Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4548. Uredba o načinu nadzora in koordinacije med nadzornimi organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov o prevozih v cestnem prometu, stran 12336.

Na podlagi tretjega odstavka 122. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 05/07 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu nadzora in koordinacije med nadzornimi organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov o prevozih v cestnem prometu
1. člen
(splošno)
Ta uredba določa način nadzora in koordinacije med nadzornimi organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov o prevozih v cestnem prometu, zbiranje in pošiljanje podatkov o opravljenih nadzorih in način vodenja njihove evidence.
2. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 05/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon) opravljajo nadzorni organi iz prvega odstavka 117. člena zakona samostojno in v skupnih akcijah.
(2) Pristojni organi morajo prometnemu inšpektoratu poslati poročila o ugotovljenih kršitvah, izvedenih ukrepih in opravljenih skupnih nadzorih ter o drugih ugotovitvah pri izvajanju nadzora.
3. člen
(način izvajanja)
Nadzorni organi izvajajo nadzor na cestah, prometni inšpektorat pa tudi nadzor na sedežu in drugih poslovnih prostorih prevoznika.
4. člen
(nadzor na cestah)
(1) Nadzor na cestah se izvaja v različnih krajih in ob vsakem času ter zajema predvsem nadzor na mejnih prehodih, parkiriščih in na tako obsežnem delu cestnega omrežja, da se je težko izogniti točkam nadzora.
(2) Skupni nadzor na cestah se izvaja na enega od naslednjih načinov:
– časovno na krajši ali daljši čas omejen nadzor na eni točki v notranjosti,
– časovno na krajši ali daljši čas omejen nadzor hkrati na več točkah v notranjosti Republike Slovenije in na mejnih prehodih.
(3) Elementi nadzora na cestah so vezani na pristojnosti posameznega nadzornega organa, obsegajo pa predvsem:
– nadzor nad izvajanjem predpisov o licenci, licenci Skupnosti, izvodu licence in izvodu licence Skupnosti,
– nadzor nad izvajanjem predpisov o dovoljenju Skupnosti in drugih dovoljenjih za prevoz,
– nadzor nad izvajanjem predpisov o dovolilnicah in dovolilnicah CEMT.
5. člen
(evidence, poročanje in usklajevanje nadzora)
(1) Prometni inšpektorat vzpostavi in upravlja z evidenco o opravljenih skupnih in samostojnih nadzorih ter ugotovljenih kršitvah v njih. Evidenca vsebuje podatke, predpisane z zakonom.
(2) Vzpostavi se elektronska povezava med nadzornimi organi zaradi posredovanja podatkov za vodenje evidence iz prejšnjega odstavka.
(3) Policija in carinski organ morata poslati podatke iz 123. člena zakona o opravljenih skupnih in načrtovanih samostojnih nadzorih za mesečno obdobje prometnemu inšpektoratu. Podatke pošljejo do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(4) Na posebno zahtevo prometnega inšpektorata morata nadzorna organa iz prejšnjega odstavka poslati podatke o opravljenih skupnih in samostojnih nadzorih tudi med obema mesečnima obdobjema poročanja iz prejšnjega odstavka.
(5) Če nadzorni organi pri svojem delu ugotovijo kršitve zakona, vendar za ukrepanje niso pristojni, o svojih ugotovitvah poročajo prometnemu inšpektoratu.
(6) Prometni inšpektorat je odgovoren za uskladitev izvajanja skupnih nadzorov. V ta namen po potrebi sklicuje sestanke koordinacijskega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki nadzornih organov. Na sestanku se obravnava izvedba opravljenih nadzorov in določi njihov letni načrt. Nadzorni organi uskladijo načrtovane mesečne skupne nadzore do 25. v mesecu za prihodnji mesec na predlog prometnega inšpektorata. Izredni skupni nadzori se izvedejo na utemeljeno pobudo enega od nadzornih organov.
6. člen
(medsebojno obveščanje in sodelovanje)
(1) Če se na podlagi ugotovitev nadzora na cestah vozila prevoznika iz druge države utemeljeno sumi, da so bile storjene kršitve, ki jih med nadzorom ni mogoče potrditi zaradi pomanjkanja potrebnih podatkov, se sestavi ustrezno poročilo o sumu kršitve, ki se pošlje prometnemu inšpektoratu, da s tem seznani državo, v kateri ima prevoznik svoj sedež.
(2) Če nadzorni organ v Republiki Sloveniji od nadzornega organa druge države prejme poročilo, zaprosilo ali zahtevo po nadaljnjem nadzoru, opravi ta nadzor prometni inšpektorat na sedežu domačega prevoznika, rezultate pa sporoči nadzornemu organu druge države, ki je za tak nadzor zaprosil.
7. člen
(nadzor prevoznika)
(1) Nadzor na sedežu in drugih poslovnih prostorih prevoznika izvajajo inšpektorji za cestni promet v sklopu izvajanja nadzora nad izvajanjem določb zakona.
(2) Poleg listin iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe prometni inšpektorat na sedežu in drugih poslovnih prostorih prevoznika nadzira predvsem uporabo potrdil za voznike iz pete alinee prvega odstavka 33. člena zakona, in sicer glede tega, ali so pogoji, pod katerimi je bilo tako potrdilo izdano, še vedno izpolnjeni.
(3) Prometni inšpektorat organizira nadzor iz prejšnjega odstavka tako, da v letni nadzor zajame preverjanje pogojev vsaj 20% veljavnih potrdil za voznike iz prejšnjega odstavka, izdanih v Republiki Sloveniji. Podatke o številu potrdil za voznike, ki so potrebni za izračun obveznosti, prometnemu inšpektoratu zagotovi izdajatelj licence za izvajanje prevoza potnikov ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.
(4) Nadzor v prostorih nadzornih organov na podlagi ustreznih dokumentov oziroma podatkov, ki jih prevozniki izročijo na zahtevo nadzornih organov, ima isto veljavo kot nadzor na sedežu in drugih poslovnih prostorih prevoznika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(rok za vzpostavitev elektronske povezave med nadzornimi organi)
Elektronska povezava iz drugega odstavka 5. člena te uredbe se vzpostavi v osemnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-16/2007/4
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EVA 2007-2411-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost