Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Št. 713-0038/2007 Ob-26934/07 , Stran 6708
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00, faks 07/816-12-10. 2. Opis predmeta prodaje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1703, k.o. Sevnica, last Občine Sevnica. Izklicna cena je 16,45 EUR/m2 za posamezno parcelo. V ceni ni vključen davek na dodano vrednost. Kupec plača na vrednost nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izdaji računa na ime kupce. Osnovna namenska raba nepremičnin po prostorskih sestavinah planskih aktov občine je opredelitev v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja. Občina Sevnica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem gradbenih parcel osnovne pogoje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je kupoprodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po zaključku javne dražbe. Kupoprodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 14. 11. 2007, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 13. uri. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi, ki jo vloži najkasneje do dne 14. 11. 2007 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, predloži: – podatki o dražitelju oziroma kupcu (kupcema); – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše od 60 dni; – vlogo za nakup parcele, za katero je zainteresiran in za katero je plačal varščino, ter z navedbo katere parcele bi tudi kupil, če ne bi uspel pri prvo želeni parceli; – predloži dokazilo o plačilu varščine oziroma kavcije; – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju; – obrazložitev razloga, ki bi vplival na prednostni nakup zemljišča (razlogi so navedeni v nadaljevanju). Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne vloge za sodelovanje na javni dražbi. 8. Drugi pogoji javne dražbe Predmetna javna dražba je namenjena za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš za potrebe mladih, mlade družine in dražitelje, ki imajo slabše stanovanjske razmere. V postopku javne dražbe lahko sodelujejo tudi pravne osebe, ki imajo namen graditi individualne stanovanjske hiše za trg. Prednost pri nakupu parcel bodo imele mlade družine (starost vsakega od staršev do 40 let z najmanj enim otrokom starim do 15 let) in mladi (starost prosilca do 35 let). Mlado družino sestavljajo dražitelj oziroma kupec ter njegov zakonec oziroma oseba, s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ter njuni otroci oziroma posvojenci. Status mlade družine ugotavlja komisija za vodenje postopka javne dražbe. Prednost pri nakupu bodo imeli tudi dražitelji, ki so brez stanovanja ali živijo v prostorih za začasno bivanje oziroma v drugih ne stanovanjskih prostorih, dražitelji, ki so podnajemniki ali najemniki tržnega stanovanja, dražitelji, ki bivajo v delavskem domu, dražitelji, ki stanujejo pri starših ali sorodnikih. Razlog za prednostni nakup bodo morali dražitelji navesti v prijavi na dražbo. Upravičenost do prednostnega nakupa ugotavlja komisija za vodenje postopka javne dražbe. V primeru, da za posamezno parcelo obstaja več ponudnikov, se bodo draženja lahko udeležili le tisti, ki uveljavljajo prednostne pogoje glede nakupa. Kolikor pa le-teh ni med prijavitelji za posamezno parcelo, pa se postopka lahko udeležijo tudi drugi prijavitelji na javno dražbo. Parcele se dražijo z zviševanjem cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake posamičnega predmeta prodaje. Kupec se bo s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe zavezal, da bo v roku 3 let po podpisu pogodbe pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše. V primeru, da bo kot kupec nastopila pravna oseba, pa bo moral v nadaljnjih dveh letih individualno stanovanjsko hišo zgraditi do tretje podaljšane gradbene faze, kar pomeni zgrajen objekt z vgrajenimi okni in zunanjimi vrati. Pogodbene stranke bodo v pogodbi tudi dogovorile v korist Občine Sevnica predkupno pravico za čas 5 let po podpisu pogodbe, tako da bo kupec pri morebitni prodaji nepremičnine – zemljišča dolžan zemljišče bremen prosto, ponuditi v odkup predkupnemu upravičencu Občini Sevnica po izklicani ceni v postopku javne dražbe brez vključenega DDV. Pooblaščena oseba za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Varščina Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino, ki bi jo želel kupiti (parcelo, ki je kot prva v planu za nakup), ki se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286, s sklicem »javna dražba Drožanjska – št. parcele, k.o. Sevnica«. Vplačana varščina bo upoštevana tudi v primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri nakupu prve parcele, ampak bi uspel šele pri kateri drugi parceli. 10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel. 07/816-12-32 in Romanu Strlekarju, tel. 07/816-12-69.

AAA Zlata odličnost