Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4484. Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk, stran 12139.

Občinski svet Občine Žužemberk
– ob poudarku, da lokalni izvoljeni predstavniki opravljajo svoje dolžnosti v okviru zakona in v skladu z mandatom, ki so jim ga podelili volivci, in da so odgovorni celotnemu lokalnemu prebivalstvu, tudi tistim volivcem, ki niso volili zanje;
– ob upoštevanju, da gre spoštovanje mandata volivcev z roko v roki s spoštovanjem etičnih standardov;
– v prepričanju, da se bo s promocijo kodeksov ravnanja za lokalne izvoljene predstavnike gradilo zaupanje med lokalnimi politiki in državljani;
– v prepričanju, da je odnos zaupanja nujno potreben za izvoljene predstavnike, da lahko učinkovito opravljajo svojo vlogo;
– ob opažanju, da zakonodajo vse pogosteje dopolnjujejo kodeksi obnašanja z različnih področij, kot so gospodarski odnosi, bančništvo in uprava;
– v veri, da je dolžnost lokalnih izvoljenih predstavnikov, da na različnih področjih njihove odgovornosti ukrepajo na podoben način;
– v prepričanju, da bo opredelitev etičnih odgovornosti lokalnih predstavnikov v obliki kodeksa ravnanja pojasnila njihovo vlogo in dolžnosti in ponovno potrdila pomen slednjih;
– v prepričanju, da mora takšen kodeks ravnanja v največji možni meri zajemati vse delo, ki ga opravljajo izvoljeni predstavniki;
– ob poudarku, da je treba spoštovati pravila ravnanja, ki vsebujejo takšne etične zahteve;
– ob opozorilu, da mora biti v vzpostavitev zaupanja vpletena celotna civilna družba in ob poudarjanju vloge državljanov in medijev v tem pogledu;
– ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij; Zakon o financiranju občin; Zakon o lokalnih volitvah; Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o evidenci volilne pravice; Zakon o volilni kampanji; Zakon o preprečevanju korupcije) in ob upoštevanju priporočil mednarodnih organizacij (predvsem Priporočila Sveta Evrope št. 60 – Evropski kodeks ravnanja lokalnih in regionalnih izvoljenih predstavnikov);
je na 7. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
E T I Č N I K O D E K S
izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk
I. PODROČJE UPORABE
1. člen
Opredelitev izvoljenega predstavnika
Za namene tega kodeksa izraz ‘izvoljeni predstavnik’ pomeni vsakega politika, ki opravlja mandat lokalnih oblasti, ki mu je bil podeljen s splošnimi volitvami (volitve z neposredno volilno pravico) – tj. občinski svetnik/občinska svetnica in župan/županja.
2. člen
Opredelitev funkcij
Za namene tega kodeksa izraz ‘funkcije’ pomeni z volitvami podeljen mandat in vse funkcije, ki jih opravlja izvoljeni predstavnik v tem mandatu.
3. člen
Namen kodeksa
Namen tega kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se pričakuje od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti, in seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov.
II. SPLOŠNA NAČELA
4. člen
Cilji izvrševanja mandata
Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo svoje funkcije opravljali vestno, odgovorno, odprto in da bodo vedno pripravljeni odgovarjati za svoje odločitve. Pri sprejemanju svojih odločitev so pravični in pošteni.
5. člen
Spoštovanje načela zakonitosti in javnega interesa
Izvoljeni predstavniki opravljajo mandat po zakonu in morajo vedno ravnati v skladu z ustavo, zakoni in občinskimi akti (statut in poslovnik občinskega sveta).
Pri opravljanju svojih funkcij izvoljeni predstavniki služijo javnemu interesu občanov.
6. člen
Varovanje ugleda
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju funkcije ravnajo tako, da varujejo oziroma prispevajo k ugledu Občine Žužemberk, občinskega sveta in funkcije občinskega svetnika ali župana. Izogibajo se ravnanjem in govorjenju, s katerimi bi se ta ugled zmanjševalo.
7. člen
Korektnost in spoštljivost
Izvoljeni predstavniki pri svojem delu v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih ravnajo tako, da omogočijo neovirano delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Izvoljeni predstavniki so na sejah občinskega sveta, sejah delovnih teles, sestankih in drugih delovnih srečanjih korektni in ravnajo tako, da ne motijo svojih kolegov ter drugih udeležencev seje. V razpravi se izogibajo prepiru, kričanju, izsiljevanju besede in motenju ali oviranju sogovornika.
Izvoljeni predstavniki o svojih kolegih in njihovih izjavah ali ravnanjih govorijo spoštljivo, resnicoljubno in tako, da varujejo ugled občinskega sveta. Ne uporabljajo izrazov in izjav, ki bi lahko pomenile razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, sovražni govor ali bi spodbujale katerekoli oblike nestrpnosti.
8. člen
Omejitve izvrševanja mandata
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij spoštujejo pooblastila in posebne pravice vseh ostalih političnih izvoljenih predstavnikov in vseh javnih uslužbencev. Pri opravljanju svojih funkcij ne smejo drugega političnega predstavnika ali javnega uslužbenca spodbujati h kršenju načel, ki so vsebovana v tem dokumentu, ali mu pri tem pomagati.
III. POSEBNE OBVEZNOSTI
1. Prevzem funkcije
9. člen
Pravila, ki urejajo volilne kampanje
Namen volilnih kampanj kandidatov je zagotoviti informacije in pojasnila volivcem o političnih programih. Kandidati ne smejo pridobivati glasov drugače kot le s prepričljivo argumentacijo in razpravo. Zlasti ne smejo poskušati pridobiti glasov s klevetanjem drugih kandidatov, uporabo nasilja in/ali grožnjami, ponarejanjem volilnih imenikov in/ali volilnih izidov ali delanjem uslug ali obljubljanjem le-teh.
2. Opravljanje funkcije
10. člen
Prepoved favoriziranja
Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja v zasebno korist posameznikov ali skupin posameznikov z namenom, da bi od njih pridobili neposredno ali posredno osebno premoženjsko korist.
11. člen
Prepoved izvajanja pooblastil v svojo korist
Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja za doseganje neposredne ali posredne zasebne ali premoženjske osebne koristi.
12. člen
Konflikt interesov
Če imajo izvoljeni predstavniki neposredno ali posredno osebno korist v zadevah, ki jih obravnavajo lokalni ali regionalni sveti ali izvršilni organi, morajo takšne interese naznaniti pred odločanjem in glasovanjem. Izvoljeni predstavniki se vzdržijo odločanja ali glasovanja o vprašanjih, v katerih imajo neposredni ali posredni osebni interes.
13. člen
Nezdružljivost funkcij
Izvoljeni predstavniki ravnajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki omejujejo sočasno opravljanje dveh ali več političnih ali drugih funkcij.
14. člen
Izvajanje pooblastil na podlagi prostega preudarka
Izvoljeni predstavniki si pri opravljanju svojih pooblastil na podlagi prostega preudarka ne smejo zagotavljati nikakršnih neposrednih ali posrednih osebnih koristi ali jih zagotavljati posamezniku ali skupini posameznikov z namenom, da bi od njih pridobili neposredno ali posredno osebno korist. Za vsako odločitev morajo biti podani natančni razlogi z opredelitvijo vseh dejavnikov, ki so podlaga za odločitev, zlasti pa veljavnih, zakonov, pravil in predpisov, ter prikaz, da je odločitev sprejeta v skladu s temi zakoni, pravili in predpisi. Če takšnih pravil in predpisov ni, morajo razlogi za odločitev vsebovati elemente, ob uporabi načela sorazmernosti, poštenosti in skladnosti z javnim interesom.
15. člen
Prepoved korupcije
Izvoljeni predstavniki se pri opravljanju svojih funkcij vzdržijo vseh koruptivnih dejanj, kot jih določa zakon.
16. člen
Spoštovanje proračunske in finančne discipline
Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo spoštovali proračunsko in finančno disciplino, ki zagotavlja pravilno upravljanje javnega denarja, kot predpisuje ustrezna notranja zakonodaja. Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svoje funkcije skrbijo za varčno porabo javnih sredstev in z njimi ravnajo kot dobri gospodarji. Pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izvoljeni predstavniki ne smejo storiti ničesar, s čimer bi odtujili javna in/ali nepovratna sredstva.
IV. SREDSTVA NADZORA
1. Prevzem funkcije
17. člen
Omejitev in prijava stroškov kampanje
Kandidati za svoje volilne kampanje porabijo sredstva v sorazmerni količini in v sprejemljivih okvirih. Vestno delujejo v skladu z ukrepi, sprejetimi po veljavni zakonodaji, ki predpisujejo objavo izvora in količine sredstev, ki jih namenijo za financiranje kampanje, in količino porabljenih sredstev ter način njihove porabe.
2. Opravljanje funkcije
18. člen
Skladnost z notranjimi in zunanjimi nadzornimi ukrepi
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij ne smejo ovirati izvajanja nadzornih ukrepov, ki jih lahko na podlagi ustrezne utemeljitve in načela odprtosti, sprejmejo ustrezni notranji in zunanji organi.
V. ODNOSI Z JAVNOSTJO
19. člen
Objavljanje ter utemeljevanje odločitev
Izvoljeni predstavniki so ves čas med svojim mandatom odgovorni celotnemu lokalnemu prebivalstvu. Izvoljeni predstavniki natančno utemeljijo vsako odločitev, ki jo sprejmejo, in navedejo vse dejavnike, na katerih odločitev temelji, zlasti veljavna pravila in predpise, ter prikažejo skladnost odločitve s temi pravili in predpisi. Če je takšen podatek zaupen, je treba navesti razloge za zaupnost. Izvoljeni predstavniki se vestno odzivajo na zahteve javnosti glede opravljanja njihovih funkcij, razlogov za njihova dejanja ali delovanje služb in oddelkov pod njihovo pristojnostjo. Spodbujajo in promovirajo vse ukrepe, ki pospešujejo dostop do informacij javnega značaja v zvezi s pooblastili, njihovim izvajanjem in delovanjem služb ter oddelkov pod njihovo pristojnostjo.
VI. ODNOSI DO USLUŽBENCEV
20. člen
Zaposlovanje
Izvoljeni predstavniki v primeru odločanja o zaposlovanju upravnega osebja iz svoje pristojnosti upoštevajo objektivne kriterije oziroma pogoje zaposlovanja, zlasti strokovno usposobljenost, priporočila, delovne izkušnje in druga znanja. Pri zaposlovanju uslužbencev ali napredovanju izvoljeni predstavniki sprejmejo nepristransko, utemeljeno odločitev, ki izkazuje skrbnost dobrega gospodarja.
21. člen
Spoštovanje vloge uslužbencev
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij spoštujejo vlogo uslužbencev lokalne uprave brez vpliva na zakonito izvajanje njihovih pristojnosti.
22. člen
Promocija vloge uslužbencev
Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij zagotovijo, da se vloga in naloge uslužbencev lokalne uprave čim bolj predstavljajo v javnosti. Izvoljeni predstavniki spodbujajo in predstavljajo javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo večjo učinkovitost služb ali oddelkov pod njihovo pristojnostjo.
VII. ODNOSI Z MEDIJI
23. člen
Izvoljeni predstavniki se vestno, iskreno in celovito odzivajo na vse prošnje medijev za informacije glede opravljanja njihovih funkcij, vendar pa ne razkrijejo zaupnih informacij ali informacij iz zasebnega življenja izvoljenih predstavnikov ali tretjih oseb. Spodbujajo in predstavljajo javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo poročanje medijev o njihovih pooblastilih, opravljanju funkcij in delovanju služb in oddelkov, ki spadajo pod njihovo pristojnost.
VIII. INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE
24. člen
Razširjanje kodeksa med izvoljenimi predstavniki
Izvoljeni predstavniki se obvežejo seznaniti se z vsemi določbami kodeksa in pravil v njem, in izjavijo, da bodo upoštevali določbe kodeksa.
25. člen
Razširjanje kodeksa v javnosti, med osebjem lokalnih uprav in mediji
Izvoljeni predstavniki spodbujajo in predstavljajo v javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo razširjanje tega kodeksa med osebjem, v javnosti, med občani in v medijih, in s katerimi te osebe poučujejo o načelih, ki so vsebovana v tem dokumentu.
IX. PRESOJA KRŠITVE KODEKSA
26. člen
Pristojni organ
O kršitvi kodeksa s strani posameznega izvoljenega predstavnika presoja Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ukrepe glede kršitev kodeksa in morebitne druge odločitve sprejema komisija z večino vseh članov.
27. člen
Predlagatelji postopka
Predlog za presojo kršitve kodeksa lahko poda:
– predsedujoči na seji občinskega sveta ali delovnega telesa, kadar gre za dejanje, storjeno na seji;
– član Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja;
– izvoljeni predstavnik, na katerega se dejanje nanaša.
Komisija o predlogu za presojo kršitev kodeksa odloči v roku 30 dni od prejema pobude.
28. člen
Možni ukrepi
Komisija lahko izreče:
– opozorilo;
– opomin;
– javni opomin.
Komisija lahko tudi ugotovi, da kodeks ni bil kršen.
X. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Veljavnost
Etični kodeks začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081–2137/2007–100
Žužemberk, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost