Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4450. Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, stran 12081.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M S P R E M E M B E P R A V I L
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Št. 007-1/2007
Koper, dne 1. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu – ZDSve-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 1. oktobra 2007 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
1. člen
Besedilo 4. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, (št. M008/s-301/97 z dne 25/9-1997 in Uradne objave, št. 45/02) se spremeni, tako da se glasi:
»Kandidate za elektorje lahko predlagajo klubi članov občinskega sveta in samostojni člani občinskega sveta, ki niso povezani v klub članov.«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Enega kandidata lahko predlaga tudi vsak samostojni član občinskega sveta, ki ni povezan v klub članov.«
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem redu in ga pošlje županu in občinskemu svetu.«
4. člen
Na koncu besedila 10. člena se črtata zaklepaj in pika ter doda vejica in besedilo »42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05).«
5. člen
V 13. členu se beseda »vseh« nadomesti z besedo »navzočih«.
6. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007
Koper, dne 1. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O L E M O D I F I C H E A L L E R E G O L E
per l’elezione dei rappresentanti costituenti il corpo elettorale chiamato ad eleggere il membro del Consiglio dello stato, come pure per la designazione del candidato a membro del Consiglio dello stato
N. 007-1/2007
Capodistria, 1. ottobre 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 14 e 15 della Legge sul Consiglio dello Stato – ZDSve-UPB1 (G. U. della RS, n. 100/05), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (G. U. della RS, n. 100/05 e 60/07) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 1 ottobre 2007, ha accolto le
M O D I F I C H E A L L E R E G O L E
per l’elezione dei rappresentanti costituenti il corpo elettorale chiamato ad eleggere il membro del Consiglio dello stato, come pure per la designazione del candidato a membro del Consiglio dello stato
Articolo 1
Il testo dell’articolo 4 delle Regole per l’elezione dei rappresentanti costituenti il corpo elettorale chiamato ad eleggere il membro del Consiglio dello Stato, come pure per la designazione del candidato a membro del Consiglio dello Stato (n. M008/s-301/97 del 25/9-1997 e Bollettino ufficiale n. 45/02), è modificato come segue:
»I candidati a elettori possono essere proposti dai gruppi consiliari e dai consiglieri indipendenti non aderente ad alcun gruppo consiliare.«
Articolo 2
Nell’articolo 5, primo comma, è aggiunta una nuova frase, che recita:
»Un candidato può essere proposto anche da ciascun consigliere indipendente non aderente ad alcun gruppo consiliare.«
Articolo 3
Nell’articolo 8 è modificato il secondo comma che recita:
»La Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine compila l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati proposti e lo trasmette al sindaco ed al consiglio comunale.«
Articolo 4
A termine dell’articolo 10 sono depennate la parentesi chiusa ed il punto ed è aggiunta una virgola seguita dal seguente testo: »42/00, 30/01, 40/03 e G.U. della RS, n. 90/05).«
Articolo 5
Nell’articolo 13, la parola »tutti« è sostituita con la parola »presenti«.
Articolo 6
Le presenti modifiche alle regole hanno effetto il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-1/2007
Capodistria, 1. ottobre 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost