Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 243/2007 Ob-27338/07 , Stran 6734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 243/2007 z dne 28. 9. 2007, sta stanovanje številka 18, v skupni izmeri 66,46 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 1,04 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Korčetova ulica 014, Maribor, ki stoji na parceli številka 1553/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1598, katastrska Občina Studenci in je last zastavnih dolžnikov Anite Hiter, EMŠO 2907981505398, stanujoče Spodnji Boč 046 B, Selnica ob Dravi in Smiljana Kereži, EMŠO 2510975500220, stanujočega Korčetova ulica 014, 2000 Maribor, za vsakega do ene polovice od celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9. 2007, sklenjene med Marijano Zimet Lednik, kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot kupcema ter stanovanje številka 20 v skupni izmeri 55,80 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Korčetova ulica 014, Maribor, s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo) številka 20 površine 2,30 m2, ki stoji na parceli številka 1553/1, vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1598, katastrska Občina Studenci in je last zastavnih dolžnikov Ivana Kereži, EMŠO 2406946500201, stanujočega Korčetova ulica 014, 2000 Maribor in Romane Kereži, EMŠO 0908948505306, stanujoče Korčetova ulica 014, 2000 Maribor, za vsakega do ene polovice od celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe številka 1656-09/93 z dne 26. 8. 1993 in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 19. 6. 1998, sklenjene med TAM Maribor, družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot kupcema, zastavljeni v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 81.400,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost