Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4587. Odlok o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 12439.

Na podlagi 5., 6. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – Hotel Bellevue, EŠD 16287.
Enota ima zaradi izjemnih kulturnih vrednot poseben pomen za Mestno občino Ljubljana. Zato se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno zgodovinskega, arhitekturnega in kulturno krajinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Po gradbenem slogu sodi stavba iz leta 1909 v srednjeevropski arhitekturni prostor. Grajena je v značilno razgibanih stavbnih gmotah – osrednjo, po višini izstopajočo in prečno postavljenima traktoma. Strešine se na glavni in stranskih fasadah končujejo na čop, stranski sta poudarjeni še s strešnima okenskima stolpičema. Stilno zunanjščina vsebuje več secesijskih prvin kot so: štukaturni okenski okviri in zaključki vogalnih lizen, zunanji leseni deli strešne konstrukcije, kovinske ograje balkonov – predvsem ograja glavne vzhodne terase z vgrajenimi stebrnimi svetilkami, med zunanjo opremo oba lesena paviljona in posode za cvetje.
Lastnik je bil šišenski vinski trgovec Alojzij Zajec, ki je sprva nameraval imenovati hotel »K razgledu na šišenskem griču«, prevladalo pa je ime Bellevue. Od leta 1912 je imel hotel v najemu Johan Friedl, lastnik pa ga je leta 1928 prodal družini Šterk, ki ga je imela v lasti do nacionalizacije leta 1953.
Zaradi umetnostnih, arhitekturnih in kulturno krajinskih vrednot pomeni pomemben člen v arhitekturi začetka 20. stoletja, ne nazadnje tudi zaradi izjemnega ambienta s pripadajočimi lesenimi paviljoni in nižje ležečega gospodarskega poslopja.
Hotel ustvarja s svojo izpostavljeno lego na pobočju Šišenskega hriba dominanto v prostoru, ki hkrati z imenom »Bellevue« ustvarja tudi identiteto širšega območja.
3. člen
Spomenik stoji na parceli št. 1312/1, k.o. Spodnja Šiška.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1311/1, del 1311/2, 1312/2, 1313, 1314, 1315, 1316/1, 1316/2 in 1317, vse k.o. Spodnja Šiška.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in katastrskem načrtu v merilu 1:1000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo RS in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje in ohranjanje kvalitetne secesijske arhitekture začetka 20. stoletja;
– ohranja se tlorisni obseg in gabarit stavbe, nakloni in oblike strešin s strešnimi okni in vrsta kritine;
– varuje se avtentične arhitekturne prvine stavbe kot so: struktura ometa zunanjosti z vsemi štukaturnimi fasadnimi detajli; dimenzije in oblika okenskih in vratnih odprtin ter členitev lesenih zunanjih okenskih polj; zunanji leseni detajli strešne konstrukcije; kovane ograje balkonov, razgledne terase in stebrne svetilke;
– v notranjosti se varuje avtentični potek komunikacij in štukaturni okras stropov notranjih prostorov;
– varuje se manjše gospodarsko poslopje južno pod hotelom v enakem tlorisu in gabaritu;
– varujeta se oba lesena paviljona z vsemi detajli;
– del stavbe (prizidek) na parcelni št. 1312/2 se lahko odstrani;
– varuje se kulturno krajinsko območje Šišenskega hriba, kjer v obravnavanem prostoru ne smejo prevladovati grajeni elementi.
Programske zahteve:
– objekt naj bo prilagojen tradicionalni funkciji, to je hotelska dejavnost z restavracijo ob upoštevanju varovanih lastnosti spomenika;
– oblikovanje pri obnovi notranjosti naj upošteva secesijski značaj objekta;
– objekt hotela mora ostati prostorska dominanta območja obdelave;
– prvotni značaj kulturno krajinskega prostora mora ostati ohranjen.
V vplivnem območju spomenika so dovoljeni le tisti posegi, ki ne ogrožajo vizualne integritete spomenika.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi pisno kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-14/06-14
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost