Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-27221/07 , Stran 6715
Svet zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto: ravnatelja organizacijske enote Srednja šola. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja organizacijske enote Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in 99. členom ter 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5), in sicer: 1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v organizacijski enoti Srednja šola, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo, 5. ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo, 6. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 7. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 8. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 10. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja organizacijske enote Srednja šola v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja OE Srednja šola« pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni, ter vašim programom vodenja organizacijske enote Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana. Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o odločitvi sveta prejeli v roku najkasneje 4 mesece od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost