjsko enoto mora biti vgrajen zunanji vodomer v tipskem jašku.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
2.e člen
Varstvo voda
Predvideni objekt znotraj ureditvenega območja se bo priključil na javni kanalizacijski sistem. Odpadne komunalne vode se odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno čistilno napravo.
Varstvo pred hrupom
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi obravnavano območje v II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.
Varstvo zraka
Z gradnjo objekta in priključitvijo na plinovodno omrežje ali uporabo drugega ekološko neoporečnega vira ogrevanja, uporabo tehnološko naprednih ogrevalnih naprav, se ocenjuje, da bo emisija v zrak manjša kot pri obstoječem objektu.
Ravnanje z odpadki
Za objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, dostopni za izvajalca pristojne javne službe.
Varstvo tal
Z gradnjo in uporabo objekta ne ogroženo varstvo tal. Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic oziroma okolice stavb.
Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju se ne nahaja zavarovana naravna vrednota in ni evidentirane zavarovane enote kulturne dediščine.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
2.f člen
Pri pripravi akta so v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Pri gradnji objekta je potrebno ojačati prvo ploščo zaradi eventualne porušitve pri potresu.
NAČRT PARCELACIJE
2.g člen
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel za objekt dvojček in je prikazan v grafičnem načrtu št. 4: »Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije«. Določeni sta dve (2) gradbeni parceli za vsako enoto dvojčka posebej. Gradbeni parceli se lahko tudi združita v enotno.
DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
2.h člen
Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno zmanjšanje tlorisnih gabaritov objektov, povečanje ni dovoljeno. Izvedba več manjših stanovanjskih enot znotraj maksimalno dovoljenih dimenzij namesto dvostanovanjskega objekta (dvojčka) ni dovoljena in mogoča. Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posameznih objektov ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati minimalne odmike od sosednjih gradbenih parcel in gradbeno linijo, ki se je mora objekt dotikati.
Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo zazidalnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.«
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0019/2006
Celje, dne 25. septembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost