Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4441. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007, stran 12069.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas-Poljane na 6. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007 (Uradni list RS, št. 27/07) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
-----------------------------------------------------------
     A. BILANCA PRIHODKOV IN
       ODHODKOV
-----------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI           9.011.660
       (70+71+72+73+74)
       TEKOČI PRIHODKI (70+71)       5.610.096
  70    DAVČNI PRIHODKI           4.627.833
       (700+703+704+706)
  700    DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     4.204.137
  703    DAVKI NA PREMOŽENJE          314.854
  704    DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN        108.843
       STORITVE
  706    DRUGI DAVKI                 0
  71    NEDAVČNI PRIHODKI           982.263
       (710+711+712+713+714)
  710    UDELEŽBA NA DOBIČKU IN         198.218
       DOHODKI OD PREMOŽENJA
  711    TAKSE IN PRISTOJBINE          10.850
  712    DENARNE KAZNI              3.881
  713    PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN      20.865
       STORITEV
  714    DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        748.450
  72    KAPITALSKI PRIHODKI          797.692
       (720+721+722)
  720    PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH      380.220
       SREDSTEV
  721    PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG          0
  722    PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ      417.472
       IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
  73    PREJETE DONACIJE (730+731)      1.187.319
  730    PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH     1.187.319
       VIROV
  731    PREJETE DONACIJE IZ TUJINE          0
  74    TRANSFERNI PRIHODKI         1.416.552
  740    TRANSFERNI PRIHODKI IZ        1.416.552
       DRUGIH JAVNOFINANČNIH
       INSTITUCIJ
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    10.712.834
  40    TEKOČI ODHODKI            1.982.880
       (400+401+402+403+409)
  400    PLAČE IN DRUGI IZDATKI         334.254
       ZAPOSLENIM
  401    PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        54.102
       SOCIALNO VARNOST
  402    IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     1.510.727
  403    PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         24.053
  409    SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      59.743
  41    TEKOČI TRANSFERI           1.680.007
       (410+411+412+413)
  410    SUBVENCIJE               40.338
  411    TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      1.186.344
       GOSPODINJSTVOM
  412    TRANSFERI NEPROFITNIM         142.380
       ORGANIZAC. IN USTANOVAM
  413    DRUGI TEKOČI DOMAČI          310.945
       TRANSFERI
  42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     6.828.212
  420    NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH      6.828.212
       SREDSTEV
  43    INVESTICIJSKI TRANSFERI        221.734
       (430)
  430    INVESTICIJSKI TRANSFER
  431    INVESTICIJSKI TRANSFERI        131.196
       PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
  432    INVESTICIJSKI TRANSFERI         90.539
       PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK        –1.701.173
       (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
       (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
       SKUPAJ ODHODKI)
-----------------------------------------------------------
     B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
       NALOŽB
-----------------------------------------------------------
  75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH          16.692
       POSOJIL IN PRODAJA
       KAPITALSKIH DELEŽEV
       (750+751)
  750    PREJETA VRAČILA DANIH          16.692
       POSOJIL
  751    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         0
  44  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE       141.879
       KAPITALSKIH DELEŽEV
       (440+441)
  440    DANA POSOJILA              16.692
  441    POVEČANJE KAPITALSKIH         125.188
       DELEŽEV
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA      –125.188
       IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
       DELEŽEV (IV. – V.)
    VII. SKUPNI PRESEŽEK           –1.826.361
       (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
       MINUS ODHODKI TER SALDO
       PREJETIH IN DANIH POSOJIL
       (I. + IV.) – (II. + V.)
-----------------------------------------------------------
     C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
  50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)           625.939
  500    DOMAČE ZADOLŽEVANJE          625.939
  55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)          76.402
  550    ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        76.402
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-       549.537
       IX.)
    XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       –1.276.824
       SREDSTEV NA RAČUNIH
       (III.+VI.+X) =
       (I.+IV.+VIII.) –
       (II.+V.+IX.)
       STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      1.276.824
       OB KONCU PRETEKLEGA LETA
-----------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-04/2007-002
Gorenja vas, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost