Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4565. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav, stran 12397.

Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 8. redni seji dne 18. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev žičniške naprave za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija) za žičniške naprave, za katere so ob uveljavitvi ZŽNPO imeli lastniki veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniška naprava).
Posamezne žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njegov sestavni del.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(izključna pravica)
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet posamezne koncesije.
II. PODELITEV KONCESIJE
3. člen
(način podelitve)
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastniku posamezne žičniške naprave iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Bovec.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala z žičniško napravo in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Bovec.
6. člen
(pristojnost)
Odločbe in druge posamične akte v zvezi s koncesijo izda pristojni organ Občine Bovec.
III. POGOJI KONCESIJE
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se za posamezno žičniško napravo podeli za 25 let (rok koncesije). Rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Rok koncesije se lahko podaljša največ za polovico roka koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Bovec na zahtevo koncesionarja.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti v zvezi z ureditvijo smučišča)
V prilogi tega odloka so določene posebne obveznosti koncesionarja, ki jih mora izvesti v določenem roku po sklenitvi koncesijske pogodbe, zlasti v zvezi s povečanjem zmogljivosti smučišča, povečanjem obsega parkirišč, obratovanjem žičniške naprave in podobno.
9. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec.
10. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje;
– če najkasneje v dveh letih ne začne z obratovanjem žičniške naprave, pa ne pride do sporazumne razveze koncesijske pogodbe;
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače;
– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v 6 mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi.
V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije, vključno z morebitnimi stroški, ki jih ima z razgraditvijo žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
13. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
   PRILOGA

  Priloga – žičniške naprave, ki so predmet tega odloka
  1. Žičniška naprava »vlečnica Podi«
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiški parceli št. 8071/3
k.o.Bovec.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na 2.220 m n. m.,
zgornja postaja pa na 2.260 m n. m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;
  – število postaj: 1x vstopna, 1x izstopna;
  – vodilo: jeklena vrv;
  – dolžina: 80 m;
  – pogon: električni;
  – višinska razlika: 40 m;
  – zmogljivost: 600 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja: 348-1/2003 z
dne 2. 12. 2003
  – Rok trajanja koncesije: 25 let
  č. Posebne obveznosti koncesionarja
  2. Žičniška naprava »vlečnica Naklo«
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št.: 3407/1,
1402, 1478/3, 1478/1, 1576, 1579, 4182/1, 1595, 4182/6, 1615,
1704/2, 1697/1, 1700/1, 1644, 1647/1, 1700/2, 1694, 1647/2,
1692, 1704/3, 1696, 1697/2 vse k.o. Čezsoča.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na 370 m. n. m.,
zgornja postaja pa na 550 m. n. m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica
  – število postaj:1 x vstopna, 1 x izstopna
  – vodilo: jeklena vrv
  – dolžina: 840 m;
  – pogon: električni
  – višinska razlika: 180 m;
  – zmogljivost: 700 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja: 348-1/01 z dne
14. 12. 2001
  c. Rok trajanja koncesije: 25 let
  č. Posebne obveznosti koncesionarja
  3. Žičniška naprava » vlečnica Laza«
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 1420,
3407/1, 4208/1, 1401, 1398 in 1397, vse k.o. Čezsoča.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na 475 m. n. m.,
zgornja postaja pa na 550 m. n. m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;
  – število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
  – vodilo: jeklena vrv;
  – dolžina: 350 m;
  – pogon: električni;
  – višinska razlika: 75 m;
  – zmogljivost: 600 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja: 348-1/01 z dne
14. 12. 2001
  c. Rok trajanja koncesije: 25 let
  č. Posebne obveznosti koncesionarja
  3. Žičniška naprava » vlečnica Encijan«
  a. Lokacija žičniške naprave:
  Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 432/4,
432/5, 432/6 in 432/7, vse k.o. Log pod Mangartom.
  Spodnja postaja žičniške naprave leži na 615 m. n. m.,
zgornja postaja pa na 672 m. n. m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;
  – število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
  – vodilo: jeklena vrv;
  – dolžina: 319 m;
  – pogon: električni;
  – višinska razlika: 57 m;
  – zmogljivost: 600 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja: 348-1/99 z dne
25. 1. 2000
  c. Rok trajanja koncesije: 25 let
  č. Posebne obveznosti koncesionarja

AAA Zlata odličnost