Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Št. 410-0038/07-161/14 Ob-27131/07 , Stran 6705
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 17.401,00 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali. II. Splošna določila – pogoji za upravičence: – Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. – Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. – Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. – Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka. – Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. – Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. – Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. – Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. – Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let. Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor. III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina pomoči skupinske izjeme Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika) Predmet podpore: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa, – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo, – nakup kmetijske mehanizacije, – naložbe v prvo postavitev pašnikov, – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode, – naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti …). 2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji: skladno s predpisi EU: – naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo, – naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji, – naložbe v električno infrastrukturo, – naložbe v prezračevalni sistem, – naložbe v napajališča za živino. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME podjetja) kot je opredeljeno v Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo. Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2: – Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. – Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe. – Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe). – Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje ...) – kjer je to potrebno. – Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. – Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi MKGP. Specifični pogoji upravičenosti za 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v: – lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material, – rejo govedi, – rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva, – rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj. – Upravičenec mora poleg vloge predložiti načrt ureditve oziroma mnenje pristojne strokovne službe, za obnovo namakalnih sistemov pa načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%. Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji: – podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi, – po zaključku naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti). Upravičeni stroški: Splošni za 1 in 2: – gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela), – pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), – splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc. Specifični stroški za 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – nakup in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …), – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov. Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča, – informacijska oprema vključno z računalniškimi programi, – nakup nove kmetijske mehanizacije, – zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež, opore za napravo trajnih nasadov, – nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje), – pri obnovi namakalnih sistemov: stroški za nakup opreme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – pri urejanju in postavitvi pašnikov; stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja … razen drenažnih del. Specifični stroški za 2: Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji: – oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, – električna oprema (svetila, električna instalacija ...), – prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...), – dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...). Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami: 1. zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva), 2. ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno; to dokumentacijo pridobi Občina Preddvor, kolikor upravičenci z njo še ne razpolagajo, 3. mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe, 4. načrt ureditve (velja za naložbe v obnovo namakalnih sistemov): načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%, 5. kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e). Višina pomoči: Občina Preddvor za ta ukrep namenja 7.000,00 EUR. – za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%, – za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40%, – za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki. Ukrep št. 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (10. člen pravilnika) Predmet podpore: predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živine v skladu z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov ter živine. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer bolezni, – upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Specifični pogoji upravičenosti: – zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja. Upravičeni stroški: – sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo, – sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami: 1. kopija sklenjene zavarovalne police za leto 2007 za zavarovanje posevkov in plodov oziroma bolezni živali, 2. kopija potrdila o plačilu zavarovalne premije. Višina pomoči: Občina Preddvor za ta ukrep namenja 1.700,00 EUR. – višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni. Pomoči de minimis Ukrep št. 3: Nove investicije za delo v gozdu (15. člen pravilnika) Predmet podpore: podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, – kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu, – s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji. Upravičeni stroški: – gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu …). Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami: 1. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, 2. dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov). Višina pomoči: Občina Preddvor za ta ukrep namenja 4.000,00 EUR. – za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%, – za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%, – pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ostali ukrepi: Ukrep št. 4: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (18. člen pravilnika) Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz področja kmetijstva in gozdarstva. Splošni pogoji upravičenosti: – dijak ima stalno prebivališče v občini. Specifični pogoji upravičenosti: – potrdilo v vpisu. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami: 1. kopija potrdila o vpisu za šolsko leto 2007/2008, 2. potrdilo o stalnem prebivališču dijaka v Občini Preddvor; to potrdilo pridobi Občina Preddvor, kolikor upravičenec z njim še ne razpolaga. Višina pomoči: Občina Preddvor je za ta ukrep namenila 701,00 EUR. – do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu. Ukrep št. 5: Delovanje društev in njihovih združenj (19. člen pravilnika) Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. Upravičenci: društva in njihova združenja. Splošni pogoji upravičenosti: – društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine, – sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev, – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja. Specifični pogoji upravičenosti: – odločba o vpisu v register društev, – seznam članov društva iz območja občine. Upravičeni stroški: – materialni stroški za delovanje društev. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – prijavni obrazec 5 z zahtevanimi prilogami: 1. dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Preddvor, kolikor z njo upravičenec še ne razpolaga, 2. kopija odločbe o vpisu v register društev; to dokazilo pridobi Občina Preddvor, kolikor z njo upravičenec še ne razpolaga, 3. program in poročilo o delu društva za leto 2007, 4. seznam članov društva iz območja Občine Preddvor (ime in priimek ter naslov), 5. dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdilo o plačilu računov). Višina pomoči: Občina Preddvor za ta ukrep namenja 4.000,00 EUR. – višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov. IV. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec z vzorcem pogodbe, – izjavo, – zahtevek za izplačilo sredstev. V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. VI. Kje se dobi razpisno dokumentacijo in kontaktna oseba za pojasnila glede vsebine razpisa Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni Občine Preddvor, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Preddvor: www.preddvor.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Marjani Podpeskar na Občini Preddvor, tel. 04/275-10-00. VII. Rok in način oddaje vlog Rok za prijavo na javni razpis je: 29. 10. 2007 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana ter žigosana. Vzorca pogodbe vlagatelji k vlogi ne prilagajo. Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor ali pošljejo na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, do 29. 10. 2007 oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na hrbtni strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oziroma naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Na sprednji strani ovojnice pa mora biti izpisano: »Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo 2007, ukrep št. ____!«. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog, vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pisno pozvala na dopolnitev vloge. Komisija bo prispele vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, upravičencem pa se bo izdal sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen. Občina bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičenci pred izdanim sklepom o odobritvi sredstev za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ter za ukrep Nove investicije za delo v gozdu ne smejo pričeti z aktivnostjo, za katere bodo sredstva dodeljena. Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in za ukrep Nove investicije za delo v gozdu morajo biti z datumom po izdaji sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev kot tudi račune z datumom po 15. 12. 2007 komisija ne bo upoštevala. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila. IX. Razporeditev sredstev Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se vsem vlagateljem zniža zaprošen znesek za enak sorazmerni del. X. Obveščanje o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost