Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4470. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Puconci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 12119.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92 in 76/05) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 12. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Puconci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov (v nadaljevanju: elektorji) Občine Puconci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Puconci (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta dva elektorja ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZVOLITVE ELEKTORJEV TER PREDLAGANJE IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. člen
Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidatov za elektorje ter predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo svetniki. Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu morajo predložiti tudi pisno soglasje kandidata.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi pisno soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 25 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev na za to predpisanih obrazcih. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorje in kandidatov za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu.
7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za predstavnike oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem krogu izžrebajo zaporedne številke za vrstni red žrebanja v drugem krogu.
V drugem krogu se po tem vrstnem redu izžrebajo kandidati in sicer tako, da so izvoljeni oziroma določen prvo izvoljeni kandidati.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi župan.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan Občine Puconci.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za predstavnika določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član občinskega sveta.
11. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih predstavnikov ter kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandidata za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem sprejema.
Št. 002-0001/2007
Puconci, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost