Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4480. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono v Kisovcu, stran 12129.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono v Kisovcu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Območje obstoječega zazidalnega načrta (odlok, št. 352-4/89, Uradni vestnik Zasavja št. 1/93, 8/98, 12/98, 17/03 in Uradni list RS, št. 57/05) zajema severovzhodno obrobje ureditvenega območja naselja Kisovec med Medijo in predvideno obvoznico na severu. Vključuje pobočje severno ob Medije do skupine stanovanjskih objektov na južnem obrobju Lok na zahodu ter območje opuščenih rudniških objektov pri izvoznem jašku na vzhodu ter del travnatih površin med Medijo in desno od ceste v Loke. Območje meri 7 ha in se nahaja v k.o. Loke pri Zagorju. Na obravnavanem območju je oblikovana zaključena proizvodno-obrtna cona s proizvodnimi, servisnimi in storitvenimi dejavnostmi ter tudi stanovanji.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je pobuda družbe PAK 4 d.o.o. kartonaža, Loke pri Zagorju 11a, Kisovec za spremembo prostorskega akta. Družba PAK 4 deluje v »kareju a1«. Obstoječi objekt velikosti 110 × 55 m želijo proti vzhodu razširiti. Ker so odkupili tudi objekt in zemljišče v »kareju a2«, želijo ta dva kareja fizično povezati, kar bi jim omogočilo nadaljnji razvoj družbe, kot tudi povečanje števila delovnih mest.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je povečanje gabaritov proizvodnega objekta v »kareju a1«, ki je tudi nadalje namenjen proizvodnji kartona, opredelitev pozidave v »kareju a2« ter povezava obeh karejev. V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta bodo glede na programska izhodišča opredeljene rešitve, ki se nanašajo na urbanistično urejanje območja z rešitvami in pogoji za izrabo območja ter varstvo okolja, kvalitete gradnje ter za prometno in komunalno urejanje ter urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev se v celoti nahaja v k.o. Loke in vključuje zemljišča parc. št. 85/2, 85/5, 69/4 in 69/5. Površina ureditvenega območja sprememb je cca 1,5 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru ter analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti) v odnosu do okoliških območij;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova novih objektov;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, pešpoti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 35409-192/2006 MK z dne 27. 7. 2006 ugotovilo, da v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, ker predvideno območje posega leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in izven območja daljinskega vpliva na posebno varstveno območje in ne leži na zavarovanem območju, kot tudi, da se s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta ne načrtujejo posegi v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in strokovnih podlag krije investitor družba PAK 4 d.o.o., kartonaža, Loke pri Zagorju 11a, Kisovec.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/89
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost