Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4460. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 12088.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 76/05) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. izredni seji dne 26. 9. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Log - Dragomer v volilno telo 17. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje in izvolitev elektorja ter določitev kandidata za člana državnega sveta.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlagajo najmanj trije občinski svetniki ali organ politične stranke, ki je zastopana v občinskem svetu.
Predlogu je potrebno priložiti soglasje kandidatov.
5. člen
Predlagatelj iz prejšnjega člena lahko predlaga enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu je potrebno priložiti soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posreduje predlagatelj Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) v roku, ki ga v skladu z rokovnikom volilnih opravil določi Državna volilna komisija.
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu občine.
7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina tistih svetnikov, ki so se opredelili.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim priimkom in imenom.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina tistih svetnikov, ki so se opredelili.
9. člen
Če nihče izmed kandidatov za elektorja oziroma člana državnega sveta ni prejel zadostnega števila glasov za izvolitev, se glasovanje ponovi za kandidata oziroma kandidate, ki so pri prvem glasovanju prejeli največje število glasov.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov pri ponovljenem glasovanju prejeli enako najvišje število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za elektorja določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
11. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji ime izvoljenega elektorja ter kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2007
Dragomer, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost