Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4482. Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec, stran 12131.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 8. seji dne 24. septembra 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje štipendij v Občini Žalec, višino štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Občina Žalec podeljuje štipendije dijakom in študentom kot pomoč pri njihovem rednem šolanju. Štipendije se podeljujejo za šolanje v Republiki Sloveniji in v tujini.
Sredstva za štipendiranje dijakov in študentov se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna Občine Žalec.
Sredstva za štipendiranje dijakov in študentov se lahko pridobijo tudi iz naslova donacij in prispevkov gospodarskih družb ter iz drugih virov.
3. člen
Za štipendijo ne more kandidirati kandidat:
– ki že prejema kakršnokoli štipendijo,
– ki je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje ali je samozaposlena oseba.
II. MERILA IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
Štipendije za študij se lahko podelijo:
– dijakom za šolanje na srednjih šolah v primeru, če gre za izobraževalne programe za pridobitev deficitarnih poklicev in nadarjenim dijakom,
– rednim študentom (univerzitetni študijski programi, visokošolski strokovni študijski programi, višješolski študijski programi),
– študentom za študij v tujini, če je zaključil srednješolsko izobraževanje z najmanj prav dobrim učnim uspehom in dosegel vidne rezultate na izvenšolskih področjih,
– študentom višjih letnikov, ki študirajo v tujini in morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji,
– izjemoma tudi študentom, ki dosegajo izjemne rezultate, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, vendar pa ne izpolnjujejo ostalih pogojev.
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dijaki, ki dosežejo v preteklem šolskem letu najmanj prav dober uspeh ter svojo intelektualno in umetniško nadarjenost dokažejo s priznanji in priporočili profesorjev,
– dijaki, ki se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica ter so dosegli najmanj dober uspeh v preteklem šolskem letu. Seznam deficitarnih poklicev se pridobi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Celje in Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec,
– študenti, ki dosežejo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8.0, za prvo študijsko leto pa najmanj prav dober uspeh na maturi. Kolikor za to štipendijo kandidira več kandidatov, ima prednost kandidat, ki izkaže intelektualno ali umetniško nadarjenost (doseže javno priznan uspeh ali izjemni dosežek) in predloži priporočila profesorjev,
– študenti, ki se vpišejo v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica ter so dosegli najmanj povprečno oceno 7.0, za prvo študijsko leto pa najmanj dober uspeh v preteklem šolskem letu. Seznam deficitarnih poklicev se pridobi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Celje in Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec. Kolikor za štipendijo kandidira več kandidatov, ima prednost kandidat, ki doseže višjo oceni v preteklem šolskem letu oziroma boljši uspeh na maturi (za prvo študijsko leto).
Kolikor izpolnjuje pogoje več kandidatov, kot je za štipendije namenjeno sredstev, ima prednost kandidat, pri katerem je dohodek na družinskega člana nižji v primerjavi z drugimi kandidati.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJE
5. člen
Višina za štipendije za dijake znaša 40% zajamčene plače mesečno.
Višina štipendije za študente znaša 75% zajamčene plače mesečno. K osnovni štipendiji so študentje, ki so oddaljeni od izobraževalne ustanove več kot 50 km, upravičeni do dodatka 10% zajamčene plače za stroške prevoza.
Za študij v tujini so študentje upravičeni do dodatka v višini 25% zajamčene plače.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.
Javni razpis za podelitev štipendij mora vsebovati pogoje za podelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
Javni razpis za podelitev štipendij izvaja občinska uprava v soglasju s komisijo za štipendiranje in v skladu z določili tega pravilnika.
7. člen
Štipendije se podelijo od začetka šolskega/študijskega leta začetega v tekočem letu.
Na javni razpis se prijavijo kandidati sami. Študenti, ki so v času študija dodiplomskega študija že prejemali štipendijo, pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge in dokazila o vpisu.
8. člen
Prijava na javni razpis za pridobitev štipendije obsega:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto,
– za dijake dokazilo o doseženem uspehu v preteklem letniku in za študente dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni predhodnega študijskega leta oziroma učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
– dokazilo o uspehih in priznanjih,
– izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije,
– potrdilo o stalnem prebivališču kandidata v Občini Žalec,
– potrdilo o državljanstvu kandidata,
– dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter o premoženjskem stanju.
Kandidati za pridobitev štipendije za nadarjene dijake/študente dokazujejo nadarjenost tudi s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom na znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah, pridobljenih na državnih ali mednarodnih tekmovanjih. Upoštevajo se potrdila in dokazila, pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.
9. člen
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija šteje pet članov v naslednji sestavi:
– predstavnik občinske uprave: 1 član,
– predstavnik Odbora za negospodarske dejavnosti: 2 člana,
– predstavnik Razvojne agencije Savinja Žalec: 1 član,
– predstavnik Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec: 1 član.
10. člen
Komisija za štipendije obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika.
Kolikor komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti kandidata, da lahko prijavo dopolni v 8 dneh od prejema obvestila. Če kandidat v tem roku ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe.
11. člen
Na podlagi zbrane dokumentacije in upoštevanja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi poročilo in izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov na podlagi 4. člena tega pravilnika s predlogom za podelitvi štipendij.
12. člen
O podelitvi štipendije odloča župan Občine Žalec s sklepom, ki o izbiri vse kandidate pisno obvesti v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Prijavljeni kandidati imajo v 8 dneh od prejema sklepa pravico vložiti ugovor županu Občine Žalec. Odločitev župana je dokončna.
13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Žalec kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
14. člen
Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu šolskega oziroma študijskega leta.
V zaključnem letniku študija se upošteva redni status absolventa, vendar najdlje za eno študijsko leto.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mescu za pretekli mesec.
15. člen
Štipendist je dolžan v 15 dneh na začetku vsakega šolskega leta predložiti:
– dijak – potrdilo o vpisu v naslednji razred in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni.
Po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan predložiti potrdilo o zaključenem študiju.
16. člen
Štipendistu, ki je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz 15. člen a tega pravilnika, pravica do štipendije miruje. Ponovno se začne izplačevati z naslednjim mesecem, če predloži zahtevana dokazila v roku 60 dni od začetka šolskega leta oziroma študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljnje štipendiranje.
17. člen
Štipendistu, ki je pridobil štipendijo in je v preteklem šolskem/študijskem letu dosegel slabši učni uspeh kot je bil za pridobitev štipendije, mu pravica do štipendije miruje, razen v primeru, da se izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom iz 8. člena tega pravilnika.
Štipendist, kateremu je štipendija mirovala, lahko ponovno uveljavi štipendijo z novim študijskim letom, če doseže zahtevan uspeh.
18. člen
Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– sprememba stalnega prebivališča,
– opravljanje mature, diplome, magisterija ali doktorata in
– druge spremembe.
19. člen
Če štipendist iz utemeljenih razlogov ne izpolnjuje študijskih in pogodbenih obveznosti (težki socialno-ekonomski pogoji, težja bolezen ali invalidnost), se mu izplačevanje štipendije začasno ustavi. Pristojni oddelek lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku opravi obveznost, se prekliče začasna ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo do dneva prenehanja izplačevanja.
20. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke,
– spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
– če iz neupravičenih vzrokov ne dokonča študija v roku, ki je določen s pogodbo o štipendiranju,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika,
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
21. člen
Zoper odločitev iz 20. člena tega pravilnika ima štipendist pravico do ugovora v roku osmih dni od prejema. Ugovor se vloži pisno pri županu Občine Žalec. Ugovor ne zadrži izvršitve odločitve.
22. člen
Štipendisti opravljajo delovno prakso, ki traja do enega meseca v letu. Razporeditev štipendistov na delovno prakso opravi strokovna služba Občine Žalec v dogovoru s štipendisti in predstavniki javnih zavodov oziroma podjetij v občini.
23. člen
Za čas opravljanja delovne prakse je štipendist upravičen do povrnitve stroškov, ki so predpisani za delavce v javni upravi.
24. člen
Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti Občine Žalec je dolžan spremljati učne uspehe štipendistov in socialni položaj, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti.
25. člen
Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti Občine Žalec je dolžan štipendiste obvestiti o morebitnih spremembah in dopolnitvah odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 100/03, 82/04, 104/05).
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se izplačevanje štipendij, ki so se začele pred uveljavitvijo tega pravilnika, zaključi po do sedaj veljavnem pravilniku.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-00-0009/2007
Žalec, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost