Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4465. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo, stran 12093.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07), 39. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št. 17/02) je Občinski svet Občine Naklo na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– obdelavo, predelavo ter odlaganje odpadkov, ob uporabi posod prostornine od 120 do 7000 litrov.
2. člen
Cena storitev je sestavljena iz:
– lastne cene,
– cene za investicije.
Lastna cena predstavlja pokrivanje stroškov nastalih z izvajanjem dejavnosti določenih s 4. členom tega pravilnika in je izražena v EUR/kg zbranih oziroma odloženih odpadkov.
Cena za investicije predstavlja sorazmerni del sredstev, potrebnih za izvajanje investicij s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, in je izražena v EUR/kg zbranih oziroma odloženih odpadkov.
3. člen
Višina lastne cene ter cene za investicije se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
4. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov, obdelavo in predelavo odpadkov ter odstranjevanje odpadkov.
Zbiranje in odvoz odpadkov (v nadaljevanju odvoz) obsega:
– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– analitična obdelava podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
Obdelava in predelava ter odlaganje odpadkov (v nadaljevanju deponiranje odpadkov) obsega:
– obdelavo komunalnih odpadkov,
– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
5. člen
Mesečni obračun storitve odvoza odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene in cene za investicije odvoza odpadkov,
– pavšalne količine vseh povzročenih odpadkov na osebo na mesec, ki jo določi izvajalec na podlagi tehtanja in vodenja evidenc na odlagališče pripeljanih odpadkov. Pavšalno količino povzročenih odpadkov na osebo izvajalec ugotavlja letno.
Cena odvoza odpadkov za posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe Q= kg/(os/m)) in lastne cene ter cene za investicije (LC+IC) odvoza odpadkov:
Cos = Q x (LC+IC)
Mesečni obračun storitev odvoza komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Zo = Cos x Šos
Zo – znesek za odvoz odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cos – mesečna cena na osebo v Občini Naklo
Šos – število oseb v gospodinjstvu.
6. člen
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov za gospodinjstva, izražen v EUR/liter, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene in investicijske cene deponiranja odpadkov,
– ocenjene prostornine vseh posod. Podatke o prostornini posod vodi izvajalec.
Cena deponiranja odpadkov na liter posode na mesec (Cl) je tako izpeljana kot količnik vsote povprečnih mesečnih lastnih in investicijskih stroškov (LS+IS) ter vsote prostornine vseh posod v vseh občinah, kjer izvajalec izvaja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.
Mesečni obračun storitve deponiranja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Zd = Cl x Pl
Zd – znesek za deponiranje odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cl – cena na liter
Pl – prostornina posode gospodinjstva v litrih.
Na območjih, kjer izvajalec javne službe izvaja dejavnost odvoza odpadkov dvakrat ali večkrat tedensko, se prostornina posode (Pl) v litrih pomnoži s številom odvozov.
Več gospodinjstev lahko odlaga odpadke v skupno posodo, prostornina (litri) se sorazmerno oziroma po dogovoru razdeli med posamezna gospodinjstva, vendar je v tem primeru najmanjša količina za individualne objekte, ki se obračuna, 120 litrov.
Minimalna prostornina posod za gospodinjstva se določi glede na povprečno količino odpadkov na člana gospodinjstva, ki znaša 40 litrov na teden.
7. člen
Obračun storitev odvoza odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo na mesec.
Obračun storitve deponiranja odpadkov se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj 120 litrov.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA POSLOVNO DEJAVNOST
8. člen
Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene za storitve odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost in imajo zabojnike s prostornino od 120 do 1100 litrov.
Mesečni obračun storitve odvoza odpadkov za poslovno dejavnost, izražen v EUR/odvoz, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene in cene za investicije odvoza odpadkov,
– števila odvozov vseh posod iz poslovne dejavnosti.
Cena odvoza odpadkov na posodo (Cp) je količnik vsote povprečnih mesečnih lastnih in investicijskih stroškov (LS+IS) ter povprečnega mesečnega števila odvozov vseh posod iz poslovne dejavnosti v Občini Naklo.
Za izhodiščno velikost posode se šteje posoda s prostornino 240 litrov. Koeficienti (K) za posamezne velikosti posod so naslednji:
120 litrov = 0,8
160 litrov = 0,9
240 litrov = 1
500 litrov = 2
700 litrov = 2,5
900 litrov = 3
1100 litrov = 3,5.
Cena odvoza odpadkov na odvoz (Cod) je produkt cene odvoza za posodo (Cp) in koeficienta (K).
Cod = Cp x K
Cod – cena za odvoz odpadkov
Cp – cena odvoza za posodo
K – koeficient.
Obračun storitve deponiranja je enak obračunu storitve deponiranja za gospodinjstva opredeljenem v 6. členu tega pravilnika.
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 120 litrov.
Več povzročiteljev lahko odlaga odpadke v skupno posodo, prostornina (litri) se sorazmerno oziroma po dogovoru razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna, 120 litrov.
9. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Naklo.
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2008 oziroma po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2007-3
Naklo, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost