Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Št. 352-134/2005/22 Ob-27219/07 , Stran 6708
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: – poslovni prostor št. 26, parc. št. 41.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 11,25 m2, na naslovu Valvasorjeva 12, Ljubljana in – poslovni prostor št. 23, parc. št. 39.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 51,46 m2, na naslovu Prešernova 10a, Ljubljana, ki sta v lasti Republike Slovenije do celote. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicni ceni in najnižji znesek njunega višanja Za poslovni prostor št. 26, parc. št. 41.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 11,25 m2, na naslovu Valvasorjeva 12, Ljubljana, je izklicna cena 12.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 500,00 EUR. Za poslovni prostor št. 23, parc. št. 39.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 51,46 m2, na naslovu Prešernova 10a, Ljubljana, je izklicna cena 50.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 1.000,00 EUR. Izklicni ceni nepremičnin ne vključujeta zneska zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača posamezen kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil posameznemu kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v ponedeljek, 22. 10. 2007, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za poslovni prostor št. 26, parc. št. 41.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 11,25 m2, na naslovu Valvasorjeva 12, Ljubljana, znaša 1.200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600207, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Valvasorjeva 12. Varščina za poslovni prostor št. 23, parc. št. 39.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 51,46 m2, na naslovu Prešernova 10a, Ljubljana, znaša 5.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600207, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Prešernova 10a. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je Mihael Štrukelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-8775, e-pošta: mihael.strukelj@gov.si. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.mju.gov.si/. Ogled predmetov javne dražbe bo potekal v sredo, 10. 10. 2007, od 9. do 12. ure. Ogled bo vodil Miran Komel, tel. 01/478-18-48, e-pošta: miran.komel@gov.si. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnini bosta prodani po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost