Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, stran 12226.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41//99 in 91/01) je občinski svet na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 55/96) v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Dejavnost šole je:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje«.
3. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda, in sicer:
– enega predstavnika podružničnih šol,
– dva predstavnika delavcev na matični šoli.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.«.
4. člen
Besedilo 25. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat ravnatelja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«.
5. člen
Besedilo 27. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
6. člen
Črta se besedilo 49. člena odloka.
7. člen
Ravnatelj šole, ki ima na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A) (Uradni list RS, št. 64-3472/01), višješolsko izobrazbo, ki si jo je pridobil po programih, sprejetih pred uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US in 99/99), petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata, je lahko ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena odloka ponovno imenovan za ravnatelja, če izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja po določbi tega člena.
8. člen
Določbe 3. člena tega odloka se začnejo uporabljati s potekom mandata sedanjemu svetu zavoda.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0071/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost