Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Št. 330-6/2007 Ob-27113/07 , Stran 6701
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Polzela, Polzela 8, Polzela. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2007 v Občini Polzela po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 1998/2006. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2007 v višini 23.944 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (ukrep 1) – 15.660 EUR, 2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (ukrep 2) – 1.660 EUR, 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 3) – 1.700 EUR, 4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep 4) – 1.660 EUR, 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5) – 1.660 EUR, 6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 6) – 1.654 EUR. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja V: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Polzela in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za ukrep iz 5. točke poglavja V: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci); (3) za ukrep iz 6. točke poglavja V: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti); IV. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – ukrep 1 Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). Predmet podpore: A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – naložbe v posodobitev sušilnic za hmelj, vključno s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% vrednosti celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; – naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo na tem področju. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve: sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU. Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006); – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, najvišji znesek pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da se upoštevajo naslednji pogoji: Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče); – stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; – stroški izvedbe namakalne infrastrukture; – stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb – ukrep 2 Cilji ukrepa: – ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju; – prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju. Predmet podpore: – za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti); – za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Pogoji za pridobitev sredstev: – objekt mora biti zaščiten z odlokom občine; – obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje; – predloženi morajo biti predračuni; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da je objekt kulturna dediščina, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške; – stroške zavarovanja; – stroške za refinanciranje obresti; – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; – investicije, ki se izvajajo izven območja občine in – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Višina sofinanciranja: – za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov; – za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije; – dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah; – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški: – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program …); – stroški nakupa materiala in izvedbe del. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 3 Cilj ukrepa: Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali. Predmet podpore: sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Pogoji za dodelitev sredstev: – izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije; – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo; – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. Višina sofinanciranja: – višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni, – najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, največji pa 400 € na upravičenca na leto. Upravičeni stroški: Sofinanciranje zavarovalnih premij za: – zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – ukrep 4 Cilj ukrepa: s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Predmet podpore: predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in komasacijo zemljišč. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – posestni list, – mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, – notarsko overjeno pogodbo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Višina sofinanciranja: – do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov; – največji znesek pomoči znaša 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 5 Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja; – omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni. Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, – stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči; – pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju; – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore; – upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Občina Polzela z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Upravičenci: – društva in združenja, – registrirani izvajalci. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti; – za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; – za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja: – pomoč lahko krije do 100% stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem; – najvišji znesek dodeljene pomoči do 1.000 €/ program letno. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). 5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom: stroški dela najete delovne sile, stroški strojnih storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 6. Investicije v dopolnilno dejavnost na kmetijah – ukrep 6 Cilj ukrepa: povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Predmet podpore: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta še ni registrirana; – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva; – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te. Upravičenci do sredstev: nosilci dopolnilnih dejavnosti. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, – najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 400 €, največji pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški ukrepa: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. VI. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela v letu 2007«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Polzela, Polzela 8, Polzela, Oddelek za družbene dejavnosti (Svetko Jerneja), od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani http://www.polzela.si/. VII. Obravnavanje vlog Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev v razpisu in razpisni dokumentaciji. Komisija lahko neporabljena sredstva iz posameznega ukrepa prerazporedi na drug ukrep po tem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije), – poročilo o opravljenem delu. Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vlog. VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2007« od začetka razpisa najkasneje do 29. oktobra 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvo Občine Polzela. IX. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Polzela, Oddelek za družbene dejavnosti ali po tel. 03/703-32-15 – kontaktna oseba Svetko Jerneja.

AAA Zlata odličnost