Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Emilija Erent Ob-27112/07 , Stran 6717
1. Opis predmetov prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Oprema in mehanizacija je locirana v Avtocestnih bazah kot sledi iz točke 1. Ogledi so možni v sredo 10. 10. 2007, četrtek 11. 10. 2007 in petek 12. 10. 2007 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: – v AC bazi Postojna, Industrijska c. 3, 6230 Postojna: Vlado Valič, tel. 05/700-24-18, 041/696-971; – v AC bazi Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana: Dušan Jereb, tel. 01/518-84-18, 041/696-973; – v AC bazi Slovenske Konjice: Leopold Potočnik, tel. 03/757-26-46, 041/696-974; – v AC bazi Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica: Jože Kordež, tel. 04/581-29-37, 041/696-975. 3. Način odprodaje: oprema in mehanizacija se odproda po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 4. Prodajna pogodba za vsak sklop bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 5. Ponujene cene se zaokrožijo na 1 EUR. 6. Če najuspešnejši ponudnik v roku 8 dni od pisnega poziva za podpis pogodbe, iz razlogov na njegovi strani, le-te ne bo podpisal, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval drugega najuspešnejšega ponudnika. Če tudi ta v roku 8 dni od pisnega poziva, iz razlogov na njegovi strani, ne bo podpisal pogodbe, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval naslednjega najuspešnejšega ponudnika itd. 7. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. 8. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, opremo in/ali mehanizacijo prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri prevzema bo kupljeno opremo in/ali mehanizacijo skupaj z dokumenti prevzel na lokaciji (Avtocestni bazi), kjer se nahaja. 9. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba za nakup opreme in mehanizacije«, – izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«. 10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-33. 11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do srede 17. 10. 2007, do 12. ure, v pisni obliki. Ponudnik mora ponudbo poslati v zaprti ovojnici naslovljeno na naslednji način: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Ponudba za nakup opreme in mehanizacije«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime / naziv in naslov. 12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 13. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.

AAA Zlata odličnost