Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-26741/07 , Stran 6710
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3) objavljamo javne natečaje za uradniška delovna mesta: 1. Svetovalec v Tajništvu Občine Tržič. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I. Opis del in nalog: – svetovalec za pomoč strankam, – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – zagotavljanje opreme in sredstev za delo občine in njenih organov, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv, s predlogi ukrepov, – opravljanje vseh del, povezanih z vodenjem glavne pisarne in arhivov v občinski upravi, – opravljanje administrativnih del za Tajništvo občine in organe občine, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; predpisana izobrazba je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (drugi odstavek 87. člena ZJU-UPB3), – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 5 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv Svetovalec II in Svetovalec I. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec v Tajništvu Občine Tržič« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10 (Melita Nikše). 2. Višji svetovalec v Uradu za urejanje prostora. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: Višji svetovalec III, Višji svetovalec II in Višji svetovalec I. Opis del in nalog: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, – izvajanje postopkov javnega naročanja, – izvajanje postopkov pridobivanja in razpolaganja s premoženjem v lasti Občine Tržič, – priprava najzahtevnejših odlokov in drugih aktov iz delovnega področja urada, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali pravne smeri; predpisana izobrazba je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (drugi odstavek 87. člena ZJU-UPB3), – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje tujega jezika, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo delo na delovnem mestu opravljala v nazivu Višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec II in Višji svetovalec I. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in na terenu. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Uradu za urejanje prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10 (Melita Nikše). 3. Svetovalec v Uradu za urejanje prostora (delovno mesto pod zap. št. 16). Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I. Opis del in nalog: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – izdajanje lokacijskih informacij, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, upravne ali pravne smeri, predpisana izobrazba je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (drugi odstavek 87. člena ZJU-UPB3), – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 5 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv Svetovalec II in Svetovalec I. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec v Uradu za urejanje prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10 (Melita Nikše). 4. Višji referent v Uradu za urejanje prostora. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: Višji referent III, Višji referent II in Višji referent I. Opis del in nalog: – vodenje evidenc s področja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Tržič ter priprava informacij na njihovi podlagi, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – priprava strokovnih podlag za izvedbo javnih naročil s področja investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda in poslovnih prostorov in sodelovanje z upravniki večstanovanjskih stavb, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj višja strokovna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo delo opravljal/a v nazivu Višji referent III, z možnostjo napredovanja v naziv Višji referent II in Višji referent I. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega strokovnega upravnega izpita ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in na terenu. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji referent v Uradu za urejanje prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10 (Melita Nikše).

AAA Zlata odličnost