Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4433. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno, stran 12045.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – ZKme-UPB1) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 26. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mikropodjetja, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33 z vsemi spremembami), (v nadaljevanju: Prilogi 1), v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 – (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v trženje ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. 9. 2005.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči se zagotavljajo iz proračuna Občine Cerkno, višino sredstev pa določi Občinski svet Občine Cerkno z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencionirani obliki storitev in subvencij obresti.
Sredstva se dodeljuje do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu.
4. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev iz naslova kmetijskih programov in intervencij so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Cerkno, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cerkno,
– registrirana društva, združenja in krožki s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Cerkno,
– organizacije, ki izvajajo tehnično pomoč na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju Občine Cerkno,
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
5. člen
(odbor za kmetijstvo in celosten razvoj podeželja)
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev in javni razpis,
– obravnava vloge,
– predlaga višino odobrenih sredstev,
– pripravi sklepe o višini dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko rabo porabljenih sredstev.
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan.
6. člen
(razpis)
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev na osnovi in pod pogoji, ki jih objavi Občina Cerkno v obliki javnega razpisa na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis mora vsebovati:
– namene za katere se sredstva dodeljujejo (vrste pomoči in ukrepe),
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobivajo sredstva,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedba dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi za razpis,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– rok in naslov za vložitev vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.
7. člen
(vloge)
Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
9. člen
(prerazporeditev sredstev)
Del sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja lahko župan s sklepom, po predhodni odobritvi odbora za kmetijstvo in celosten razvoj podeželja, nameni tudi za druge ukrepe, ki niso določeni s tem pravilnikom.
V primeru ostanka predvidenih sredstev namenjenih za posamezen ukrep v letnem programu – razpisu, se le-ta na predlog odbora za kmetijstvo in celosten razvoj podeželja prerazporedijo za druge ukrepe določene v skladu z določbami tega pravilnika. O prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
II. UKREPI
10. člen
(vrste pomoči)
Sredstva kmetijskih programov in investicij so namenjena:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev (arondacijo) zemljišč,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– trženje kmetijskih proizvodov in proizvodov iz dopolnilnih ter drugih oblik, podjetniške dejavnosti na kmetiji,
– spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov,
– pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev,
– izvajanje lokalne razvojne strategije Leader,
– podpora projektom širšega pomena.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem pravilniku.
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč 4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi. Podpore bodo dodeljene naložbam v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev in naložbam v cestno, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih).
Upravičeni stroški:
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (tudi rabljene),
– naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (nakup in montaža opreme za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje (silosi …),
– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe,
– postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov (sadike večletnih rastlin),
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški celovitega urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih zemljišč),
– stroški urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu,
– splošni stroški (svetovanja, izdelava projekta in projektne dokumentacije, takse …).
Pogoji za pridobitev sredstev, ko gre za posodabljanje kmetijskih gospodarstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali),
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– predračun, kopija računa, kopija potrdila o plačilu za projektno dokumentacijo,
– pomoč se ne odobri podjetjem v težavah,
– pomoč se ne odobri za drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
Pogoji za pridobitev sredstev, ko gre za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali),
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti investicije,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše,
– izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
– predračun, kopija računa, kopija potrdila o plačilu za projektno dokumentacijo,
– pomoč se ne odobri podjetjem v težavah.
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov naložbe, do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki. Davek ne spada med upravičene stroške. Skupni (vključuje tudi prejeto pomoč iz Programa razvoja podeželja) najvišji prejeti znesek pomoči za kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati 400.000 EUR, na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje pa 500.000 EUR v treh proračunskih letih.
12. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom in sicer:
– za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški: stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program; stroški za nabavo materiala za obnovo; stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– objekt mora biti zaščiten z občinskim odlokom,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– predračun, kopija računa, kopija potrdila o plačilu za projektno dokumentacijo.
Višina sofinanciranja: do 100% dejanskih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine (arheološka ali zgodovinska znamenitost), v višini do 60% oziroma na območjih OMD do 75% dejanskih stroškov, pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije; do 100% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu.
Upravičeni stroški: stroški premestitve kmetijskega poslopja (demontaža, transport, montaža), materialni stroški, če gre za modernizacijo poslopja oziroma povečanje proizvodne zmogljivosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: javni interes občine, ki je opredeljen s pravnim aktom, soglasje upravljalca.
Višina sofinanciranja: do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja ne predstavlja modernizacije poslopja ali povečanje proizvodne zmogljivosti; Pomoč občine znaša v višini do 40% na ostalih območjih oziroma na območjih OMD do 50% dejanskih stroškov, če kmet dobi modernejše poslopje ali je posledica premestitve povečanje proizvodne zmogljivosti.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
Upravičeni stroški so: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Cerkno.
Višina sofinanciranja: bruto intenzivnost pomoči Višina sofinanciranja občine je razlika med višino do sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, največji pa 100 EUR na upravičenca na leto.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev (arondacijo) zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Pogoji za pridobitev sredstev: nosilec kmetijskega gospodarstva je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima kmetijske površine na območju Občine Cerkno, kopija predračunov.
Višina sofinanciranja: do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Največji znesek pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
16. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovosti kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: z ukrepom spodbujanje proizvodne kakovosti kmetijskih proizvodov se zagotavlja izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov, prispevati k dodani vrednosti kmetijski proizvodnji.
Upravičeni stroški:
– tržne raziskave za pripravo vlog za priznanje geografskega porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po ISO standardih, stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP), stroški za uvedbo sistemov sledljivosti, stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
– kritje stroškov usposabljanja osebja za uporabo iz naštetih sistemov v drugi alineji.
Pogoji za pridobitev sredstev: izjava, da upravičenec ni vključen v nacionalno shemo oziroma v sheme kakovosti, oziroma višina sredstev, prejeta iz shem.
Pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob naložbah. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Občine Cerkno. Če storitev opravljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Upravičenci do sredstev so izvajalci, ki izvedejo aktivnosti iz tega ukrepa, kot so razne organizacije.
Višina sofinanciranja: subvencionirane storitve do 100% upravičenih stroškov. Pomoč se dodeli v subvencionirani obliki storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: dodatno izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Sofinancirajo se programi izobraževanja in svetovanja za potrebe primarnega kmetijstva, organizacija in sodelovanje na forumih, tekmovanjih, razstavah in sejmih.
Upravičenci: društva, organizacije, združenja, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva, izvajalci, ki so registrirani za izvajanje storitev iz tega člena.
Upravičeni stroški so:
– stroški organiziranja programa za usposabljanje,
– svetovalne storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev: Za izvajalce izobraževanja: pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine – članstvo ne sme biti pogoj za dostop do storitev, letni oziroma polletni program, predloženo poročilo/potrdila o strokovnem izobraževanju, v zahtevek, ko je vloga že odobrena – račun.
Višina sofinanciranja: Pomoč se dodeli v višini do 100% upravičenih stroškov. Dodeli se v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju: storitve nadomeščanja (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa: kritje dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom.
Upravičeni stroški: stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom.
Upravičenci: ustrezno usposobljeni in registrirani izvajalci, ki izvedejo storitev nadomeščanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo o bolniški odsotnosti ali izjava o koriščenju dopusta, kopija računa.
Višina sofinanciranja: odvisna od razpoložljivih sredstev in znaša do 100% upravičenih stroškov. Pomoč se dodeli v subvencionirani obliki storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
19. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 18 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
20. člen
Trženje kmetijskih proizvodov in proizvodov iz dopolnilnih ter drugih oblik podjetniške dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa: podpora različnim oblikam prodaje pridelanega sadja in zelenjave ter pridelkov in izdelkov iz dopolnilnih ter drugih oblik podjetniške dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje svetovanj in izobraževanj s področja neposredne prodaje,
– stroški organizacije neposredne prodaje na idrijsko-cerkljanskem območju,
– sofinanciranje izvedbe prireditev, ki pripomorejo k promociji in trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– brezplačne publikacije in časopisi, ki promovirajo neposredno prodajo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z obrazložitvijo ukrepa, račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev, račun za stojnine na tržnicah.
Višina sofinanciranja: sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na tržnicah se krijejo do 100%.
21. člen
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k PES (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč ...),
– naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za predelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg,
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 k PES,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški: vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija, splošni stroški.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Cerkno; upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji. Dejavnost se mora registrirati najpozneje 1 leto po zadnjem izplačilu sredstev in opravljati še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo; predračun; kopija računa in potrdila o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 50% se sofinancirajo upravičeni stroški za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti: za nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena in obrtniška dela.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
22. člen
Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
Namen ukrepa: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva. Cilji ukrepa so:
– izboljšati konkurenčnost gozdarstva,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Upravičeni stroški:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme za delo v gozdu,
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena.
Višina sofinanciranja: do 30% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma/ali do 40% na območjih OMD. Do 40% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet oziroma/ali do 50% na območjih OMD. Najvišji znesek dovoljene pomoči je 2500 EUR.
23. člen
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa: pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
DRUGI UKREPI
24. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije Leader (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. 9. 2005)
Namen ukrepa: Izvajanje lokalne razvojne strategije in delovanje lokalne akcijske skupine, priznane s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Upravičenci do sredstev: Lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva.
Upravičeni stroški:
– delovanje LAS,
– sodelovanje, animiranje, izobraževanje,
– izvajanje projektov iz lokalne razvojne strategije.
Višina sofinanciranja je odvisna od sofinanciranja s strani države in ostalih partnerjev v posameznem projektu.
25. člen
Podpora projektom širšega pomena
Namen ukrepa: Sredstva so namenjena izključno projektom, ki se izvajajo na območju Občine Cerkno ali za razvojne potrebe, namenjene spodbujanju razvoja podeželja.
Upravičeni stroški:
– organizacija izobraževalnih programov, seminarjev, delavnic, strokovnih ekskurzij,
– organizacija, izvedba in promocija neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– sofinanciranje izvedbe prireditev, ki pripomorejo k promociji in trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– brezplačne publikacije in časopisi,
– izvajanje svetovanj za kmete, ki ni financirano iz drugih javnih virov,
– sofinanciranje drugih razvojno naravnanih projektov širšega pomena.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z obrazložitvijo projekta, račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev.
III. NADZOR IN SANKCIJE
26. člen
Nadzor nad porabo sredstev, dodeljenih po tem pravilniku opravlja pristojna občinska služba.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila, in sicer v primeru:
– da so bila dodeljena sredstva delno oziroma v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 79/03 in 62/06).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-001/2007-7
Cerkno, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost