Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-26915/07 , Stran 6712
Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek, na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-3, Uradni list RS, št. 63/07, v nadaljevanju: ZJU), objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: svetovalec za okolje in prostor, komunalo ter gospodarsko infrastrukturo. Prosto delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec III, II, I. Naloge so naslednje: – sodelovanje v projektnih skupinah, – priprava lokacijskih informacij o načrtovanih posegih v prostor, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv z delovnega področja, – samostojno oblikovanje najzahtevnejših gradiv s predlogi sklepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali druge tehnične smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – aktivno znanje enega tujega uradnega jezika, – opravljen državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, 89. člen ZJU), – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kandidat mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07). Pisni vlogi mora kandidat priložiti: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi, 3. pisno izjavo o imenovanju v uradniški naziv (kolikor jo kandidat ima), 4. pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat opravil), 5. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 6. pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 8. pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, 9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Podčetrtek pridobitev podatkov iz uradnih evidenc iz točke 6, 7 in 8. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prav tako lahko kandidira za delovno mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravila najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovora s kandidati. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 6 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Podčetrtek. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami in dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Prijave se pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »za javni natečaj – svetovalec«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti na tel. 03/818-27-85 (Magda Jurjec). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost