Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4436. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje, stran 12058.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 28. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za kmetijska gospodarstva, mikropodjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči a majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvajanja programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Dobrepolje za tekoče leto, v katerem je določena višina sredstev za posamezne ukrepe.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencioniranju storitev in kot subvencioniranje obresti.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,
– »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati proizvode z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
– »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona €,
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov,
– »območja z omejenimi dejavniki« (v nadaljevanju: OMD) pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999,
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005,
– »slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za izvedbo naslednjih ukrepov:
+---------------------------------+----------------------------+
|Pravila za pomoči        |Ukrep            |
|v kmetijstvu           |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|Skupinske izjeme za kmetijstvo  |1. Naložbe v kmetijska   |
|                 |gospodarstva        |
|                 |2. Varstvo tradicionalnih  |
|                 |krajin in stavb       |
|                 |3. Premestitev kmetijskih  |
|                 |poslopij v javnem interesu |
|                 |4. Pomoč za plačilo     |
|                 |zavarovalnih premij     |
|                 |5. Pomoč za arondacijo   |
|                 |(zaokrožitev) zemljišč   |
|                 |6. Pomoč za spodbujanje   |
|                 |kakovostnih kmetijskih   |
|                 |proizvodov         |
|                 |7. Zagotavljanje tehnične  |
|                 |podpore v kmetijstvu    |
+---------------------------------+----------------------------+
|Splošna pravila za gospodarstvo |1. Naložbe za opravljanje  |
|                 |dopolnilne dejavnosti na  |
|                 |kmetijah          |
|                 |2. Naložbe v opravljanje  |
|                 |storitev in trženje     |
|                 |proizvodov in storitev s  |
|                 |kmetij           |
+---------------------------------+----------------------------+
|Ostali ukrepi občine       |1. Izvajanje projektov   |
|                 |lokalne razvojne strategije |
|                 |(Leader) s področja zgoraj |
|                 |navedenih ukrepov      |
|                 |2. Štipendiranje bodočih  |
|                 |nosilcev kmetij       |
|                 |3. Drugi ukrepi       |
+---------------------------------+----------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo pogojem mikropodjetij iz Priloge I Uredbe (ES) št. 70/2001 in ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine ali regije,
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.
7. člen
(letni program kmetijstva)
Višina sredstev v okviru navedenih vrst pomoči za vsako leto je določena v proračunu občine, pri oblikovanju prednostnih nalog oziroma letnega programa kmetijstva pa pred sprejetjem proračuna sodeluje Odbor za kmetijstvo.
Letni program kmetijstva na območju Občine Dobrepolje vsebuje najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
II. NAČINI, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
8. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se bodo dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, javne objave, natečaja, sklepa župana, potrjenih aktivnosti, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
9. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu oziroma oblikovana za posamezni ukrep v skladu z določili tega pravilnika in veljavno zakonodajo.
V skladu z določili tega pravilnika in veljavno zakonodajo se pomoči ne dodeli podjetjem, ki so v težavah.
10. člen
(javni razpis)
1. Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– finančne določbe (najmanjši znesek/največji znesek),
– merila za ocenjevanje vlog,
– rok za vložitev vlog ter naslov, na katerega se vložijo vloge,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Vloge morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali javno objavo zahtevane podatke, predvsem pa:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za namen, za katerega vlaga vlogo za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna oziroma mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge (predračuni, računi, strokovna mnenja in drugo).
11. člen
(dodelitev sredstev)
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku izda občinska uprava na predlog Odbora za kmetijstvo sklep o odobreni višini sredstev sofinanciranja za posamezen ukrep in jih pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev.
V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena.
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa o odobrenih sredstvih.
III. VRSTE POMOČI
(ukrepi)
SKUPINSKE IZJEME V KMETIJSTVU
12. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje ob upoštevanju standardov ES,
– povečanje konkurenčnosti,
– dvig kakovosti v pridelavi,
– povečanje zaposlenosti v kmetijstvu,
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
Med podpore v naložbe v kmetijska gospodarstva se štejejo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje pašnikov,
– urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in v obliki sofinanciranja obresti kreditov,
– bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih OMD ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene investicije, razen za sofinanciranje projektne dokumentacije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je podjetje na območju OMD.
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih OMD.
Med naložbe sodijo: naložbe v hleve s pripadajočo opremo, naložbe v skladiščne prostore (gnojne jame, gnojišča, za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni opravičljiv strošek, silosi, seniki …), nakup kmetijske mehanizacije in opreme, prva postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov, nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, nakup in postavitev mrež proti toči idr.
Upravičeni stroški:
– priprave načrta za novogradnjo ali adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti,
– nakupa materiala in izvedbe novogradnje ali adaptacije hlevov in ureditev izpustov,
– nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoče. Sofinancira se novogradnja gnojnih jam in gnojišč v sklopu novogradnje hlevov, seniki, silosi …),
– nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
– prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
– nakupa zemljišč, vendar največ do vrednosti 10% upravičenih stroškov naložbe,
– nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
– nakupa in postavitve mrež proti toči.
Urejanje pašnikov
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše.
Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika in razširitev že obstoječega pašnika (zemljišče, na katerem se pašnik na novo ureja, ne sme biti manjše od 1 ha), za razširitev že obstoječega pašnika (zemljišče, za katerega se pašnik širi, ne sme biti manjše od 0,5 ha) ter obnovo pašnika, starejšega od 10 let, če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne razpise.
Upravičeni stroški:
– nakupa opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča: stroški strojnih ur,
– urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih ur,
– splošni stroški (honorarji strokovnjakov in svetovalcev, stroški študij, projektne dokumentacije…).
Urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov
Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– izdelave načrta za ureditev zemljišča,
– odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev, v okviru celotne naložbe v zemljišče je lahko tudi strošek nove vzpostavitve travinj,
– urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev.
13. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe, ki bi lahko služile skupnemu pomenu ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene.
Predmet podpore:
Sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
– za investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti),
– za investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do dodelitve pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Upravičeni stroški:
– priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– za nabavo materiala za obnovo,
– za izvajanje del.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, s tem, da naložbe ne povzročajo povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
Namen ukrepa:
Sofinanciranje premestitve kmetijskih poslopji v javnem interesu, ki temelji na pravni podlagi.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Dobrepolje.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na OMD,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na OMD.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
15. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so: spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali pri kmetijski proizvodnji.
Predmet podpore:
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živali.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje določene v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih proizvodov za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada RS, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
16. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene. Ukrep velja le za tista področja, kjer ni bil uveden postopek o uvedbi komasacije in tam, kjer ne tečejo postopki za uvedbo.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Finančne določbe:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov.
17. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti.
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni izvajalci, kot so organizacije in združenja, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč primarnim kmetijskim pridelovalcem za pridobivanje novih znanj in za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti ter zagotavljanje pomoči kmetom v času bolezni in letnega dopusta.
Cilji ukrepa:
Povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in s tem boljša učinkovitost kmetijstva ter dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore spadajo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin, nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci do sredstev (izvajalci tehnične podpore) so:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveza, ki delujejo na področju kmetijstva gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičenci pod točko 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Občina Dobrepolje z izvajalci tehnične podpore sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov usposabljanja.
– Na področju storitev nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški dela nadomestne delovne sile.
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti podjetja, kot je rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– Na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– Stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči: pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in drugih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo,
– višina pomoči:
– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 €/program letno,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 €/program letno,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.
19. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 12 do 18 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004, glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € oziroma 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«).
IV. SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis«
20. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Predmet podpore:
Sofinanciranje naložb v naslednje vrste namenov:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/2005),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/2005),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove in rabljene opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Trženje proizvodov in storitev iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
22. člen
Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije (Leader)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljanje sredstev za izvajanje projektov lokalne razvojne strategije Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
Predmet podpore:
Podpora je namenjena za naslednje namene:
– delovanje lokalne akcijske skupine, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja,
– izvajanja lokalne razvojne strategije, zlasti izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji in so skladni z cilji, opredeljenimi v razvojnem programu podeželja 2007–2013,
– spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja med posameznimi območji LAS znotraj Slovenije in čezmejnega sodelovanja z LAS območji drugih držav članic Evropske unije in tretjih držav.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenka je lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči – do 1 € na prebivalca.
23. člen
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Upravičenci:
Upravičenci ukrepa pa so udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol.
Cilji:
– dvig ravni izobrazbe predvidenih naslednikov kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
Dodelitev pomoči za nakup učbenikov, študijskega gradiva ter za plačilo drugih stroškov, ki nastanejo v okviru rednega šolanja v kmetijskih izobraževalnih programih.
Pogoji za dodelitev sredstev pomoči:
– potrdilo o vpisu.
Višina pomoči:
– do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.
24. člen
Drugi ukrepi
Poleg ukrepov, opredeljenih v členih 23 in 24 tega pravilnika sodijo pod druge ukrepe še naložbe v infrastrukturo, ki ni namenjena izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem javnem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in vzdrževanje poljskih poti, gozdnih vlak ….). Sredstva se zagotavljajo v proračunu občine Dobrepolje za tekoče leto na podlagi predlogov pristojnih interesnih združenj ali strokovnih služb (npr. vaških odborov, Kmetijske svetovalne službe, Zavoda za gozdove idr.), črpajo pa se na podlagi določil zakona o javnem naročanju. Natančnejša določila se opredelijo v pogodbi z izvajalcem del.
V. NADZOR IN SANKCIJE
25. člen
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku oziroma javnemu razpisu spremlja in preverja občinska uprava občine Dobrepolje, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik nenamensko porabljenih sredstev izgubi tudi pravico do koriščenja sredstev iz občinskega proračuna v obdobju treh let od ugotovitve nepravilnosti.
VI. KONČNI DOLOČBI
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 108/03 in 36/06).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati 14 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 331-1/2007
Dobrepolje, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost