Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4538. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1B), stran 12251.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2007.
Št. 001-22-106/07
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-1B)
1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, 110/02, 32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US in 28/06 – ZTVP-1B) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»Prenos direktiv Evropskega parlamenta in Sveta
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskega parlamenta in Sveta:
1. Direktiva Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 375 z dne 31. 12. 1985, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Direktiva o investicijskih skladih), spremenjena z direktivami 88/220/ES, 95/26/ES, 2000/64/ES, 2001/107/ES, 2001/108/ES, 2004/39/ES in 2005/1/ES;
2. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne 11. 6. 1998, str. 45);
3. Četrta Direktiva Sveta z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (78/660/EGS) (UL L št. 222 z dne 14. 8. 1978, str. 11), spremenjena z direktivami 83/349/EGS, 84/569/EGS, 89/666/EGS, 90/604/EGS, 90/605/EGS, 94/8/ES, 99/60/ES, 2001/65/ES, 2003/98/ES, 2003/51/ES, 2006/46/ES, 2006/46/ES in 2006/99/ES«.
2. člen
V 2. členu se črta peti odstavek.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku 1. do 6. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. vrednostni papirji so:
– delnice,
– obveznice,
– drugi vrednostni papirji istega izdajatelja, ki so izdani istočasno in iz katerih izhajajo enake pravice in obveznosti (serijski vrednostni papirji),
– serijski vrednostni papirji, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic in ki dajejo imetniku oblikovalno upravičenje do odkupa, prodaje oziroma zamenjave teh vrednostnih papirjev za druge izdajateljeve vrednostne papirje, z uresničitvijo česar je med imetnikom in izdajateljem sklenjena pogodba o odkupu, prodaji oziroma zamenjavi teh vrednostnih papirjev (izvedeni vrednostni papirji);
2. dolžniški vrednostni papirji so obveznice in drugi serijski vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov;
3. tržni vrednostni papirji so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, drugi vrednostni papirji so netržni;
4. prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih papirjev na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji, vse druge prodaje vrednostnih papirjev so nadaljnje prodaje;
5. izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti iz 7. točke prvega odstavka 64. člena tega zakona in pravice oziroma obveznosti:
– katerih vsebina je glede vrednosti posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tuje valute, blaga, višine obrestne mere, indeksa oziroma ocene kreditne sposobnosti ali podobnih spremenljivk,
– ki ne zahtevajo začetne čiste finančne naložbe ali pa le majhno začetno čisto finančno naložbo,
– ki se poravnavajo v prihodnosti in
– ki niso vrednostni papirji po 1., 2. ali 3. točki prvega odstavka tega člena;
6. standardizirani izvedeni finančni instrumenti so:
– terminske pogodbe, ki se nanašajo na finančne instrumente, na indekse ali obrestne mere, valutne terminske pogodbe in njim enakovredni instrumenti, če se obveznosti, ki izhajajo iz teh instrumentov, ali obveznosti, ki nastanejo na podlagi sklenjenih poslov s temi instrumenti, izpolnijo z denarnimi sredstvi,
– obrestne in valutne zamenjave ter zamenjave, katerih višina poravnave pri eni ali obeh strankah zamenjave je odvisna od gibanja delniškega indeksa ali gibanja cene oziroma donosnosti posamezne vrste delnic,
– opcije na finančne instrumente, opcije na obrestno mero, valutne opcije in njim enakovredni instrumenti, če se obveznosti, ki izhajajo iz opcij ali obveznosti, nastalih na podlagi sklenjenih poslov z opcijami, izpolnijo z denarnimi sredstvi,
– izvedeni finančni instrumenti na blago;«.
8., 9. in 10. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»8. organizirani trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in ki ga urejajo in nadzorujejo pristojni organi. Za borzni in prosti trg se šteje, da sta organizirana trga;
9. organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finančnih instrumentov v državi članici je organizirani trg v tej državi članici, za upravljanje katerega je pristojni nadzorni organ države članice izdal dovoljenje ter o tem obvestil druge države članice in Evropsko Komisijo;
10. instrument denarnega trga je finančni instrument, s katerim se običajno trguje na denarnem trgu, je likviden in ima vrednost, ki se da kadar koli natančno določiti;«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. država članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru;«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. dobro poučeni vlagatelji so dobro poučeni vlagatelji iz 44., 45., in 46. člena ZTFI;«.
19. točka se črta.
V 20. točki se kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
27. točka se črta.
Za 31. točko, v kateri se kratica »ZPIZ« nadomesti s kratico »ZPIZ-1« in na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 32. točka, ki se glasi:
»32. odprti investicijski sklad je:
a) vzajemni sklad po tem zakonu ali
b) drug kolektivni naložbeni podjem, za katerega velja:
– njegov edini namen je vlaganje sredstev v prenosljive vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelu razpršitve tveganja ter
– njegove enote premoženja oziroma delnice so na zahtevo imetnika unovčljive, sredstva pa izplačljiva iz njegovega premoženja ali je kako drugače ustrezno zagotovljeno, da je tržna vrednost enote premoženja ali delnice stalno enaka čisti vrednosti sredstev oziroma da se od nje ne razlikuje bistveno.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06),
2. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek),
3. ZPIZ-1 je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo),
4. ZPPSL je Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1 in 10/06 – odločba US),
5. ZTFI je Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/07),
6. ZZavar je Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo),
7. ZISDU je Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96 – odločba US, 25/97, 32/97 – popravek, 10/98, 26/99, 56/99 – ZTVP-1, 31/00 – ZP-K),
8. ZPSPID je Zakon o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 54/04 – ZDoh-1),
9. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99, 45/02 – ZIZ-A in 114/06),
10. ZPre-1 je Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06)«.
4. člen
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Skrbnik je skrbnik premoženja investicijskega sklada, ali vzajemnega prostovoljnega pokojninskega sklada, ali kritnega premoženja pokojninske družbe. Skrbnik je lahko le skrbniška banka s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podružnica banke države članice, ustanovljena v Republiki Sloveniji v skladu z ZBan-1, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po tem zakonu, oziroma podružnica tuje banke, ustanovljena v Republiki Sloveniji v skladu z določbami ZBan-1, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po tem zakonu.«.
5. člen
V 5. členu se v šestem odstavku na koncu stavka pred piko doda besedilo, ki se glasi: »bodisi same bodisi z nadaljnjim prenosom pooblastila na tretjo osebo ob predhodnem pisnem soglasju družbe za upravljanje«.
V devetem in desetem odstavku se besedilo »10. točke« nadomesti z besedilom »9. točke«.
Dodata se nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
»(11) Za vodenje evidenc imetnikov investicijskih kuponov iz 2.b) točke prvega odstavka tega člena se podatki, ki so navedeni v tretjem odstavku 131. člena tega zakona, zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.
(12) Ne glede na enajsti odstavek tega člena lahko družba za upravljanje, v primeru, če ugotovi, da osebni podatek ni popoln, za namene opravljanja nalog iz enajstega odstavka tega člena na podlagi pisne zahteve pristojnemu davčnemu organu, pridobi davčno številko vlagatelja. Družba za upravljanje lahko podatek o davčni številki vlagatelja pridobi od pristojnega davčnega organa samo na podlagi pisnega soglasja vlagatelja, na katerega se podatek nanaša. Družba za upravljanje lahko davčno številko uporablja zgolj za namen izplačil investicijskih kuponov imetnika in izvajanja določb zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo obdavčitev imetnikov investicijskih skladov.«.
6. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črtata 5. in 11. točka.
V 9. točki se za besedo »skladov« doda besedilo, ki se glasi: »oziroma tretja oseba, na katero je slednja ob predhodnem pisnem soglasju družbe za upravljanje prenesla svoje pooblastilo«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. da v primeru, ko družba za upravljanje pooblasti drugo osebo za opravljanje storitev upravljanja premoženja posameznega investicijskega sklada:
a) je ta druga oseba oziroma tretja oseba, na katero je slednja prenesla svoje pooblastilo, predmet nadzora Agencije oziroma pristojnega organa države članice ali pristojnega organa tuje države, s katero Agencija izmenjuje podatke in informacije na podlagi vzajemnosti, in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank, in
b) ta druga oseba oziroma tretja oseba, na katero je slednja prenesla svoje pooblastilo, ne sme biti oseba, ki za naveden posamezen investicijski sklad opravlja tudi skrbniške storitve, ali
c) ta druga oseba oziroma tretja oseba, na katero je slednja prenesla svoje pooblastilo, ne sme biti oseba, ki sicer opravlja skrbniške storitve ali druga oseba, v primeru, ko bi interes te druge osebe lahko bil v konfliktu z interesi vlagateljev v naveden posamezni investicijski sklad, za katerega ta druga oseba po pooblastilu družbe za opravljanje opravlja posamezne storitve, in
č) mora biti zagotovljeno sodelovanje med organom, pristojnim za nadzor družbe za upravljanje, in organom, pristojnim za nadzor te druge osebe oziroma tretjo osebo, na katero je slednja prenesla svoje pooblastilo, če gre za osebo iz tuje države.«.
7. člen
V 7.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija vodi register dobro poučenih vlagateljev v Republiki Sloveniji v skladu s 47. in 48. členom ZTFI.«.
Drugi, tretji, četrti, peti, šesti in deveti odstavek se črtajo.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »168. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »240. člena ZTFI«.
Dosedanji osmi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
V 8. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za družbo za upravljanje, ki upravlja premoženje dobro poučenih vlagateljev, se poleg določb 29. člena tega zakona smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 34. člena, 197. do 205. člen, 211. do 220. člen, 240., 242., 256., 267. do 273. člen ZTFI in predpisi, izdani na njihovi podlagi.«.
V osmem odstavku se kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
9. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»Krovni sklad
9.a člen
Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje.«.
10. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku besedilo »drugega odstavka 4. člena« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 46. člena«.
11. člen
V 11. členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali poseben vzajemni sklad«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ime oziroma firma investicijskega sklada mora vsebovati označbo, ki bo jasno izražala njegovo naložbeno usmeritev, in ne sme vsebovati izrazov, ki bi vlagatelje lahko neupravičeno zavajali.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Razen v pravilih upravljanja vzajemnega sklada, statutu investicijske družbe, prospektu, izvlečku prospekta, obveznih poročilih, obveznih javnih objavah po tem zakonu in v primerih, ko tako določa drug zakon, sme investicijska družba uporabljati skrajšano firmo, vzajemni sklad pa skrajšano ime, ki ne vsebuje označb iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Kadar se ime oziroma firma investicijskega sklada uporablja v prevodu v tuji jezik, so lahko tudi sestavine firme iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena prevedene v tuji jezik in se lahko uporablja samo skupaj z imenom oziroma firmo v slovenskem jeziku.«.
12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Udeležba in kvalificiran delež
12. člen
(1) Udeležba je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:
1. bodisi najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe;
2. bodisi delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 odstotkov, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje.
(2) Kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:
1. bodisi najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe;
2. bodisi delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.«.
13. člen
V 13. členu se v drugem odstavku v 4. točki kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. kot člani uprave ali člani nadzornega sveta oziroma člani upravnega odbora, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe.«.
V četrtem odstavku se besedilo »462. členu ZGD« nadomesti z besedilom »529. členu ZGD-1«.
14. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posredna pridobitev
14. člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev ali drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju ali v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju.
(2) Domneva se, da je podrejena družba pridobila delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, za račun svoje nadrejene družbe ali druge nadrejene osebe.
(3) Za ugotavljanje razmerja nadrejenosti in podrejenosti se smiselno uporabljajo določbe 25. člena ZBan-1.«.
15. člen
V 15. členu se v drugem odstavku kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
16. člen
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »50.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »60 milijard tolarjev« dvakrat nadomesti z besedilom »250 milijonov eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »2,5 milijard tolarjev« nadomesti z besedilom »10 milijonov eurov«.
17. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža
19. člen
(1) Za delničarje družbe za upravljanje se smiselno uporabljajo določbe 45. do 59. člena ZBan-1.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »družba za upravljanje«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »Agencija«,
3. pri smiselni uporabi 53. člena ZBan-1 se namesto napotila 375. člena ZBan-1 uporablja napotilo 545. člena ZTFI.«.
18. člen
20. in 21. člen se črtata.
19. člen
22., 23. in 24. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»Izbira sistema upravljanja družbe za upravljanje
22. člen
Družba za upravljanje, oblikovana kot delniška družba, lahko izbere dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.
Smiselna uporaba določb ZBan-1 za družbe za upravljanje
23. člen
(1) Za člane uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo določbe 61. do 75. člena ZBan-1.
(2) Za upravni odbor družbe za upravljanje z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo določbe 61. člena in 71. do 75. člena ZBan-1, za izvršne direktorje pa tudi 62. do 70. člena ZBan-1 in določbe tega zakona o upravi družbe za upravljanje.
(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-1 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »družba za upravljanje« in
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »Agencija«.
Posebna pravila za upravni odbor družbe za upravljanje
24. člen
(1) Upravni odbor družbe za upravljanje mora imenovati najmanj dva izvršna direktorja.
(2) Za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora družbe za upravljanje.
(3) Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne smejo voditi poslov družbe za upravljanje.«.
20. člen
25., 26. in 27. člen se črtajo.
21. člen
V 28. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »sveta« doda besedilo »oziroma člani upravnega odbora«.
22. člen
V 31. členu se v drugem odstavku besedilo »2. točke prvega odstavka 73. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka 8. člena ZTFI«.
23. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovne knjige in letna poročila družbe za upravljanje ter revidiranje
32. člen
(1) Družba za upravljanje mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke ter sestavljati računovodska poročila v skladu z določbami ZGD-1 in veljavnimi računovodskimi standardi. Računovodske in konsolidirane računovodske izkaze ter letna poročila sestavlja za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(2) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše:
1. analitični kontni načrt za družbe za upravljanje,
2. vrste in obliko računovodskih izkazov družb za upravljanje ter
3. podrobnejšo vsebino prilog in pojasnil k računovodskim izkazom družbe za upravljanje.
(3) Računovodske izkaze družbe za upravljanje mora pregledati revizor. Ta pregleduje in poroča zlasti o:
1. računovodskih izkazih s pojasnili,
2. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganja,
3. izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja,
4. stanju notranjih kontrol,
5. kakovosti informacijskega sistema v družbi za upravljanje,
6. pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji.
(4) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše podrobnejšo obliko ter najmanjši obseg in vsebino revizijskega pregleda in revizijskega poročila.
(5) Agencija lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim pregledom.
(6) Družba za upravljanje mora Agenciji predložiti revidirano letno poročilo v 15 dneh po njegovem prejemu oziroma najpozneje v štirih mesecih po izteku koledarskega leta, konsolidirano revidirano letno poročilo pa najpozneje v petih mesecih po izteku koledarskega leta.
(7) Družba za upravljanje mora letno poročilo in konsolidirano letno poročilo zaradi javne objave skupaj z revizorjevim poročilom predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1 in ga javno objaviti na svojih javnih spletnih straneh v 15 dneh po sprejemu, vendar najkasneje v šestih mesecih po koncu koledarskega leta.«.
24. člen
V 47. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na peti odstavek tega člena, sme družba za upravljanje države članice začeti neposredno oglaševanje, trženje in prodajo enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecev od dne, ko je o nameri začetka oglaševanja, trženja oziroma prodaje obvestila Agencijo ter obvestilu priložila vse predpisane podatke in dokumentacijo v skladu s šestim odstavkom tega člena. Agencija lahko od družbe za upravljanje države članice, ki je vložila takšno obvestilo, zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če Agencija oceni, da je zaradi vsebinskih pomanjkljivosti potrebna prekinitev dvomesečnega roka iz tega odstavka, lahko tek tega roka prekine in o tem obvesti tudi družbo za upravljanje države članice v dopisu, s katerim jo pozove k odpravi pomanjkljivosti. V tem primeru začne dvomesečni rok iz tega odstavka ponovno teči od dne, ko družba za upravljanje države članice odpravi pomanjkljivost v skladu s pozivom Agencije. Agencija lahko družbi za upravljanje države članice, ki je vložila obvestilo, že pred potekom dvomesečnega roka sporoči, da lahko začne tržiti in prodajati enote premoženja investicijskega sklada še pred iztekom dvomesečnega roka iz tega odstavka.«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Če je predmet obvestila iz prvega odstavka tega člena zgolj neposredno oglaševanje, trženje oziroma prodaja enot premoženja oziroma delnic posameznega investicijskega sklada, se ne uporabljajo določbe tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se beseda »desetega« nadomesti z besedo »enajstega«.
25. člen
V 48. členu se v drugem odstavku besedilo »enake pristojnosti kot Agencija na podlagi določb 344. do 348. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »smiselno enake pristojnosti kakor Banka Slovenije na podlagi določb 234. člena in 237. do 240. člena ZBan-1«.
V četrtem odstavku se besedilo »344. do 348. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »234. člena in 237. do 241. člena ZBan-1«.
26. člen
Dodata se nova 51.a in 51.b člen, ki se glasita:
»Dovoljenje za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih skladov
51.a člen
(1) Tuja družba za upravljanje, ki je v skladu z določbami 51. člena tega zakona že dobila dovoljenje Agencije za ustanovitev podružnice na ozemlju Republike Slovenije, mora pred prodajo oziroma trženjem drugih investicijskih skladov, za katere ni pridobila dovoljenja za trženje oziroma prodajo, pridobiti dovoljenje Agencije za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih skladov.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih skladov je treba za vsak investicijski sklad, na katerega se zahteva nanaša, priložiti:
a) pravila upravljanja vzajemnega sklada oziroma statut investicijske družbe,
b) prospekt,
c) zadnje letno poročilo,
č) morebitno poznejše polletno poročilo,
d) dokazilo, da ima tuja družba za upravljanje na računu pri banki v Republiki Sloveniji poleg denarnih sredstev v skladu z zahtevo iz drugega stavka četrtega odstavka prejšnjega člena še takšno stanje denarnih sredstev, ki je enako najmanj 25 odstotkom vrednosti enot premoženja oziroma delnic vseh investicijskih skladov, ki jih namerava prodati v prvem mesecu prodaje oziroma trženja dodatnih investicijskih skladov, za katere bodo imeli bodoči vlagatelji pravico zahtevati njihov odkup, in
e) drugo dokumentacijo, ki jo s predpisom določi Agencija, in na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, na katere se nanaša zahteva, deležni najmanj enake ravni zaščite kakor drugi vlagatelji v investicijske sklade po tem zakonu.
(3) Agencija izda dovoljenja za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih skladov, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in dokumentacije, priložene zahtevi za izdajo dovoljenja, ugotovi, da:
1. bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, na katere se nanaša zahteva, deležni najmanj enake ravni zaščite kakor drugi vlagatelji v investicijske sklade po tem zakonu in
2. za investicijske kupone oziroma delnice investicijskih skladov, na katere se nanaša zahteva, ne velja prepoved trženja oziroma prodaje v matični državi.
(4) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih skladov Agencija določno navede, za katere dodatne investicijske sklade, ki jih upravlja tuja družba za upravljanje, dovoljenje velja.
(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za prodajo oziroma trženje vseh oziroma samo posameznih dodatnih investicijskih skladov:
1. če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena, ali
2. če tuja družba za upravljanje v zvezi z vsakim dodatnim investicijskim skladom, na katerega se nanaša zahteva iz drugega odstavka tega člena, ni pridobila dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka prospekta iz 96. člena tega zakona.
Prenehanje prodaje oziroma trženja
51.b člen
(1) Tuja družba za upravljanje, ki opusti prodajo oziroma trženje investicijskega sklada, mora o tem obvestiti Agencijo.
(2) Dokler Agencija ne prejme obvestila iz prvega odstavka tega člena, ima v razmerju do te družbe za upravljanje enaka pooblastila, kakor če bi slednja še naprej opravljala prodajo oziroma trženje, in tuja družba za upravljanje ima do Agencije enake obveznosti, kakor če bi še naprej opravljala prodajo oziroma trženje.«.
27. člen
V 52. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tuja družba za upravljanje, ki v Republiki Sloveniji ustanovi podružnico, mora Agenciji predložiti revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne pozneje kakor pet mesecev po koncu poslovnega leta.«.
28. člen
V 53. členu se v drugem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. zagotavljati, da se obveznosti iz poslov, ki jih je družba za upravljanje sklenila za račun investicijskega sklada, opravijo v poslovno običajnih rokih«.
V tretjem odstavku se v 4. točki črta besedilo »in celotni stroški imetnika enote vzajemnega sklada«.
V šestem odstavku se na koncu 2. točke črta vejica in doda besedilo »in stroške za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena tega zakona treba plačati klirinško-depotni družbi,«.
29. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev
55. člen
(1) Skrbniške storitve iz 53. člena tega zakona lahko opravlja samo:
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev,
2. podružnica banke države članice, ustanovljena v Republiki Sloveniji v skladu z ZBan-1, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev,
3. podružnica banke tuje države, ustanovljena v Republiki Sloveniji v skladu z ZBan-1, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev.
(2) Za opravljanje skrbniških storitev mora banka skrbnica izpolnjevati pogoje, določene z ZBan-1.
(3) Banka Slovenije izda dovoljenje banki skrbnici za opravljanje skrbniških storitev po predhodnem mnenju Agencije.
(4) Za dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev se uporabljajo določbe ZBan-1 o dovoljenju za opravljanje finančnih storitev.
(5) Za prenehanje dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev se za banko skrbnico smiselno uporablja 87. člen ZBan-1. Poleg primerov, določenih v prvem odstavku 87. člena ZBan-1, dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev banki skrbnici preneha tudi, če preneha dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.«.
30. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad skrbnikom
56. člen
(1) Agencija opravlja nadzor nad skrbnikom z namenom preverjanja, ali spoštuje določbe tega zakona ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade, za vzajemne pokojninske sklade in kritni sklad pokojninske družbe.
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo določbe ZTFI o nadzoru nad banko, ki opravlja investicijske storitve in posle.
(3) Agencija pri opravljanju nadzora iz prvega odstavka tega člena na podlagi 230. člena ZBan-1 sodeluje z Banko Slovenije, ki opravlja nadzor nad poslovanjem skrbniške banke na podlagi določb ZBan-1 o nadzoru nad opravljanjem skrbniških oziroma dodatnih finančnih storitev.«.
31. člen
V 57. členu se v prvem odstavku kratica »ZBan« nadomesti s kratico »ZBan-1«.
32. člen
V 59. členu se v drugem odstavku v 2. točki črta besedilo »oziroma dovoljenje Agencije«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma institucija iz tretje točke prvega odstavka 55. člena tega zakona dovoljenje Agencije«.
33. člen
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za ločitev premoženja imetnikov investicijskih kuponov posameznih podskladov istega krovnega sklada.«.
34. člen
V 61.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik lahko s pogodbo pisno pooblasti banko oziroma drugo finančno institucijo, ki je na podlagi svoje nacionalne zakonodaje upravičena opravljati skrbniške storitve vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma hrambe vrednostnih papirjev in jo nadzoruje pristojni organ druge države članice oziroma tuje države, da za račun enega ali več investicijskih skladov, za katere skrbnik opravlja skrbniške storitve na podlagi pogodbe iz 53. člena tega zakona, vodi račune oziroma hrani tiste vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih drugih držav članic oziroma na organiziranih trgih tujih držav, ter druge vrednostne papirje izdajateljev drugih držav članic oziroma tujih izdajateljev, ki predstavljajo naložbe posameznega investicijskega sklada. S pogodbo iz prejšnjega stavka se uredijo razmerja, pravice in obveznosti med skrbnikom investicijskega sklada in banko oziroma drugo finančno institucijo iz prejšnjega stavka, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 61. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se v 1. točki v prvi alineji za besedama »tega zakona« doda besedilo »če namerava skleniti pogodbo z banko ali drugo finančno institucijo, ki jo skrbniku ni predlagala družba za upravljanje«, tretja alineja pa se črta.
V peti alineji se za besedilom »v vsakem trenutku utemelji,« doda besedilo »med drugim upoštevaje vsakokratne ponudbe konkurenčnih bank oziroma drugih finančnih institucij za opravljanje storitev po prvem odstavku tega člena,«.
Na koncu 5. točke se črta beseda »in«, vejica pa se nadomesti s piko.
6. točka se črta.
35. člen
V 63. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo, tako da se glasijo:
»(2) Družba, ki upravlja investicijski sklad, odpre poseben denarni račun tega sklada pri banki skrbnici.
(3) Na posebni denarni račun vzajemnega sklada iz prvega odstavka tega člena se sprejemajo tudi vplačila investicijskih kuponov in s tega računa se opravljajo izplačila odkupljenih investicijskih kuponov. Na posebni denarni račun investicijske družbe iz prvega odstavka tega člena se sprejemajo tudi vplačila njenih delnic na podlagi prodaje teh delnic ob izdaji.
(4) Banka skrbnica ne sme izvršiti naloga družbe za upravljanje za izplačilo v breme posebnega denarnega računa, če bi bilo tako izplačilo v nasprotju s tem zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske družbe.«.
Peti do deveti odstavek se črtajo.
36. člen
V 64. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »s katerimi se trguje na organiziranem trgu, opredeljenem v 9. členu ZTVP-1 in prvem odstavku 183. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »ki so uvrščeni na organizirani trg v Republiki Sloveniji ali državi članici«.
V 4. točki se podtočka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) če izbiro organiziranega trga s seznama iz petega odstavka tega člena odobri pristojni organ ali če gre za organizirani trg v Republiki Sloveniji oziroma drugi državi članici,«.
V 5. točki se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:
»5. enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov iz 32. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona, če so izpolnjeni naslednji pogoji:«, v podtočkah b) in c) pa se kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
V 6. točki se v podtočki a) kratica »ZBan« nadomesti s kratico »ZBan-1«.
V 7. točki se v uvodnem stavku črta besedilo »opredeljeni v ZTVP-1«.
V 8. točki se v uvodnem stavku črta besedilo »oziroma s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu,«, v podtočki b) pa se kratica »ZBan« nadomesti s kratico »ZBan-1« in kratica »ZTVP-1« s kratico »ZTFI«.
V 8. točki v podtočki g) se besedilo »2.230.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »10 milijonov eurov«.
37. člen
V 66. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje lahko za učinkovito upravljanje naložb investicijskega sklada dejansko uporabi naložbene tehnike in orodje, povezane s tržnimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, in sicer pod pogoji in omejitvami, ki jih Agencija določi v pravilih iz tretjega odstavka 77. člena tega zakona. Kadar gre za uporabo izvedenih finančnih inštrumentov, morajo biti ti pogoji in omejitve usklajeni z določbami tega zakona.«.
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
38. člen
V 68. členu se v sedmem odstavku črta besedilo: »tretjega, četrtega in«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Posamezni investicijski sklad lahko, če njegova pravila upravljanja oziroma statut tako določa, vloži skupaj do 20 odstotkov vrednosti sredstev v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga različnih izdajateljev, povezanih v skupino iz drugega odstavka tega člena.«.
39. člen
V 69. členu se v šestem odstavku črta 4. točka. Dosedanja 5. točka, ki postane 4. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»4. če prospekt in promocijska literatura vsakega investicijskega sklada iz drugega odstavka tega člena vsebuje vidno navedbo, ki opozarja na posebnosti naložbene politike, opredeljene s pravili upravljanja oziroma s statutom.«.
Sedmi in osmi odstavek se črtata. Dosedanji deveti odstavek postane sedmi odstavek.
40. člen
V 71. členu se v petem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. imeti najmanj 90 odstotkov vrednosti sredstev, skupaj naloženih v enote premoženja ali delnice odprtih investicijskih skladov iz 32. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona,«.
41. člen
V 73. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »indeks« nadomesti z besedilom »finančni indeks ali izvedeni finančni instrument, ki izpolnjuje merila iz podtočke č) 3. točke tega odstavka«.
V 3. točki prvega odstavka se črta podtočka c). Dosedanja podtočka č), ki postane podtočka c), se spremeni tako, da se glasi: »c) druge pogoje in merila, ki jih predpiše Agencija«. Dosedanja podtočka d) postane podtočka č).
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Agencija mora s predpisom iz podtočke c) 3. točke prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati predpise Evropske Unije, ki so bili sprejeti zaradi izvajanja Direktive o investicijskih skladih.«.
42. člen
Črta se 75. člen.
43. člen
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naložbe investicijskega sklada, za katerega je družba za upravljanje v roku zadnjih šestih mesecev pridobila dovoljenje Agencije za upravljanje iz 116. člena oziroma 171. člena tega zakona, lahko odstopajo od določb tega zakona, pravil upravljanja vzajemnega sklada in določb statuta investicijske družbe, ki se nanašajo na naložbene omejitve, vendar jih mora družba za upravljanje uskladiti z njimi v šestih mesecih od pridobitve dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada oziroma od vpisa ustanovitve investicijske družbe v sodni register.«.
44. člen
V 77. členu se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Agencija podrobneje predpiše naložbe investicijskega sklada in pravila, merila ter elemente teh naložb s tem, da določi zlasti:«
V 1. točki prvega odstavka se pred besedo »investicijskih« doda beseda »odprtih«.
V drugem odstavku se beseda »lahko« črta.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija mora s predpisi iz tega člena ustrezno upoštevati predpise Evropske unije, ki so bili sprejeti zaradi izvajanja Direktive o investicijskih skladih.«.
45. člen
V 81. členu se v tretjem odstavku pred besedo »predpiše« črta beseda »lahko«.
46. člen
V 84. členu se v drugem odstavku za besedo »upravlja« črta vejica, besedilo »voditi tudi evidenco imetnikov investicijskih kuponov« pa se nadomesti z besedilom »zagotoviti vodenje evidence imetnikov investicijskih kuponov, pri čemer lahko v skladu z določbami 6. člena tega zakona na drugo osebo prenese vodenje celotne ali le dela evidence.«.
47. člen
V 85. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. priloge k računovodskim izkazom s pojasnili,«.
V 6. točki se črta beseda »in«, doda pa se pika.
7. točka se črta.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Za letno poročilo investicijskega sklada se uporabljajo splošna pravila o letnem poročilu velike gospodarske družbe.
(3) Pri uporabi pravil iz drugega odstavka tega člena za bilanco stanja vzajemnega sklada se postavka »lastni kapital« (obveznosti do virov sredstev) in nadaljnje členitve te postavke nadomestijo s postavko »obveznosti do naložbenikov (investitorjev) za enote premoženja.«.
V četrtem odstavku se za besedo »izida« dodajo vejica in besedilo »strukture naložb«.
48. člen
V 86. členu se v prvem odstavku beseda »na« nadomesti z besedo »za«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če družba za upravljanje izdaja investicijske kupone različnih razredov, se določbe tega člena uporabljajo tudi za vsak razred investicijskih kuponov posebej.«.
49. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razdelitev čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
87. člen
(1) Vzajemni sklad v pravilih upravljanja opredeli, ali bo čisti dobiček oziroma prihodke razdelil imetnikom enot oziroma investicijskih kuponov ali ga bo zadržal.
(2) Razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada se izvede v skladu s predpisom Agencije in v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada.
(3) Agencija podrobneje predpiše pravila za razdelitev čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada iz prvega odstavka tega člena.«.
50. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečno poročilo o poslovanju investicijskega sklada
88. člen
(1) Družba za upravljanje mora Agenciji v zvezi z vsakim investicijskim skladom, ki ga upravlja, mesečno poročati o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada.
(2) Družba za upravljanje mora Agenciji v zvezi z vsakim vzajemnim skladom, ki ga upravlja, mesečno poročati tudi:
1. o spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada in
2. o spremembi števila enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku.
(3) Družba za upravljanje mora Agenciji v zvezi z vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, mesečno poročati tudi:
1. o spremembi knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe in
2. o odkupih lastnih delnic investicijske družbe oziroma o vplačilu novih delnic investicijske družbe ter o drugih gibanjih kapitala investicijske družbe.«.
51. člen
Naslov 89. člena se spremeni tako, da se glasi: »Predpis o letnih poročilih investicijskih skladov«.
V prvem odstavku se v uvodnem stavku črta besedilo »in poslovnih«, v 5. točki pa se beseda »premoženja« nadomesti z besedo »sredstev«.
52. člen
V 90. členu se v drugem odstavku črta 5. točka.
53. člen
V 91. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje mora poročati o finančnem in pravnem položaju ter o poslovanju investicijskih skladov, ki jih upravlja:
1. s predložitvijo vlagateljem ter z objavo prospekta vzajemnega sklada oziroma prospekta za javno ponudbo delnic investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: prospekt) in izvlečka prospekta,
2. z javno objavo povzetka revidiranega letnega poročila investicijskega sklada in povzetka polletnega poročila investicijskega sklada,
3. z rednim javnim objavljanjem vseh poslovnih dogodkov, ki bi lahko bistveno vplivali na ceno investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma na ceno delnic investicijske družbe,
4. z javno objavo podatkov o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma o knjigovodski vrednosti in tržni ceni delnice investicijske družbe,
5. z javno objavo obvestila o prekinitvi pogodbe, sklenjene s skrbnikom, in sklenitvi pogodbe z drugim skrbnikom.«.
54. člen
V 92. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prospekt mora vsebovati pomembne informacije o finančnem in pravnem položaju investicijskega sklada, o poslovanju investicijskega sklada, o prenosljivosti investicijskega kupona oziroma delnice investicijske družbe in pravicah, ki izhajajo iz investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma iz delnice investicijske družbe, o tveganju, povezanem z naložbeno politiko investicijskega sklada, in druge podatke, ki so potrebni, da vlagatelj na njihovi podlagi oceni primernost in ustreznost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice investicijske družbe.«.
Tretji, sedmi in osmi odstavek se črtajo.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prospekt vzajemnega sklada mora bodisi kot sestavni del besedila bodisi kot posebno prilogo vsebovati pravila upravljanja vzajemnega sklada.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane šesti odstavek, se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. seznam storitev upravljanja investicijskih skladov, ki jih je družba za upravljanje na podlagi pooblastila prenesla na druge osebe,«, dosedanji 1. in 2. točka postaneta 2. in 3. točka, zadnji stavek pa se črta.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Prospekt investicijskega sklada mora kot posebno prilogo vsebovati zadnje objavljeno letno in polletno poročilo investicijskega sklada.«.
55. člen
V 93. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvleček prospekta mora vsebovati povzetek pomembnejših informacij iz prvega odstavka 92. člena tega zakona, med katere šteje tudi informacija o prenosljivosti investicijskega kupona in opozorilo vlagateljem o pravici zahtevati izročitev prospekta po 99. členu tega zakona.«.
56. člen
V 96. členu se v četrtem odstavku za besedilom »če ni v petem« doda besedilo »in osmem«.
Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na četrti odstavek tega člena dovoljenje Agencije za spremembo prospekta oziroma izvlečka prospekta vzajemnega sklada ni potrebno, če se ta sprememba nanaša izključno na spremembo podatkov, ki niso hkrati sestavni del pravil upravljanja vzajemnega sklada. Podrobnejšo vsebino navedenih podatkov predpiše Agencija.
(9) Družba za upravljanje mora besedilo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, iz katerega bodo razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila, ter čistopis prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, ki bo vključeval spremembe oziroma dopolnitve iz osmega odstavka tega člena, pred javno objavo predložiti Agenciji.«.
57. člen
V 101. členu se v četrtem odstavku črta beseda »poslovno«, za besedo »Agencija« se doda pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
58. člen
V 102. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. računovodske izkaze z mnenjem revizorja in«.
2. točka se črta. Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
V četrtem odstavku se kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
59. člen
104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Objava drugih informacij o investicijskem skladu
104. člen
Družba za upravljanje oziroma druge osebe po pooblastilu družbe za upravljanje morajo zagotoviti, da se javno objavijo tudi naslednji podatki in informacije o investicijskem skladu, ki ga upravljajo:
1. o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada;
2. v primeru vzajemnega sklada:
a) vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada,
b) gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
3. v primeru investicijske družbe:
a) knjigovodski vrednosti delnice,
b) tržni ceni delnice in
c) gibanju tržne cene delnice.«.
60. člen
V 105. členu se črta 3. točka, dosedanji 4. in 5. točka pa postaneta 3. in 4. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se črta besedilo »in prodajna ter odkupna vrednost enote premoženja vzajemnega sklada«.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
V dosedanji 8. točki, ki postane 7. točka, se številka »7« nadomesti s številko »6«.
Dosedanja 9. točka postane 8. točka.
61. člen
V 106. členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedo »uprave« doda besedilo »oziroma upravnega odbora«.
62. člen
V naslovu 107. člena se besedilo »zakona o trgu vrednostnih papirjev« nadomesti z besedilom »zakona o trgu finančnih instrumentov«.
V prvem odstavku se besedilo »276. do 278. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »378., 379., 382. do 384. in 386. do 401. člena ZTFI«.
63. člen
V 108. členu se v drugem odstavku besedilo »drugega in četrtega odstavka 277. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 388. člena ZTFI«.
64. člen
V 109. členu se v petem odstavku kratica »ZBan«, za katero se vejica nadomesti s piko, nadomesti s kratico »ZBan-1«, preostalo besedilo pa se črta.
65. člen
V 112. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Šteje se, da je vzajemni sklad, ki je v skladu s tretjim odstavkom tega člena lociran v Republiki Sloveniji, tudi rezident Republike Slovenije samo za namene tega zakona.«.
66. člen
V 113. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če družba za upravljanje izda različne razrede investicijskih kuponov, se določbe, ki se nanašajo na investicijske kupone, uporabljajo za vsak tak razred posebej.«.
67. člen
V 114. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če družba za upravljanje izda različne razrede investicijskih kuponov, se določbe prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo za vsak tak razred posebej.«.
68. člen
V 117. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. pristopno izjavo iz prvega odstavka 131. člena tega zakona in zahtevo za izplačilo investicijskih kuponov iz prvega odstavka 133. člena tega zakona, v kolikor pravila upravljanja določajo obliko in vsebino pristopne izjave oziroma zahteve za izplačilo investicijskih kuponov«.
69. člen
V 119. členu se v drugem odstavku črta 9. točka. Dosedanja 10. do 12. točka postanejo 9. do 11. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 12. točka, se za besedilom »družbo za upravljanje« doda besedilo », pogoje in način preoblikovanja vzajemnega sklada«.
Dosedanje 14. do 16. točka postanejo 13. do 15. točka.
V dosedanji 17. točki, ki postane 16. točka, se besedilo »investicijskega kupona« nadomesti z besedilom »ali prodajo investicijskih kuponov«.
Dosedanja 18. točka, ki postane 17. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»17. razloge za likvidacijo na podlagi sklepa upravljavca in opis postopka likvidacije vzajemnega sklada,«.
Dosedanja 19. točka postane 18. točka.
Tretji odstavek se črta, dosedanji četrti in peti odstavek pa postaneta tretji in četrti odstavek.
70. člen
V 121. členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. besedilo pravil upravljanja vzajemnega sklada, iz katerega bodo razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila,«.
V 5. točki se za vejico doda besedilo »če se sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada nanaša tudi na spremembe naložbene politike tega sklada,«.
V sedmem odstavku se črta 2. točka, v dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, pa se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »če se sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada nanaša tudi na spremembe naložbene politike tega sklada.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Če pravila upravljanja vzajemnega sklada ne določajo daljšega roka za uveljavitev sprememb, začnejo spremembe teh pravil veljati:
1. z iztekom enega meseca od javne objave iz desetega odstavka tega člena, če se nanašajo na vsaj eno izmed sprememb pravil upravljanja iz 2. do vključno 7. točke drugega odstavka 119. člena tega zakona, oziroma
2. z iztekom osmih delovnih dni od javne objave iz desetega odstavka tega člena, če se ne nanašajo na nobeno izmed sprememb pravil upravljanja iz 1. točke tega odstavka.«.
71. člen
V 122. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če družba za upravljanje izda investicijske kupone različnih razredov, lahko v pravilih upravljanja za vsak razred posebej določi vstopne in izstopne stroške.«.
72. člen
V 123. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Če družba za upravljanje izda investicijske kupone različnih razredov, lahko v pravilih upravljanja za vsak razred posebej določi provizijo za upravljanje.«.
73. člen
V 124. členu se v drugem odstavku na koncu 1. točke pred vejico doda zaklepaj, za vejico pa besedilo »pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu,«.
Za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema v imenu in za račun vzajemnega sklada,
10. stroškov v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada.«.
V tretjem odstavku se besedilo »ta pa banki, pri kateri ima vzajemni sklad odprt denarni račun« nadomesti z besedilom »ki izvrši nalog«.
74. člen
V 125. členu se v petem odstavku črta 2. točka. Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
V šestem odstavku se številka »3« nadomesti s številko »2«.
75. člen
V 126. členu se v prvem odstavku v uvodnem stavku besedilo »eno ali več enot« nadomesti z besedilom »enoto, več enot ali del enote«.
V 1. točki se za besedo »izplačilo« doda besedilo »odkupne«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri vzajemnih skladih z več razredi investicijskih kuponov so lahko nekateri razredi prenosljivi, drugi pa neprenosljivi.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »mora uvrstiti« nadomesti z besedilom »lahko uvrsti«.
Dosedanji sedmi do deseti odstavek postanejo osmi do enajsti odstavek.
76. člen
V 127. členu se v 1. točki prvega odstavka in v 1. točki drugega odstavka za besedilom »vzajemnega sklada« doda besedilo »in oznaka razreda investicijskega kupona, če družba za upravljanje izda investicijske kupone različnih razredov«.
77. člen
V 130. členu se beseda »na« nadomesti z besedo »za«.
78. člen
V 131. členu se v tretjem odstavku v 1. točki kratica »EMŠO« nadomesti z besedilom »rojstni datum«. V 2. točki se za besedilom »imena vzajemnega sklada« doda besedilo », oznaka razreda investicijskega kupona, če so izdani investicijski kuponi različnih razredov«.
V četrtem odstavku se beseda »šesti« nadomesti z besedo »tretji«.
79. člen
V 133. členu se v tretjem odstavku črta oklepaj in besedilo v oklepaju.
V 1. točki petega odstavka se kratica »EMŠO« nadomesti z besedilom »rojstni datum«.
80. člen
V 137.a členu se v prvem odstavku za besedo »skrbnik« doda besedilo »ali z njim povezana oseba«.
V drugem odstavku se črta 1. točka, dosedanji 2. in 3. točka pa postaneta 1. in 2. točka.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) O vsaki naložbi oziroma poslu iz tega člena mora skrbnik investicijskega sklada poročati Agenciji, poleg tega pa mora biti predmet rednega letnega revizijskega pregleda poslovanja investicijskega sklada. Revizor mora v svojem poročilu napisati mnenji o izpolnjenosti pogojev iz tega člena in o tem, ali sta skrbnik investicijskega sklada in družba za upravljanje pri takšni naložbi ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad.«.
81. člen
V 148. členu se besedilo »20.000.000 tolarjev« trikrat nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.
Za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3.v drugih primerih, določenih v pravilih upravljanja, na podlagi sklepa družbe za upravljanje o začetku likvidacije vzajemnega sklada (likvidacija po sklepu upravljavca).«.
82. člen
Doda se nov 148.a člen, ki se glasi:
»Likvidacija po sklepu upravljavca
148.a člen
(1) Če nastopi razlog, ki je v pravilih upravljanja določen kot razlog za začetek postopka likvidacije vzajemnega sklada, lahko družba za upravljanje sprejme sklep, da se likvidacija vzajemnega sklada opravi.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena družba za upravljanje ni upravičena do povrnitve stroškov, povezanih z likvidacijo vzajemnega sklada. Prav tako od sprejetja sklepa o začetku likvidacije ni upravičena do provizije za upravljanje.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena je družba za upravljanje upravičena do povrnitve stroškov, povezanih z likvidacijo vzajemnega sklada, pri likvidaciji po sklepu upravljavca zaradi poteka časa, če je vzajemni sklad oblikovan za določen čas.«.
83. člen
V 151. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in v 72. členu tega zakona«.
84. člen
Za 151. členom se dodata novi podpoglavji 5.9. in 5.10. ter 151.a do 151.u člen, ki se glasijo:
»5.9. Preoblikovanje vzajemnih skladov
5.9.1. Splošne določbe
Pojem preoblikovanja vzajemnih skladov
151.a člen
(1) Vzajemni skladi se preoblikujejo s prenosom celotnega premoženja vzajemnega sklada (prenosni vzajemni sklad) na drug že obstoječ ali novoustanovljen vzajemni sklad (prevzemni vzajemni sklad).
(2) Po opravljenem preoblikovanju prenosni vzajemni sklad preneha obstajati brez likvidacijskega postopka, vse njegovo premoženje ter pravice in obveznosti pa preidejo na prevzemni vzajemni sklad.
(3) Pri preoblikovanju so lahko kot prenosni in prevzemni vzajemni skladi udeleženi le vzajemni skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje.
(4) Družba za upravljanje, ki upravlja prenosni in prevzemni vzajemni sklad, stopi v svojem imenu in za račun prevzemnega vzajemnega sklada v vsa pravna razmerja, v katerih je bila v svojem imenu in za račun prenosnega vzajemnega sklada.
(5) V enem postopku preoblikovanja vzajemnih skladov je lahko udeleženih več prenosnih vzajemnih skladov in samo en prevzemni vzajemni sklad.
(6) Zaradi preoblikovanja se lahko ustanovi nov prevzemni sklad le, če je na strani prenosnih vzajemnih skladov udeleženih več vzajemnih skladov.
Načela in pogoji preoblikovanja
151.b člen
(1) Imetnik investicijskega kupona prenosnega vzajemnega sklada dobi po izvedenem postopku preoblikovanja investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada skladno z določenim menjalnim razmerjem.
(2) Čista vrednost sredstev prevzemnega vzajemnega sklada mora biti po opravljenem postopku preoblikovanja najmanj enaka, kakor je bila vsota čistih vrednosti sredstev prenosnega in prevzemnega vzajemnega sklada pred tem postopkom. Skupna vrednost vseh enot premoženja prevzemnega vzajemnega sklada, katerih imetnik postane neka oseba po opravljenem postopku preoblikovanja, mora biti najmanj enaka skupni vrednosti vseh enot premoženja prenosnega vzajemnega sklada, katerih imetnik je bila ista oseba pred tem postopkom.
(3) Preoblikovanje vzajemnih skladov je dopustno le pod naslednjimi pogoji:
– premoženjski položaj imetnikov investicijskih kuponov investicijskih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, se po opravljenem postopku preoblikovanja ne sme poslabšati,
– naložbeni cilji, naložbena politika in pravila upravljanja prevzemnega vzajemnega sklada se ne smejo bistveno razlikovati od naložbenih ciljev, naložbene politike in pravil upravljanja prenosnega vzajemnega sklada,
– zadnji javno objavljeni celotni stroški poslovanja iz prvega odstavka 125. člena tega zakona prevzemnega vzajemnega sklada ne smejo presegati celotnih stroškov poslovanja iz prvega odstavka 125. člena tega zakona prenosnega vzajemnega sklada za več kot 30%, razen če je posledica preoblikovanja ustanovitev novega vzajemnega sklada.
5.9.2. Postopek preoblikovanja
Načrt preoblikovanja
151.c člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora sprejeti načrt preoblikovanja.
(2) Načrt preoblikovanja mora vsebovati vsaj:
1. podatke o vzajemnih skladih, udeleženih pri preoblikovanju;
2. podatke o družbi za upravljanje;
3. dokumente, potrebne za pridobitev dovoljenj in soglasij v zvezi z morebitnim oblikovanjem novega prevzemnega vzajemnega sklada;
4. dogovor o prenosu celotnega premoženja prenosnega vzajemnega sklada na prevzemni vzajemni sklad;
5. način določitve dneva obračuna preoblikovanja;
6. način določitve dneva izvedbe preoblikovanja;
7. način določitve obdobja, v katerem družba za upravljanje ne bo sprejemala vplačil v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in opravljala izplačil iz teh skladov;
8. če pravila prevzemnega vzajemnega sklada določajo, da investicijski kupon imetniku daje pravico do izplačila sorazmernega dela čistega dobička oziroma prihodkov od naložb prevzemnega vzajemnega sklada – dan, od katerega investicijski kuponi zagotavljajo takšno pravico imetniku, ki jih bo pridobil na podlagi preoblikovanja;
9. natančen opis postopkov v zvezi z menjavo investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada;
10. informativno navedbo predvidenega menjalnega razmerja med enotami premoženja prenosnega vzajemnega sklada za enote premoženja prevzemnega vzajemnega sklada.
(3) Dan obračuna preoblikovanja je dan, na katerega se določi menjalno razmerje, po katerem se bodo zamenjevali investicijski kuponi prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada. Dan obračuna preoblikovanja ne sme biti določen pozneje kakor 45. dan po dnevu, ko družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, prejme odločbo Agencije o izdaji dovoljenja za preoblikovanje vzajemnih skladov.
(4) Dan izvedbe preoblikovanja je dan, na katerega se opravi prenos premoženja in obveznosti iz prenosnega vzajemnega sklada na prevzemni vzajemni sklad ter na katerega se opravi ali, če so investicijski kuponi izdani kot pisne listine, s katerim se začne menjava investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada.
(5) Načrt preoblikovanja morajo podpisati vsi člani uprave oziroma izvršni direktorji upravnega odbora družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju.
(6) Če je prenosnih vzajemnih skladov več, družba za upravljanje sprejme enoten načrt za preoblikovanje.
Poročilo uprave oziroma upravnega odbora družb za upravljanje o preoblikovanju
151.č člen
(1) Uprava oziroma upravni odbor družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora izdelati poročilo o preoblikovanju.
(2) V poročilu o preoblikovanju iz prvega odstavka tega člena je treba na kratko razložiti ter pravno in ekonomsko utemeljiti razloge za preoblikovanje, njegove predvidene posledice in vsebino načrta preoblikovanja.
Pregled skrbnika
151.d člen
(1) Skrbnik vsakega vzajemnega sklada, udeleženega pri preoblikovanju, mora na podlagi poročila uprave oziroma upravnega odbora iz 151.č člena tega zakona pregledati nameravano preoblikovanje in izdati mnenje k preoblikovanju.
(2) Strošek pregleda preoblikovanja in izdelava mnenja iz prvega odstavka tega člena bremeni družbo za upravljanje.
5.9.3. Varstvo vlagateljev
Obveščanje vlagateljev
151.e člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora pravna in druga dejstva ter okoliščine v zvezi s preoblikovanjem javno objaviti.
(2) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora v zvezi s postopkom preoblikovanja javno objaviti vsaj:
1. obvestilo o nameravani izvedbi preoblikovanja,
2. obvestilo o odstopu od nameravane izvedbe preoblikovanja oziroma o nastopu domneve o odstopu od nameravane izvedbe preoblikovanja,
3. obvestilo o prejemu odločbe, s katero je Agencija odločila o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje, z navedbo:
– datuma dneva obračuna preoblikovanja,
– datuma dneva izvedbe preoblikovanja in
– obdobja, v katerem družba za upravljanje ne bo sprejemala vplačil v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in opravljala izplačil iz teh skladov;
4. obvestilo o opravljenem preoblikovanju.
(3) Obvestila iz drugega odstavka tega člena mora družba za upravljanje javno objaviti vsaj v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, najpozneje drugi delovni dan po nastopu dejstva, na katero se obvestilo nanaša.
(4) Agencija predpiše minimalni obseg objavljenih podatkov iz drugega odstavka tega člena tako, da je zagotovljena ustrezna obveščenost vlagateljev.
Dostop do podatkov v zvezi s preoblikovanjem vzajemnega sklada
151.f člen
(1) Vsak imetnik investicijskega kupona katerega koli vzajemnega sklada, udeleženega pri preoblikovanju, ima od družbe za upravljanje pravico zahtevati kopijo dokumentov v zvezi s preoblikovanjem, zlasti:
1. načrt preoblikovanja,
2. poročilo uprave oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje o preoblikovanju in
3. mnenje skrbnika o preoblikovanju.
(2) Družba za upravljanje mora imetniku investicijskega kupona brezplačno izročiti kopije dokumentov najpozneje naslednji delovni dan od prejema pisne zahteve.
(3) O pravici iz prvega odstavka tega člena je treba imetnike investicijskih kuponov opozoriti v vseh javnih objavah iz drugega odstavka 151.e člena tega zakona.
(4) Družba za upravljanje mora v osmih dneh po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada obvestiti o tem imetnike investicijskih kuponov prenosnega (prenosnih) in prevzemnega vzajemnega sklada.
(5) Družba za upravljanje mora imetnikom enot premoženja prenosnega vzajemnega sklada na njihovo zahtevo poslati besedilo pravil upravljanja prevzemnega vzajemnega sklada.
(6) Agencija natančneje predpiše dokumentacijo, ki mora biti dostopna imetnikom investicijskih kuponov v skladu s prvim odstavkom tega člena, in vsebino obvestila iz tretjega odstavka tega člena.
5.9.4. Dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada
Dovoljenje za preoblikovanje
151.g člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora pred izvedbo prenosa premoženja prenosnega vzajemnega sklada na prevzemni vzajemni sklad pridobiti dovoljenje Agencije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada).
(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada vloži družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju. Vložiti jo mora najpozneje 30. dan po javni objavi obvestila o nameravani izvedbi preoblikovanja, sicer se šteje, da je od nameravanega preoblikovanja odstopila. V tem primeru kakršno koli preoblikovanje vzajemnih skladov, ki naj bi bili udeleženi pri preoblikovanju, ni dovoljeno še šest mesecev od objave namere.
(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada mora družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, priložiti vsaj:
1. načrt preoblikovanja,
2. poročilo uprave oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje o preoblikovanju in
3. mnenje skrbnika.
(4) Če se zaradi preoblikovanja prevzemni vzajemni sklad ustanovi na novo, se za postopek odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada smiselno uporabljajo tudi določbe tega zakona o dovoljenju za upravljanje vzajemnega sklada.
(5) Agencija lahko natančneje predpiše dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada in na podlagi katere je mogoče ugotoviti izpolnjevanje pogojev za preoblikovanje.
(6) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada, če:
– ugotovi, da niso bile upoštevane določbe tega zakona o preoblikovanju vzajemnih skladov,
– če v primeru iz četrtega odstavka tega člena glede prevzemnega vzajemnega sklada ni mogoče izdati dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada.
(7) Če se zaradi preoblikovanja ustanavlja nov prevzemni vzajemni sklad, Agencija v izreku odločbe o izdaji dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada izrecno navede, da izdaja tudi dovoljenje za upravljanje tega vzajemnega sklada.
Revizija preoblikovanja
151.h člen
(1) Preoblikovanje mora med dnevom njegovega obračuna in dnevom njegove izvedbe pregledati en ali več revizorjev (v nadaljnjem besedilu: revizor), ki jih imenuje družba za upravljanje v soglasju s skrbniki vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju.
(2) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora dati revizorju natančne podatke:
1. o premoženju in obveznostih prenosnega vzajemnega sklada, ki naj bi se na dan izvedbe preoblikovanja prenesli na prevzemni vzajemni sklad,
2. o menjalnih razmerjih, ki bodo upoštevana pri menjavi investicijskih kuponov posameznega prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada.
(3) Revizor mora o reviziji preoblikovanja izdelati pisno poročilo, ki mora vsebovati mnenje ali preoblikovanje, kakršno bo izvedeno, upošteva načelo nespremenjenega premoženjskega položaja iz 151.b člena tega zakona in mnenje o primernosti menjalnega razmerja.
(4) Revizor mora predložiti revizijsko poročilo upravam oziroma upravnim odborom vseh družb za upravljanje, ki upravljajo vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in ga poslati Agenciji.
(5) Za potek revidiranja in pogojev revidiranja se za revizijo preoblikovanja vzajemnih skladov smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja revidiranje, o reviziji letnih poročil.
(6) Za odškodninsko odgovornost revizorja se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o odškodninski odgovornosti pripojitvenega revizorja.
(7) Strošek revizorjev, ki revidirajo preoblikovanje vzajemnih skladov, bremeni družbo za upravljanje.
5.9.5. Izvedba preoblikovanja, odgovornost za škodo
Izvedba preoblikovanja
151.i člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora vsaj dva delovna dneva pred dnem obračuna preoblikovanja ustaviti vplačila v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in izplačila iz njih.
(2) Ustavitev vplačil in izplačil iz prvega odstavka tega člena traja do vključno dneva izvedbe preoblikovanja, vendar ne več kakor 15 dni.
(3) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora po stanju na dan obračuna preoblikovanja določiti menjalno razmerje, po katerem se bodo zamenjevali investicijski kuponi prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada. Pri tem mora upoštevati čisto vrednost sredstev vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju.
(4) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora na dan izvedbe preoblikovanja izvesti vse v načrtu preoblikovanja predvidene prenose premoženja oziroma obveznosti v zvezi s posameznimi vzajemnimi skladi, udeleženimi pri preoblikovanju.
(5) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, mora na dan izvedbe preoblikovanja ali od tega dne, če so investicijski kuponi izdani kot pisne listine, imetnikom investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada zamenjati investicijske kupone za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada skladno z menjalnim razmerjem iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, ne sme opraviti prenosa premoženja oziroma obveznosti in menjave investicijskih kuponov v skladu z določbami tega člena, če predhodno ne pridobi pozitivnega revizorjevega mnenja o preoblikovanju.
(7) Agencija predpiše podrobnejši način zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada.
(8) Naložbe prevzemnega vzajemnega sklada se lahko razlikujejo od določb tega zakona, pravil upravljanja vzajemnega sklada in določb statuta investicijske družbe, ki se nanašajo na naložbene omejitve, največ 30 dni od dneva izvedbe preoblikovanja. Če se zaradi preoblikovanja prevzemni vzajemni sklad ustanovi na novo, je rok iz prejšnjega stavka šest mesecev.
Odškodninska odgovornost družbe za upravljanje in članov njene uprave
151.j člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in člani njene uprave oziroma upravnega odbora so odgovorni za škodo, ki jo preoblikovanje povzroči imetnikom investicijskih kuponov teh vzajemnih skladov.
(2) Glede odgovornosti družbe za upravljanje in članov njene uprave oziroma upravnih odborov, glede postopka uveljavljanja odškodninskih zahtevkov in zastaranja se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o odškodninski odgovornosti organov vodenja in nadzora prevzete družbe, uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zoper navedene osebe in zastaranju teh zahtevkov.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, sodišče imenuje posebnega zastopnika na predlog imetnika investicijskega kupona prenosnega ali prevzemnega vzajemnega sklada, ki je imel tak položaj ves čas od prve javne objave v zvezi s preoblikovanjem vzajemnega sklada in je ob vložitvi predloga za imenovanje posebnega zastopnika še vedno imetnik investicijskega kupona prenosnega ali prevzemnega vzajemnega sklada.
5.10. Krovni skladi in njihovi podskladi
5.10.1. Splošne določbe
Pojem krovnega sklada in podsklada
151.k člen
(1) Vsak podsklad istega krovnega sklada se od drugih podskladov tega krovnega sklada razlikuje po eni ali več posebnostih.
(2) Krovni sklad ni pravna oseba.
(3) Za ločitev premoženja podsklada od drugih podskladov istega krovnega sklada se smiselno uporabljajo določbe podpoglavja 4.2 tega zakona.
(4) Če v tem poglavju ni določeno drugače, se tudi za podsklade krovnega sklada smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za vzajemne sklade in podzakonski predpisi, ki veljajo za vzajemne sklade.
(5) Agencija v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona, ki veljajo za vzajemne sklade in se na podlagi četrtega odstavka tega člena uporabljajo tudi za podsklade krovnega sklada, glede na določbe podpoglavja 5.10.2. tega zakona, po potrebi določi posebna pravila, ki veljajo le za krovne sklade oziroma za njihove podsklade.
5.10.2. Posebna pravila, ki veljajo za krovne sklade in podsklade
Oblikovanje krovnega sklada
151.l člen
(1) Družba za upravljanje oblikuje krovni sklad tako, da sprejme pravila upravljanja krovnega sklada in s skrbnikom sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev.
(2) Ob nastanku krovnega sklada morata biti oblikovana najmanj dva podsklada.
(3) Družba za upravljanje mora pred začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov pridobiti dovoljenje Agencije za upravljanje krovnega sklada in dovoljenje za upravljanje vsakega posameznega podsklada.
(4) Družba za upravljanje lahko kadar koli med poslovanjem krovnega sklada oblikuje nove podsklade tako, da dopolni pravila upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nove podsklade.
Ime krovnega sklada in podskladov
151.m člen
(1) Ime krovnega sklada mora vsebovati označbo, da gre za krovni sklad.
(2) Ime podsklada mora vsebovati ime krovnega sklada brez označbe »krovni sklad« in ime, po katerem se podsklad jasno loči od drugih podskladov tega krovnega sklada, z označbo, iz katere je razvidna naložbena politika oziroma osnovni cilj naložbene politike podsklada.
(3) Razen v pravilih upravljanja krovnega sklada, v prospektu in izvlečku prospekta, obveznih poročilih in obveznih javnih objavah po tem zakonu ter v primerih, ko to določa drug zakon, smeta krovni sklad in podsklad uporabljati skrajšano ime, brez označbe, da gre za krovni sklad.
(4) Kadar se ime krovnega sklada ali podsklada uporablja v prevodu v tuji jezik, so lahko tudi sestavine firme iz tega člena prevedene v ta jezik.
Pravila upravljanja krovnega sklada
151.n člen
(1) Pravila upravljanja krovnega sklada morajo poleg splošnih določb, ki jih vsebujejo pravila upravljanja vzajemnega sklada, jasno določati, da gre za krovni sklad z najmanj dvema podskladoma. Za posamezne podsklade se ne sprejemajo ločena pravila upravljanja, ampak so posebnosti za posamezen podsklad določene v pravilih upravljanja krovnega sklada.
(2) V pravilih upravljanja krovnega sklada morajo biti jasno ločene tiste določbe pravil upravljanja, ki veljajo za vse podsklade krovnega sklada, od določb, ki veljajo le za posamezni podsklad.
(3) Pravila upravljanja krovnega sklada morajo določati pogoje izstopa oziroma izplačila iz posameznega podsklada in hkratnega pristopa oziroma vplačila k drugemu podskladu brez izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona (prehajanje med podskladi) in morebitne stroške, povezane s prehajanjem med podskladi.
(4) Pravila upravljanja krovnega sklada morajo določati postopek prvega in nadaljnjih vplačil v posamezne podsklade.
(5) Če družba za upravljanje po nastanku krovnega sklada oblikuje dodatne podsklade, se za dopolnitev pravil upravljanja v delu, ki se nanaša na nove podsklade, in soglasje Agencije k spremembi oziroma dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nove podsklade, smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada, razen določb 3. in 5. točke tretjega odstavka, osmega, devetega, enajstega in dvanajstega odstavka 121. člena tega zakona.
(6) Spremembe pravil upravljanja krovnega sklada iz petega odstavka tega člena začnejo veljati z iztekom osmega dne od javne objave iz desetega odstavka 121. člena tega zakona, če pravila upravljanja krovnega sklada ne določajo daljšega roka za uveljavitev njegovih sprememb.
(7) Če družba za upravljanje spremeni ali dopolni pravila upravljanja le v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad, se za soglasje Agencije k spremembi oziroma dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad, smiselno uporabljajo določbe 121. člena tega zakona, s tem da se osmi in deveti odstavek 121. člena tega zakona nanašata le na imetnike investicijskih kuponov tega podsklada.
Investicijski kuponi
151.o člen
(1) Premoženje krovnega sklada ni razdeljeno na enote premoženja. Družba za upravljanje ne sme izdati investicijskih kuponov krovnega sklada ali drugih njegovih vrednostnih papirjev.
(2) Premoženje vsakega posameznega podsklada je razdeljeno na enote premoženja. Družba za upravljanje izdaja investicijske kupone, ki se glasijo na enoto, več enot ali del enote premoženja posameznega podsklada.
Provizije in stroški
151.p člen
(1) Družba za upravljanje lahko v pravilih upravljanja krovnega sklada za posamezne podsklade določi različne višine vstopnih in izstopnih stroškov ter provizije za upravljanje.
(2) S pravili upravljanja krovnega sklada družba za upravljanje določi, kateri stroški iz drugega odstavka 124. člena tega zakona bremenijo posamezen podsklad in kateri vse podsklade ter način delitve skupnih stroškov med podsklade, pri tem pa mora upoštevati:
– posamezni podsklad bremenijo vsi tisti stroški, ki so povezani izključno z njegovim poslovanjem,
– skupni stroški se lahko delijo na enake dele ali pa v razmerju povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.
Skrbniške storitve in ločitev premoženja
151.r člen
(1) Družba za upravljanje mora za račun krovnega sklada s skrbnikom skleniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad.
(2) Za pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad se smiselno uporabljajo določbe 53. člena tega zakona.
(3) Skrbnik je na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad dolžan opravljati te storitve za račun vsakega podsklada krovnega sklada posebej.
(3) Družba za upravljanje in skrbnik morata zagotavljati ločitev premoženja posameznega podsklada od:
1. premoženja drugih investicijskih skladov in podskladov na način, določen v 61. do 63. členu tega zakona,
2. od svojega premoženja in
3. od premoženja iz drugega odstavka 16. člena tega zakona.
Naložbe podskladov
151.s člen
(1) Določbe podpoglavja 4.3 tega zakona se smiselno uporabljajo ločeno za vsak podsklad krovnega sklada, razen če v tem členu ni določeno drugače.
(2) Družba za upravljanje lahko načrte za obvladovanje tveganja posameznega podsklada krovnega sklada združi v skupen načrt za obvladovanje tveganja krovnega sklada, pri čemer za vsak podsklad pripravi le opis posebnosti obvladovanja tveganja, ki velja za ta podsklad.
(3) Določbe tretjega odstavka 70. člena tega zakona se uporabljajo za krovni sklad in ne ločeno za vsak podsklad krovnega sklada.
Letno in polletno poročilo
151.š člen
(1) Letno in polletno poročilo krovnega sklada vsebuje zbirno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada ter računovodske izkaze za vsak podsklad tega krovnega sklada posebej.
(2) V letnem in polletnem poročilu mora biti jasno navedeno, kateri deli veljajo za vse podsklade skupaj in kateri se nanašajo le na posamezen podsklad.
(3) Agencija lahko natančneje predpiše vsebino letnega in polletnega poročila krovnega sklada.
Prospekt in izvleček prospekta
151.t člen
(1) Družba za upravljanje mora pripraviti skupen prospekt krovnega sklada za vse njegove podsklade. Izvlečki prospekta za podsklade krovnega sklada so lahko pripravljeni kot enoten dokument ali kot ločeni dokumenti za vsak posamezen podsklad.
(2) V prospektu iz prvega odstavka tega člena mora biti jasno navedeno, kateri deli besedila veljajo za vse podsklade in kateri se nanašajo le na posamezen podsklad.
(3) Če družba za upravljanje po nastanku krovnega sklada oblikuje dodatne podsklade, mora ustrezno spremeniti in dopolniti prospekt krovnega sklada in pripraviti izvleček prospekta, ki se nanaša na posamezni novi podsklad. Družba za upravljanje mora pred začetkom javne ponudbe investicijskih kuponov novega podsklada pridobiti dovoljenje za objavo sprememb in dopolnitev prospekta krovnega sklada in dovoljenje za objavo izvlečka prospekta posameznega novega podsklada.
(4) Za postopek odločanja Agencije o izdaji dovoljenja za objavo sprememb in dopolnitev prospekta krovnega sklada ter dovoljenja za objavo izvlečka prospekta posameznega novega podsklada iz tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja za objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
5.10.3. Oblikovanje krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov
151.u člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja vsaj dva vzajemna sklada, lahko oblikuje krovni sklad, tako da:
– sprejme pravila upravljanja krovnega sklada;
– sprejme sklep o preoblikovanju vzajemnih skladov v podsklade in združitvi v krovni sklad,
– izdela prospekt krovnega sklada in izvlečke prospekta podskladov;
– s skrbnikom sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad.
(2) Za oblikovanje krovnega sklada v skladu s prvim odstavkom tega člena mora družba za upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije. Ta izda dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada, če ugotovi:
– da je vsebina pravil upravljanja krovnega sklada v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
– da je vsebina prospekta krovnega sklada v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
– da je vsebina pogodbe o opravljanju skrbniških storitev v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
– da so izvlečki prospekta podskladov v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Če Agencija izda dovoljenje iz drugega odstavka tega člena, se šteje, da je izdala dovoljenje za upravljanje krovnega sklada, dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada, dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada in dovoljenja za objavo izvlečkov prospekta podsklada.
(4) Družba za upravljanje mora v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije, s katero je bilo izdano dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada po določbah tega člena, to dejstvo javno objaviti.
(5) Družba za upravljanje je imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki se preoblikujejo v krovni sklad, na njihovo zahtevo dolžna predložiti prospekt in pravila upravljanja krovnega sklada ter izvleček prospekta podsklada.
(6) Pravila upravljanja krovnega sklada začnejo veljati 30. dan po javni objavi iz četrtega odstavka tega člena. Šteje se, da je z uveljavitvijo pravil upravljanja krovni sklad oblikovan, vzajemni skladi pa preoblikovani v njegove podsklade.
(7) Šteje se, da so z uveljavitvijo pravil upravljanja imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada postali imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.
(8) Agencija natančneje predpiše dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za pridobitev dovoljenja iz drugega odstavka tega člena, in vsebino javne objave iz četrtega odstavka tega člena.«.
85. člen
V 152. členu se v naslovu in besedilu kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
86. člen
V 155. členu se besedilo »200.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800.000 eurov«.
87. člen
V 156. členu se v četrtem odstavku kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
88. člen
V 158. členu se kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
89. člen
V 160. členu se besedilo »smiselno uporabljajo določbe 26. člena, 27. člena, 28. člena, prvega odstavka 30. člena, drugega odstavka 31. člena, prvega in četrtega odstavka 35. člena, 36. člena in 37. do 40. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »uporabljajo določbe ZTFI o javni ponudbi vrednostnih papirjev«.
90. člen
V 161. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ter druge podatke, ki jih mora po drugem odstavku 31. člena ZTVP-1 vsebovati poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe«.
91. člen
V 164. členu se v drugem odstavku v 4. točki besedilo »240. člena ZGD« nadomesti z besedilom »247. člen ZGD-1«.
92. člen
V 165. členu se v drugem odstavku kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
93. člen
V 168. členu se v drugem odstavku kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
94. člen
V 170. členu se v prvem odstavku kratica »ZGD« nadomesti s kratico »ZGD-1«.
95. člen
V 178. členu se v drugem odstavku na koncu 1. točke doda besedilo »pri vstopanju na organizirani trg druge države članice ali organizirani trg tretje države pa še stroškov, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu,«.
Za 9. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. stroškov v zvezi z izplačilom dividend,
11. stroškov preoblikovanja na podlagi petnajstega odstavka 236. člena tega zakona.«.
96. člen
180. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba določb
180. člen
Za upravljanje premoženja investicijske družbe se smiselno uporabljajo tudi določbe 135. do 137.a člena tega zakona.«.
97. člen
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba določb
187. člen
Če ni v tem podpoglavju določeno drugače, se za postopek likvidacije investicijske družbe smiselno uporabljajo določbe 405., 407., 411., 412., 415., prvega odstavka 416. člena, 417. do 421. člena in 424. člena ZGD-1.«.
98. člen
Za naslovom 7. poglavja se doda naslov novega podpoglavja 7.1., ki se glasi: »7.1. Splošna določba«.
99. člen
192. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste preoblikovanja investicijskih družb
192. člen
Investicijske družbe se lahko preoblikujejo:
– z združitvijo,
– z delitvijo ali
– s preoblikovanjem v vzajemni sklad.«.
100. člen
Za 192. členom se doda novo podpoglavje 7.2. in 192.a do 192.d člen, ki se glasijo:
»7.2. Združitev in delitev investicijskih družb
Uporaba določb ZGD-1
192.a člen
(1) Za preoblikovanje investicijskih družb z združitvijo oziroma delitvijo se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o statusnem preoblikovanju delniških družb, če v tem zakonu ni določeno drugače.
(2) Obveznosti in pooblastila, ki jih imajo v združitvenem oziroma delitvenem postopku po ZGD-1 uprave delniških družb oziroma upravni odbori, imajo v postopku združitve oziroma delitve investicijskih družb družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v postopku spojitve investicijskih družb ne uporablja drugi odstavek 616. člena ZGD-1.
Družbe, udeležene pri združitvi ali delitvi
192.b člen
Pri združitvi oziroma delitvi so lahko kot prenosne družbe, prevzete družbe, prevzemne družbe ali nove družbe, ustanovljene zaradi združitve ali delitve, udeležene le investicijske družbe.
Odškodninska odgovornost družbe za upravljanje in njenega poslovodstva
192.c člen
(1) Družba za upravljanje, ki upravlja prevzeto investicijsko družbo v združitvenem postopku, in člani njene uprave oziroma upravnega odbora so solidarno odgovorni za škodo, ki jo združitev povzroči prevzeti investicijski družbi, njenim delničarjem in upnikom.
(2) Družba za upravljanje, ki upravlja prenosno investicijsko družbo v delitvenem postopku, in člani njene uprave oziroma upravnega odbora so solidarno odgovorni za škodo, ki jo delitev povzroči investicijskim družbam, udeleženim pri delitvi, in njihovim delničarjem.
(3) Za odgovornost družbe za upravljanje in članov njene uprave iz prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o odgovornosti članov organov vodenja prevzete družbe v združitvenem postopku in članov poslovodstva prenosne družbe v delitvenem postopku.
Dovoljenje za združitev oziroma delitev
192.č člen
(1) Pri združitvi oziroma delitvi investicijske družbe morajo investicijske družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi, pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za združitev oziroma delitev).
(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev vložijo vse družbe za upravljanje, ki upravljajo oziroma bodo upravljale investicijske družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi.
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za upravljanje investicijske družbe, o dovoljenju za sklenitev oziroma dovoljenju za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, o dovoljenju za objavo prospekta in izvlečka prospekta oziroma dovoljenju za objavo njunih sprememb, o dovoljenju za povečanje osnovnega kapitala in o soglasju k statutu oziroma njegovi spremembi.
(4) Agencija predpiše dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev, in na podlagi katere je mogoče ugotoviti izpolnjevanje pogojev za izdajo tega dovoljenja.
(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev, če ob smiselni uporabi določb tega zakona iz tretjega odstavka tega člena za vse novonastale investicijske družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi, ni mogoče izdati dovoljenja za upravljanje investicijske družbe in če za vse druge investicijske družbe, udeležene pri združitvi oziroma delitvi, ni mogoče izdati vseh potrebnih dovoljenj oziroma soglasij v zvezi s spremembami.
(6) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za združitev oziroma delitev Agencija izrecno navede tudi vsa posamezna dovoljenja oziroma soglasja v smislu tretjega in petega odstavka tega člena ter investicijske družbe oziroma družbe za upravljanje, na katere se dovoljenje oziroma soglasje nanaša.
Predlog za vpis združitve oziroma delitve v sodni register
192.d člen
(1) Predlogu za vpis združitve oziroma delitve investicijske družbe v sodni register je treba priložiti dovoljenje Agencije za združitev oziroma delitev.
(2) Če registrsko sodišče ugotovi, da predlogu za vpis združitve oziroma delitve v sodni register ni priloženo dovoljenje za združitev oziroma delitev, določi predlagatelju rok za odpravo pomanjkljivosti. Če predlog v tem roku ni dopolnjen, registrsko sodišče s sklepom prekine postopek. Prekinjeni postopek se nadaljuje po prejemu odločbe, s katero je Agencija odločila o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev.«.
101. člen
Za 192.d členom se doda novo podpoglavje 7.3. in 192.e člen, ki se glasita:
»7.3. Preoblikovanje v vzajemni sklad
Preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad
192.e člen
(1) Investicijska družba se lahko preoblikuje v vzajemni sklad na podlagi sklepa skupščine investicijske družbe, in sicer pod naslednjimi pogoji:
1. če posamezen delničar investicijske družbe pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe,
2. če je izstopna provizija, določena s pravili upravljanja vzajemnega sklada, skladna s tretjim oziroma četrtim odstavkom 238. člena tega zakona,
3. provizija za upravljanje ni višja od provizije iz 177. člena tega zakona.
(2) V primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad mora družba za upravljanje, ki je upravljala investicijsko družbo, prenesti celotno premoženje investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad, ki ga upravlja ista družba za upravljanje, investicijska družba pa preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa izbrisa v sodni register.
(3) V primeru oddelitve investicijske družbe v vzajemni sklad se sorazmerni del premoženja investicijske družbe prenese na vzajemni sklad, ki ga upravlja ista družba za upravljanje, investicijska družba pa za znesek prenesenega premoženja zmanjša svoj osnovni kapital, in sicer z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
(4) V primeru preoblikovanja po tem členu mora družba za upravljanje imetnikom izdati investicijske kupone vzajemnega sklada v osmih dneh po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala oziroma prenehanju investicijske družbe v sodni register.
(5) Za preoblikovanje ali oddelitev dela investicijske družbe v vzajemni sklad po tem členu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o oblikovanju vzajemnega sklada.
(6) V primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad po tem členu, je dolžna družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, vsem imetnikom kuponov, ki želijo biti izplačani, obračunati izstopno provizijo v višini iz tretjega oziroma četrtega odstavka 238. člena tega zakona. Tako izračunana izstopna provizija povečuje sredstva vzajemnega sklada.«.
102. člen
V 193. členu se v prvem odstavku kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
103. člen
Za 195. členom se doda nov 195.a člen, ki se glasi:
»Nadomestilo za notifikacijski postopek ter letno nadomestilo za nadzor nad trženjem in prodajo enot oziroma delnic investicijskih skladov iz držav članic EU
195.a člen
(1) Za izvedbo postopka iz 46.a oziroma 47. člena tega zakona družba za upravljanje države članice oziroma investicijski sklad države članice v samostojnem upravljanju iz 46. člena tega zakona plača Agenciji nadomestilo, ki ga glede na število in vrsto investicijskih skladov določa tarifa Agencije.
(2) Družba za upravljanje države članice oziroma investicijski sklad države članice v samostojnem upravljanju iz 46. člena tega zakona, ki trži in prodaja enote oziroma delnice investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, plačuje letno nadomestilo za nadzor, ki ga glede na število in vrsto investicijskih skladov določa tarifa Agencije.«.
104. člen
V 197. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedo »uprave« doda besedilo »oziroma članov upravnega odbora«.
105. člen
V 201. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi: »da član uprave oziroma izvršni direktor nima dovoljenja Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje«.
106. člen
V 202. členu se v prvem odstavku črta besedilo »oziroma člane«, za besedo »uprave« pa se doda besedilo »oziroma izvršnega direktorja«.
V drugem odstavku se kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
107. člen
V 203. členu se v prvem odstavku v 1. točki kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
108. člen
V 204. členu se besedilo »tretjega do petega odstavka 204. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka 302. člena ZTFI«.
109. člen
V 205. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »oziroma članov uprave« nadomesti z besedilom »uprave oziroma izvršnega direktorja«.
110. člen
V 210. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri opravljanju skrbniških storitev za vzajemne pokojninske sklade in za kritno premoženje pokojninske družbe se smiselno uporabljajo določbe podpoglavij 4.1 in 4.2 ter 137.a člen tega zakona.«.
111. člen
V 221. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če samostojni podjetnik posameznik, kakor ga določa ZGD-1 (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), pri katerem se opravlja nadzor, ne ravna po odredbi iz 220. člena tega zakona, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, in po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena o tem obvesti Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.«.
112. člen
V 222. členu se besedilo »181. člen ZTVP-1« nadomesti z besedilom »230. člena ZBan-1«.
113. člen
V 223. členu se v 2. točki drugega odstavka za besedo »uprave« doda besedilo », upravnega odbora«.
V tretjem in petem odstavku se besedilo »303. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »488. člena ZTFI«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe tega člena lahko Agencija javno objavi podatke o izdanih dovoljenjih in soglasjih, ki jih je pristojna zbirati in obdelovati po tem zakonu, če oceni, da je to potrebno zaradi varstva vlagateljev na trgu vrednostnih papirjev.«.
114. člen
V 225. členu v četrtem odstavku se besedilo »374. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »547. člena ZTFI«.
115. člen
Za 225. členom se dodata novi poglavji 10.a in 10.b in novi 225.a do 225.c člen, ki se glasijo:
»10.a ZDRUŽENJE DRUŽB ZA UPRAVLJANJE
Združenje družb za upravljanje
225.a člen
(1) Družbe za upravljanje, ki zagotavljajo svoje storitve v Republiki Sloveniji ali pa v Republiki Sloveniji samo tržijo investicijske kupone vzajemnih skladov, s katerimi upravljajo, se lahko povežejo v združenje družb za upravljanje.
(2) Za združenje družb za upravljanje se uporabljajo določbe ZGD-1 o gospodarskem interesnem združenju, če v tem členu ni določeno drugače.
(3) Združenje družb za upravljanje opravlja naloge skupnega pomena za družbe za upravljanje, določene v pogodbi o ustanovitvi, oziroma za katere ga pooblastijo članice.
(4) Združenje družb za upravljanje na podlagi pooblastila Agencije izvaja preizkuse strokovnega znanja o investicijskih skladih iz 1. točke drugega odstavka 225.b člena tega zakona.
(5) Nadzor nad opravljanjem preizkusov strokovnega znanja iz četrtega odstavka tega člena, opravlja Agencija.
10.b TRŽENJE IN PRODAJA INVESTICIJSKIH SKLADOV
Dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
225.b člen
(1) Trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov lahko v imenu in za račun družbe za upravljanje ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje, opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije.
(2) Agencija izda dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov,
2. ima najmanj eno leto primerljivih delovnih izkušenj,
3. obvlada slovenski jezik,
4. ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kakor treh mesecev,
5. ima najmanj peto stopnjo izobrazbe.
(3) Agencija odvzame dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, če je:
1. bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. bila oseba pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kakor treh mesecev,
3. oseba pri trženju investicijskih skladov in prodaji investicijskih kuponov kršila določbe zakona, ki ureja trženje investicijskih skladov, ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
(4) Za odločanje Agencije o odvzemu dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
(5) Zoper odločbo Agencije o odvzemu dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov je dovoljeno začeti upravni spor pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v 30 dneh od prejema odločbe.
Nadzor nad izvajalci trženja investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
225.c člen
(1) Nadzor nad fizičnimi osebami iz prvega odstavka 225.b člena tega zakona, ki opravljajo trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, izvaja Agencija.
(2) Agencija izvaja nadzor iz prvega odstavka tega člena:
a) z vpogledom v poslovno dokumentacijo v zvezi z opravljanjem storitev trženja investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov,
b) z zbiranjem izjav in dokazov, povezanih s poslovanjem oseb iz prvega odstavka 225.b člena tega zakona in
c) z izrekanjem sklepa o odvzemu dovoljenja, javnega opomina ali odredbe o odpravi kršitev.
(3) Agencija s podzakonskim predpisom predpiše program in način opravljanja preizkusa znanja iz 1. točke drugega odstavka 225.b člena tega zakona.
(4) Agencija lahko za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 1. točke drugega odstavka 225.b člena tega zakona pooblasti združenje družb za upravljanje.«.
116. člen
227. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hujše kršitve družbe za upravljanje
227. člen
(1) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje družba za upravljanje:
1. če pred začetkom opravljanja storitev upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljem ne pridobi dovoljenja Agencije za opravljanje teh storitev (četrti odstavek 8. člena);
2. če za člana uprave ali izvršnega direktorja imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZBan-1 v zvezi s 23. členom tega zakona;
3. če s člani uprave oziroma upravnega odbora oziroma nadzornega sveta družbe za upravljanje, njihovimi ožjimi družinskimi člani ter osebami iz 2. točke prvega odstavka 28. člena tega zakona, sklepa nakupne in prodajne posle oziroma druge posle, katerih predmet so naložbe investicijskih skladov, ki jih upravlja ta družba za upravljanje, razen investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov (28. člen);
4. če ne zagotovi ustreznega kapitala v skladu s 17. členom in četrtim odstavkom 30. člena tega zakona in mu Agencija za to ni izdala dovoljenja (30. člen);
5. če pridobi poslovni delež oziroma druge pravice v osebni družbi oziroma drugi pravni osebi, na podlagi katerih bi lahko neomejeno odgovarjala za obveznosti te družbe (prvi odstavek 31. člena);
6. če je bodisi sama bodisi skupaj z drugimi osebami, povezanimi z njo udeležena v drugi pravni osebi v nasprotju z drugim odstavkom 31. člena tega zakona;
7. če za svoj račun pridobi delnice oziroma poslovni delež na podlagi katerega bo dosegla ali presegla kvalificiran delež v skrbniku investicijskega sklada, ki ga upravlja (tretji odstavek 31. člena);
8. če ne sestavi računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter letnih poročil v skladu z 32. členom tega zakona;
9. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega konsolidiranega letnega poročila v rokih, določenih v šestem odstavku 32. člena tega zakona;
10. če ne predloži revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega konsolidiranega letnega poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma ga ne objavi v roku in na način, določen v sedmem odstavku 32. člena tega zakona;
11. če pred vpisom ustanovitve v sodni register ne pridobi dovoljenja Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (prvi odstavek 36. člena);
12. če pred združitvijo z drugo družbo za upravljanje oziroma drugo pravno osebo oziroma pred delitvijo ne pridobi dovoljenja Agencije (drugi odstavek 36. člena);
13. če pred ustanovitvijo podružnice v tuji državi ne pridobi dovoljenja Agencije (tretji odstavek 36. člena);
14. če pred začetkom upravljanja posameznega investicijskega sklada ne pridobi dovoljenja Agencije za upravljanje tega investicijskega sklada (četrti odstavek 36. člena);
15. če pred odprtjem podružnice v drugi državi članici o tem ne obvesti Agencije in nanjo ne naslovi zahteve za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 42. člena tega zakona na način, določen v drugem in tretjem odstavku 42. člena tega zakona;
16. če pristojni nadzorni organ države članice ne obvesti o nameri pričetka oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja vzajemnega sklada preko podružnice na način, določen v četrtem odstavku 42. člena tega zakona;
17. če še pred iztekom roka iz devetega odstavka 42. člena tega zakona odpre podružnico in prične poslovati preko podružnice oziroma prične tržiti in prodajati enote premoženja vzajemnega sklada preko podružnice (deveti odstavek 42. člena);
18. če prične tržiti in prodajati enote premoženja vzajemnega sklada preko podružnice, čeprav ji je pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom roka iz osmega odstavka 42. člena tega zakona izdal odločbo iz desetega odstavka 42. člena tega zakona (deseti odstavek 42. člena);
19. če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko obstoječe podružnice pred iztekom dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni nadzorni organ države članice na način, določen v četrtem odstavku 42. člena tega zakona, oziroma če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko svoje podružnice kljub temu, da ji je pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom navedenega roka izdal obrazloženo odločbo, v kateri je navedel ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke desetega odstavka 42. člena tega zakona (enajsti odstavek 42. člena);
20. če začne z neposrednim opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov in finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev na območju druge države članice in o tem ne obvesti Agencije na način, določen v drugem odstavku 43. člena tega zakona (prvi odstavek 43. člena);
21. če pristojni nadzorni organ države članice ne obvesti o nameri pričetka neposrednega oglaševanja, trženja oziroma prodajaje enot premoženja posameznega vzajemnega sklada, na način, določen v četrtem odstavku 43. člena tega zakona;
22. če storitve upravljanja investicijskih skladov v tuji državi ne opravlja prek podružnice (prvi odstavek 45. člena);
23. če ustanovi podružnico v tuji državi brez dovoljenja Agencije (drugi odstavek 45. člena);
24. če družba za upravljanje države članice, ki namerava preko podružnice v Republiki Sloveniji pričeti oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja, oziroma opravljati storitve upravljanja premoženja vlagateljev ali storitve vodenja računov vrednostnih papirjev, o tej nameri ne obvesti Agencije na način iz tretjega odstavka 46.a člena tega zakona;
25. če družba za upravljanje države članice odpre podružnico in prične poslovati, oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnice investicijskega sklada preko podružnice v Republiki Sloveniji prej, kot je določeno v petem odstavku 46.a člena tega zakona;
26. če družba za upravljanje države članice prične oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnice investicijskega sklada v Republiki Sloveniji preko podružnice, čeprav ji je Agencija pred iztekom roka iz petega odstavka 46.a člena tega zakona izdala odločbo iz šestega odstavka 46.a člena tega zakona;
27. če družba za upravljanje države članice prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružnice v Republiki Sloveniji pred iztekom dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila Agencijo na način, določen v tretjem odstavku 46.a člena tega zakona, oziroma če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružnice v Republiki Sloveniji, čeprav ji je Agencija pred iztekom navedenega roka izdala odločbo iz sedmega odstavka 46.a člena tega zakona;
28. če družba za upravljanje države članice pisno ne obvesti Agencije in organ države članice, ki je pristojen za njen nadzor, o nameravani spremembi podatkov iz drugega odstavka 46.a člena tega zakona ali podatkov iz tretjega odstavka 46.a člena tega zakona najmanj en mesec pred nameravano spremembo (osmi odstavek 46.a člena);
29. če družba za upravljanje države članice, prične z neposrednim opravljanjem storitev iz 2. točke drugega odstavka 47. člena tega zakona prej, kot je to določeno v petem odstavku 47. člena tega zakona;
30. če družba za upravljanje države članice, ki ima odprto podružnico v Republiki Sloveniji, o svojem poslovanju preko te podružnice Agenciji ne poroča z vsebino, na način in v rokih, ki jih s predpisom predpiše Agencija (prvi in tretji odstavek 47.a člena);
31. če družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno opravlja svoje storitve, Agenciji ne poroča o usklajenosti s pravili varnega in skrbnega poslovanja in obvladovanja tveganj, splošnimi pogoji poslovanja, s predpisi, ki se nanašajo na razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade, s predpisi o varstvu potrošnikov oziroma vlagateljev ter drugimi predpisi iz 7. člena tega zakona, ki sicer veljajo za družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji in katerih namen je zaščita vlagateljev in sicer z vsebino, na način in v rokih, ki jih s predpisom predpiše Agencija (drugi in tretji odstavek 47.a člena);
32. če tuja družba za upravljanje iz prvega odstavka 50. člena tega zakona na ozemlju Republike Slovenije ne opravlja storitev upravljanja investicijskih skladov prek podružnice (prvi odstavek 50. člena);
33. če družba za upravljanje iz prvega odstavka 50. člena tega zakona pred ustanovitvijo podružnice na ozemlju Republike Slovenije ne pridobi dovoljenja Agencije oziroma če na ozemlju Republike Slovenije prodaja in trži investicijske kupone oziroma delnice investicijskih skladov, za katere ni dobila dovoljenja Agencije (prvi odstavek 51. člena);
34. če za račun investicijskih skladov, ki jih upravlja, ne sklene pogodbe o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom (prvi odstavek 53. člena);
35. če s skrbnikom sklepa posle v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 54. člena tega zakona;
36. če za račun investicijskih skladov, ki jih upravlja, v skrbniku pridobi kvalificiran delež iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, na podlagi katerega bi lahko izvajala pomemben vpliv na upravo skrbnika (šesti odstavek 54. člena);
37. če pred sklenitvijo oziroma pred spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom ne pridobi dovoljenja Agencije (prvi oziroma peti odstavek 59. člena);
38. če ne loči premoženja investicijskega sklada od svojega premoženja in premoženja drugih investicijskih skladov, ki jih upravlja, oziroma premoženja iz drugega odstavka 16. člena tega zakona na način, določen v 61. do 63. členu tega zakona (60. člen);
39. če premoženje investicijskega sklada nalaga v nasprotju z določbami 64., 68., 69. in 70. člena tega zakona oziroma v nasprotju s predpisom, ki ga Agencija izda na podlagi 77. člena tega zakona;
40. če v primeru iz 76. člena tega zakona v rokih iz 76. člena tega zakona ne zagotovi uskladitve naložb investicijskega sklada;
41. če za račun investicijskega sklada, ki ga upravlja pridobi investicijske kupone oziroma delnice drugih investicijskih skladov v nasprotju z določbami 71. člena tega zakona oziroma določbami predpisa, ki ga na podlagi 77. člena tega zakona izda Agencija;
42. če nalaga sredstva investicijskega sklada, ki ga upravlja, v standardizirane finančne instrumente in pri tem niso izpolnjeni pogoji iz 77. člena tega zakona;
43. če se za račun investicijskega sklada, za katerega vrši storitve upravljanja, zadolžuje v nasprotju z 78. členom tega zakona;
44. če za račun investicijskega sklada izda poroštvo oziroma kakšno drugo obliko jamstva (prvi odstavek 79. člena);
45. če za račun investicijskega sklada kot prodajalca sklene pogodbo o prodaji finančnih instrumentov iz prvega odstavka 80. člena tega zakona, če investicijski sklad ob njeni sklenitvi ni bil imetnik teh finančnih instrumentov (80. člen in drugi odstavek 182. člena);
46. če zastavi ali kako drugače obremeni premoženje investicijskega sklada (prvi odstavek 81. člena);
47. če za račun investicijskega sklada posoja vrednostne papirje oziroma drugo premoženje investicijskega sklada v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 81. člena tega zakona;
48. če ne pripravi letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada za predpisana obdobja in na način ter z vsebino, določeno v 85. členu tega zakona;
49. če pred začetkom javne ponudbe investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma pred začetkom prve javne prodaje delnic investicijske družbe ne pridobi dovoljenja Agencije za objavo prospekta in izvlečka prospekta (prvi odstavek 96. člena);
50. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila investicijskega sklada, ki ga upravlja, v petnajstih dneh po prejemu revizijskega poročila oziroma najkasneje do 15. aprila v naslednjem letu, ali ne predloži polletnega poročila najkasneje do 15. avgusta posameznega leta (prvi odstavek 101. člena);
51. če v roku, z vsebino in na način, določen v 102. členu tega zakona ter predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 105. člena tega zakona, ne objavi javno povzetka revidiranega letnega poročila in polletnega poročila oziroma ju ne predloži Agenciji na način, določen v drugem odstavku 102. člena tega zakona;
52. če v rokih, z vsebino in na način, določen s predpisom, ki ga Agencija izda na podlagi 105. člena tega zakona, ne objavi pravnega oziroma poslovnega dogodka iz prvega odstavka 103. člena tega zakona oziroma o njem ne obvesti Agencije oziroma organizatorja trga na način, določen v drugem odstavku 103. člena tega zakona;
53. če krši prepoved uporabe notranje informacije v nasprotju s 382. členom ZTFI v zvezi z 107. členom tega zakona;
54. če krši dolžnost poročanja o poslih z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov oziroma delnicami investicijskih družb v nasprotju s 388. členom ZTFI v zvezi z 107. členom tega zakona;
55. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, določeno v 109. členu tega zakona;
56. če ne organizira poslovanja tako, da je zagotovljeno učinkovito varovanje zaupnih podatkov in zaščita pred morebitnimi zlorabami teh podatkov (110. člen);
57. če pred začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja vzajemnega sklada ne pridobi dovoljenja Agencije za upravljanje tega sklada (116. člen);
58. če ne izračunava celotnih stroškov poslovanja posameznega vzajemnega sklada, ki ga upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (drugi odstavek 125. člena);
59. če ne izračunava stopnje obrata naložb vzajemnega sklada v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (četrti odstavek 125. člena);
60. če sklepa za račun investicijskega sklada posle v nasprotju z določbami prvega odstavka 137. člena tega zakona (prvi odstavek 137. člena in 180. člen);
61. če ob sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev skrbnika ne obvesti o osebah, ki so z njim povezane, oziroma če je ne obvešča tekoče o spremembah teh povezav (tretji odstavek 137. člena in 180. člen);
62. če prenese upravljanje investicijskega sklada na drugo družbo za upravljanje brez dovoljenja Agencije (140. in 183. člen);
63. če začne postopek za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala investicijske družbe z vložki, ne da bi za to pridobila dovoljenje Agencije (prvi odstavek 157. člena);
64. če ne zagotovi vpisa delnic ob njihovi prvi prodaji v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZTFI v zvezi s 160. členom tega zakona;
65. če ne objavi dodatka k prospektu ali povzetka prospekta v skladu z 80. členom ZTFI v zvezi s 160. členom tega zakona;
66. če v 15 dneh od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo delnic investicijske družbe, klirinško depotni družbi ne izda naloga za izdajo teh delnic v nematerializirani obliki (prvi odstavek 163. člena);
67. če investicijska družba pridobi lastne delnice v nasprotju s pogoji, določenimi v drugem odstavku 164. člena tega zakona;
68. če pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register ne pridobi soglasja Agencije k statutu (prvi odstavek 166. člena);
69. če pred vložitvijo predloga za vpis spremembe statuta investicijske družbe v sodni register ne pridobi soglasja Agencije (prvi odstavek 167. člena);
70. če zastopa delničarje investicijske družbe pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini investicijske družbe (1. točka drugega odstavka 170. člena);
71. če ob ustanovitvi investicijske družbe začne s postopkom za vpis in vplačilo delnic preden pridobi dovoljenje Agencije za upravljanje investicijske družbe (171. člen);
72. če ne izračunava celotnih stroškov poslovanja posamezne investicijske družbe, ki jo upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (drugi odstavek 179. člena);
73. če na zahtevo Agencije ne poroča v rokih in na način, ki ga določi Agencija na podlagi 198. člena tega zakona in predpisa, ki ga izda Agencija na podlagi 199. člena tega zakona;
74. če ne izpolni odredbe o odpravi kršitev oziroma o tem ne poroča Agenciji na način in v roku, ki ga določi Agencija (201. člen);
75. če ne izpolni odredbe o odreditvi dodatnega ukrepa iz 202. člena tega zakona oziroma o tem ne poroča Agenciji na način in v roku, ki ga določi Agencija;
76. če krši začasno prepoved opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov iz prvega odstavka 203. člena tega zakona oziroma začasno prepoved opravljanja storitev upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev iz 204. člena tega zakona;
77. če v roku dveh let od uveljavitve tega zakona ne opravi aktivnosti, navedenih v 1. do 5. točki prvega odstavka 235. člena tega zakona;
78. če v roku dveh let na vloži zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja vzajemnega sklada s tem zakonom (drugi odstavek 235. člena zakona);
79. če ne vloži zahteve za izdajo soglasij in dovoljenj iz četrtega odstavka 235. člena tega zakona;
80. če najkasneje v štirih letih od uveljavitve tega zakona ne uskladiti v celoti naložbe investicijske družbe (četrti odstavek 236. člena tega zakona);
81. če v roku štirih let od uveljavitve zakona na Agencijo ne vloži zahteve za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja na podlagi petega odstavka 236. člena tega zakona;
82. če ne uskladi poslovanja investicijske družbe, ki bo nastala s preoblikovanjem ali razdružitvijo pooblaščene investicijske družbe po uveljavitvi tega zakona, z določbami tega zakona (štirinajsti odstavek 236. člena);
83. če krši določbe 192. in 237. člena tega zakona.
(2) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba družbe za upravljanje, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnosti, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.«.
117. člen
228. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Lažje kršitve družbe za upravljanje
228. člen
(1) Z globo od 400 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje družba za upravljanje:
1. če njena uprava nima najmanj dveh članov oziroma če upravni odbor nima vsaj dveh izvršnih direktorjev oziroma če član uprave ali izvršni direktor ne opravlja nalog vodenja poslov družbe za upravljanje s polnim delovnim časom (23. člen zakona);
2. če ne izpolnjuje kadrovskih, tehničnih oziroma organizacijskih pogojev, določenih s tem zakonom oziroma s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 29. člena tega zakona;
3. če ne vodi poslovnih knjig v skladu z 32. členom tega zakona;
4. če Agencije in pristojni nadzorni organ države članice iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona pisno ne obvesti o vsaki nameravani spremembi podatkov iz 2. točke drugega odstavka ali podatkov iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona najmanj en mesec pred nameravano spremembo (dvanajsti odstavek 42. člena);
5. če prične poslovati v državi članici predno pristojni organ države članice prejme od Agencije obvestilo iz tretjega odstavka 43. člena tega zakona ter od družbe za upravljanje obvestilo iz četrtega odstavka 43. člena tega zakona (šesti odstavek 43. člena);
6. če družba za upravljanje države članice ne obvesti Agencije o nameri neposrednega oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja oziroma delnic posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja ter neposrednega opravljanja drugih storitev v Republiki Sloveniji na način iz šestega odstavka 47. člena tega zakona;
7. če pred nameravano spremembo načrtovanih storitev, ki jih bo opravljala, o tem pisno ne obvesti Agencije in pristojni organ države članice, v kateri namerava izvajati te storitve oziroma če ne ravna v skladu s pozivom pristojnega nadzornega organa iz devetega odstavka 43. člena tega zakona;
8. če skrbniku iz premoženja investicijskega sklada poleg provizije iz petega odstavka 53. člena tega zakona in stroškov, določenih v šestem odstavku 53. člena tega zakona, povrne še kakšne druge stroške (šesti odstavek 53. člena);
9. če v primeru prekoračitve iz tretjega odstavka 76. člena tega zakona ne obvesti Agencije na način, določen v tretjem odstavku 76. člena tega zakona;
10. če za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, ne vodi poslovnih knjig, sestavlja knjigovodskih listin, vrednoti knjigovodskih postavk in sestavlja letnih in drugih poročil v skladu z določbami tega zakona in določbami predpisov, izdanih na njegovi podlagi (1. točka prvega odstavka 84. člena);
11. če ne organizira poslovanja in ne vodi tekoče poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali investicijski sklad posluje v skladu z določbami tega zakona in določbami predpisov izdanih na njegovi podlagi (2. točka prvega odstavka 84. člena);
12. če ne vodi evidence imetnikov investicijskih kuponov za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja (drugi odstavek 84. člena);
13. če ne izračunava čiste vrednosti premoženja investicijskega sklada na način in v rokih, določenih v 86. členu tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 89. člena tega zakona;
14. če Agenciji v zvezi z vsakim investicijskim skladom, ki ga upravlja, mesečno ne poroča na način, z vsebino in v rokih, določenih v 88. členu tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 89. člena tega zakona;
15. če pred spremembo oziroma dopolnitvijo prospekta oziroma izvlečka prospekta ne pridobi dovoljenja Agencije (četrti odstavek 96. člena);
16. če v rokih, določenih s tem zakonom za predložitev revidiranega letnega poročila oziroma polletnega poročila Agenciji, ne dopolni prospekta in izvlečka prospekta s podatki iz letnega poročila oziroma polletnega poročila in ju predloži Agenciji (prvi in drugi odstavek 97. člena);
17. če vlagateljem pred pristopom k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma pred vpisom in vplačilom delnic investicijske družbe, ne izroči brezplačno izvlečka prospekta na način, določen s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 105. člena tega zakona (98. člen);
18. če vlagateljem na njihovo zahtevo ne zagotovi prospekta na način in pod pogoji, določenimi v prvem in drugem odstavku 99. člena tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 105. člena tega zakona;
19. če javna objava, ki vsebuje povabilo k vplačilu investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe, ne vsebuje opozorila vlagateljem o pravici zahtevati izročitev prospekta po 99. členu tega zakona (tretji odstavek 99. člena);
20. če imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe na njegovo zahtevo ne izroči brezplačno izvod revidiranega letnega oziroma polletnega poročila na način, določen v drugem odstavku 101. člena tega zakona in s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 105. člena tega zakona;
21. če organizatorju trga vrednostnih papirjev ne predloži revidiranega letnega in polletnega poročila investicijske družbe, ki jo upravlja, in s katere delnicami se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (tretji odstavek 101. člena);
22. če v rokih, z vsebino in na način, določen s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 105. člena tega zakona, javno ne objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu iz 104. člena tega zakona oziroma drugih podatkov in informacij, določenih s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi 105. člena tega zakona;
23. če pred spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada ne pridobi soglasja Agencije (prvi odstavek 121. člena);
24. če po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada o tem ne obvesti imetnikov investicijskih kuponov in javnosti na način, določen v osmem in desetem odstavku 121. člena tega zakona in predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi trinajstega odstavka 121. člena tega zakona;
25. če si poleg provizije za upravljanje in stroškov, ki so skladno z določbami drugega odstavka 124. člena tega zakona določeni s pravili upravljanja vzajemnega sklada, iz premoženja vzajemnega sklada opravi še druga izplačila;
26. če ne izda investicijskega kupona v petih delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je bilo opravljeno vplačilo na poseben denarni račun vzajemnega sklada (drugi odstavek 132. člena);
27. če imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne vrednosti na način in v roku iz 134. člena tega zakona;
28. če po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja o prenosu upravljanja investicijskega sklada ne obvesti javnosti in imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma imetnikov delnic investicijske družbe na način in v rokih, določenih s prvim in četrtim odstavkom 143. člena tega zakona ter predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi šestega odstavka 143. člena tega zakona (143. člen, peti odstavek 146. člena, 183. člen in prvi odstavek 185. člena);
29. če po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada o tem ne obvesti Agencije, imetnikov investicijskih kuponov oziroma javnosti na način, določen v prvem do tretjem odstavku 149. člena tega zakona oziroma predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi četrtega odstavka 149. člena tega zakona;
30. če po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada opravi izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona oziroma sprejme pristopno izjavo o pristopu k pravilom vzajemnega sklada (prvi in drugi odstavek 150. člena);
31. če si po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada izplača provizijo za upravljanje v nasprotju z določbami tretjega odstavka 150. člena tega zakona;
32. če investicijska družba, ki jo upravlja, opravlja dejavnosti v nasprotju z določbami prvega odstavka 153. člena tega zakona;
33. če Agenciji ne predloži prospekta v skladu s 73. členom ZTFI v zvezi s 160. členom tega zakona;
34. če se objavljeno besedilo prospekta razlikuje od tistega, ki ga je potrdila Agencija, v nasprotju s 75. členom ZTFI v zvezi s 160. členom tega zakona;
35. če pred začetkom postopka za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe ne objavi javnega poziva za vpis in vplačilo delnic oziroma če objavljeni poziv ne vsebuje podatkov, določenih v drugem odstavku 161. člena tega zakona, in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi tretjega odstavka 161. člena tega zakona;
36. če v treh delovnih dneh po izdaji delnic investicijske družbe ne zagotovi izpolnitve pogojev za začetek organiziranega trgovanja s temi delnicami oziroma če v istem roku, šteto od izdaje delnic ob ustanovitvi delniške družbe ne vloži zahteve za uvrstitev delnic v borzno kotacijo (drugi in tretji odstavek 163. člena);
37. če si izplačuje provizijo za upravljanje investicijske družbe v nasprotju z določbami statuta oziroma določbami 177. člena tega zakona;
38. če si poleg provizije za upravljanje, ustanovitvenih stroškov iz 176. člena tega zakona in stroškov, ki so skladno z določbami drugega odstavka 178. člena tega zakona določeni s statutom investicijske družbe, iz sredstev investicijske družbe izplačuje še druga plačila;
39. če naslednji delovni dan po zasedanju skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti Agencije (prvi odstavek 189. člena);
40. če v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti delničarjev investicijske družbe na način, določen s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi četrtega odstavka 189. člena tega zakona (drugi odstavek 189. člena);
41. če v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, o tem ne obvesti javnosti na način, določen s predpisom, ki ga izda Agencija na podlagi četrtega odstavka 189. člena tega zakona (tretji odstavek 189. člena);
42. če Agenciji ne poroča na način in v rokih, določenih v 197. členom tega zakona in predpisu, ki ga izda Agencija na podlagi 199. člena tega zakona.
(2) Z globo od 40 do 4100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba družbe za upravljanje, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
118. člen
229. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hujše kršitve skrbnika
229. člen
(1) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje skrbnik:
1. če ne opravlja storitve vodenja računov in hrambe vrednostnih papirjev ter ne izpolnjuje drugih obveznosti iz drugega odstavka 53. člena tega zakona;
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka 53. člena tega zakona;
3. če z družbo za upravljanje sklene posel nakupa ali prodaje oziroma drug posel, katerega predmet je naložba investicijskega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve in ki ga upravlja ta družba za upravljanje (prvi odstavek 54. člena);
4. če pridobi investicijske kupone oziroma delnice investicijskega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve (drugi odstavek 54. člena);
5. če ne loči premoženja investicijskega sklada od svojega premoženja in premoženja drugih investicijskih skladov, za katere opravlja skrbniške storitve, oziroma od drugega premoženja na način, določen v 61. do 63. členu tega zakona (60. člen);
6. če za vsak investicijski sklad, za katerega opravlja skrbniške storitve, ne odpre posebnega računa v skladu s petim odstavkom 61. člena tega zakona;
7. če vrednostnih papirjev, ki so bili izdani kot pisne listine in niso v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, ne hrani ločeno od vrednostnih papirjev drugega investicijskega sklada in drugih vrednostnih papirjev, ki jih hrani (osmi odstavek 61. člena);
8. če skrbnik brez pisnega pogodbenega pooblastila prenese opravljanje posameznih skrbniških storitev na banko oziroma drugo finančno družbo oziroma prenese opravljanje skrbniških storitev na banko oziroma drugo finančno družbo, ki nima dovoljenja pristojnega organa za opravljanje teh storitev (prvi odstavek 61.a člena);
9. če da pisno pooblastilo iz prvega odstavka 61.a člena tega zakona v nasprotju s pogoji iz drugega odstavka 61.a člena tega zakona (drugi odstavek 61.a člena);
10. če enostransko ne odstopi od pogodbe iz prvega odstavka 61.a člena tega zakona v primeru, da niso več izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 61.a člena tega zakona (četrti odstavek 61.a člena);
11. če Agenciji ne poroča o kršitvah oziroma nepravilnostih iz prvega odstavka 56.a člena tega zakona oziroma ne poroča o navedenih kršitvah oziroma nepravilnostih z vsebino, na način in v rokih, določenih s predpisom Agencije (četrti in peti odstavek 56.a člena);
12. če izvrši nalog družbe za upravljanje za izplačilo v breme posebnega denarnega računa, če bi bilo tako izplačilo v nasprotju s tem zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske družbe (četrti odstavek 63. člena);
13. če izda družbi za upravljanje soglasje za najetje kredita za račun investicijskega sklada, čeprav so pogoji kredita manj ugodni kot običajni tržni pogoji (šesti odstavek 78. člena);
14. če sklene posel s investicijskim skladom, za katerega opravlja skrbniške storitve (3. točka prvega odstavka 137. člena in 180. člen);
15. če ob sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev družbe za upravljanje ne obvesti o vseh osebah, ki so z njo povezane, oziroma je tekoče ne obvesti o vsaki spremembi teh povezav (drugi odstavek 137. člena in 180. člen).
(2) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba skrbnika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.«.
119. člen
230. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Lažje kršitve skrbnika
230. člen
(1) Z globo od 400 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje skrbnik:
1. če ne zagotovi, da se provizija, do katere je upravičena družba za upravljanje, obračunava v skladu s tem zakonom in pravili vzajemnega sklada oziroma statutom investicijske družbe (6. točka drugega odstavka 53. člena);
2. če ne zagotovi, da prodaja, izdaja, odkup in izplačilo vrednosti investicijskih kuponov poteka v skladu z določbami tega zakona in pravili upravljanja vzajemnega sklada (1. točka tretjega odstavka 53. člena);
3. če ne zagotovi, da prva in nadaljnje prodaje in izdaje delnic investicijske družbe potekajo v skladu z določbami tega zakona in statutom investicijske družbe (1. točka četrtega odstavka 53. člena);
4. če ne zagotovi, da odkup lastnih delnic investicijske družbe poteka v skladu z določbami tega zakona in statutom investicijske družbe (2. točka četrtega odstavka 53. člena);
5. če ne vodi evidence ugotovljenih nepravilnosti in kršitev iz prvega odstavka 56.a člena tega zakona, v kateri za vsako ugotovljeno nepravilnost in kršitev vpisuje najmanj podatke iz drugega odstavka 56.a člena tega zakona (drugi odstavek 56.a člena);
6. če ne hrani vse dokumente iz 4. točke drugega odstavka 56.a člena tega zakona po zaporedni evidenčni številki ugotovljene kršitve oziroma nepravilnosti (tretji odstavek 56.a člena);
7. če v roku dveh mesecev od nastopa razloga za prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada iz 145. člena tega zakona ne opravi postopka zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada in so pripravljene prevzeti upravljanje vzajemnega sklada (prvi odstavek 146. člena);
8. če v roku dveh mesecev od nastopa razloga za prisilni prenos upravljanja investicijske družbe iz 184. člena tega zakona ne opravi postopka zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja investicijske družbe in so pripravljene prevzeti upravljanje investicijske družbe (prvi odstavek 185. člena v zvezi s prvim odstavkom 146. člena);
9. če v primerih iz 147. člena tega zakona ne začne likvidacije investicijskega sklada (prvi odstavek 147. člena in drugi odstavek 185. člena);
10. če ne izpolni obveznosti iz petega odstavka 149. člena tega zakona oziroma petega odstavka 189. člena tega zakona.
(2) Z globo od 40 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba skrbnika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
120. člen
231. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kršitve drugih oseb
231. člen
(1) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če zbira denarna sredstva oziroma posreduje pri zbiranju denarnih sredstev oziroma kako drugače zagotavlja pogoje za zbiranje denarnih sredstev v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega zakona (četrti odstavek 2. člena);
2. če v nasprotju s prepovedjo iz petega odstavka 5. člena tega zakona ali v nasprotju s šestim in sedmim odstavkom 5. člena ter v nasprotju s 6. členom tega zakona opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov;
3. če javno ponuja, posreduje pri prodaji ali kako drugače zagotavlja pogoje za prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena tega zakona (peti odstavek 9. člena);
4. če javno ponuja, posreduje pri prodaji ali kako drugače zagotavlja pogoje za prodajo delnic investicijske družbe v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena tega zakona (osmi odstavek 10. člena);
5. če je povezana s skrbnikom in z družbo za upravljanje sklene posel nakupa ali prodaje oziroma drugi posel, katerega predmet je naložba investicijskega sklada, ki ga ta družba za upravljanje upravlja in za katerega skrbnik, s katerim je pravna oseba povezana oseba, opravlja skrbniške storitve (prvi odstavek 54. člena);
6. če je povezana z družbo za upravljanje in s skrbnikom sklene posel nakupa ali prodaje oziroma drugi posel, katerega predmet je naložba investicijskega sklada, za katerega ta skrbnik opravlja skrbniške storitve in ki ga upravlja družba za upravljanje s katero je ta pravna oseba povezana oseba (prvi odstavek 54. člena);
7. upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, če ne sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev (prvi odstavek 211. člena);
8. upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, če se ne opravi revidiranje poslovanja vzajemnega pokojninskega sklada s strani pooblaščenega revizorja (prvi odstavek 212. člena);
9. če ne ravna v skladu s pravnomočno odredbo Agencije iz 220. člena tega zakona o odpravi kršitev (prvi odstavek 221. člena).
(2) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 125 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:
1. zbira denarna sredstva oziroma posreduje pri zbiranju denarnih sredstev oziroma kako drugače zagotavlja pogoje za zbiranje denarnih sredstev v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega zakona (četrti odstavek 2. člena);
2. v nasprotju s prepovedjo iz petega odstavka 5. člena tega zakona opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov;
3. javno ponuja, posreduje pri prodaji ali kako drugače zagotavlja pogoje za prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena tega zakona (peti odstavek 9. člena);
4. javno ponuja, posredujejo pri prodaji ali kako drugače zagotavlja pogoje za prodajo delnic investicijske družbe v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena tega zakona (osmi odstavek 10. člena);
5. če ne ravna v skladu s pravnomočno odredbo Agencije iz 220. člena tega zakona o odpravi kršitev (prvi odstavek 221. člena).
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 3.600 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.«.
121. člen
231.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zastaranje
231.b člen
Postopek o prekršku za prekrške iz tretjega odstavka 227. člena, tretjega odstavka 229. člena in četrtega odstavka 231. člena tega zakona, ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od dneva, ko je bil prekršek storjen.«.
122. člen
Za 231.b členom se doda nov 231.c člen, ki se glasi:
Posebna določba
231.c člen
V tem zakonu se v:
1. 2. točki drugega odstavka 38. člena tega zakona sklic na 24. člen tega zakona nadomesti s sklicem na 23. člen tega zakona;
2. v 1. točki sedmega odstavka 51. člena tega zakona sklic na 24. člen tega zakona nadomesti s sklicem na 23. člen tega zakona;
3. drugem odstavku 215. členu tega zakona sklici na prvi odstavek 359. člena in 360. do 362. člena ZTVP-1 nadomestijo s sklici na prvi odstavek 528. člena in 529. do 532. člena ZTFI;
4. prvem odstavku 218. člena tega zakona sklica na 147. in 162. člen ZBan nadomestita s sklicema na 226. in 320. člen ZBan-1 ter
5. tretjem odstavku 218. člena tega zakona sklici na 359. do 362. člene ZTVP-1 nadomestijo s sklici na 528. do 532. člene ZTFI.
123. člen
V 236. členu se v šestnajstem odstavku številka »192.« nadomesti s številko »192.e«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
124. člen
Če je katera od prenosnih ali prevzetih ali prevzemnih investicijskih družb, ki so udeležene pri združitvi oziroma delitvi investicijskih družb v skladu s 7. poglavjem zakona, zavezana k preoblikovanju v vzajemni sklad v skladu s petnajstim odstavkom 236. člena zakona, obveznost preoblikovanja v skladu s petnajstim odstavkom 236. člena zakona velja tudi za vse investicijske družbe, ki so pravne naslednice teh investicijskih družb.
125. člen
(1) Agencija mora izdati predpise iz drugega odstavka 32. člena in tretjega odstavka 87. člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Agencija mora izdati predpise iz prvega odstavka 73. člena ter prvega in drugega odstavka 77. člena zakona najkasneje do 23. marca 2008.
(3) Agencija mora izdati predpise iz četrtega odstavka 32. člena, točke e., drugega odstavka 51.a člena, osmega odstavka 96. člena, četrtega odstavka 151.e člena, šestega odstavka 151.f člena, sedmega odstavka 151.i člena, osmega odstavka 151.u člena, četrtega odstavka 192.č člena in tretjega odstavka 225.c člena zakona v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona.
(4) Družbe za upravljanje morajo svoje poslovanje in poslovanje investicijskih skladov, ki jih upravljajo, uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi predpisov in sprememb predpisov, ki jih izda Agencija na podlagi tega člena.
126. člen
(1) Za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, se šteje tudi zamenjava investicijskih kuponov vzajemnega sklada za investicijske kupone drugih vzajemnih skladov v okviru:
a) preoblikovanja vzajemnih skladov s prenosom celotnega premoženja vzajemnega sklada (prenosni vzajemni sklad) na drug že obstoječ ali novoustanovljen vzajemni sklad (prevzemni vzajemni sklad) iz 151.a člena zakona;
b) oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov iz 151.u člena zakona; pod pogojem, da družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, oziroma krovni sklad, razpolaga s podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti vseh investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada, ki sta določena v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena zakona. Družba za upravljanje mora s podatki o nabavni vrednosti in času pridobitve razpolagati najkasneje na dan izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada oziroma na dan oblikovanja krovnega sklada.
(2) Kadar se ugotavljanje davčne obveznosti odloži, se za čas pridobitve investicijskega kupona prevzemnega vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada šteje datum, ko so bili zamenjani investicijski kuponi pridobljeni, v skladu s pravili določanja časa pridobitve investicijskih kuponov po zakonu, ki ureja dohodnino.
(3) Kadar se ugotavljanje davčne obveznosti odloži, se za nabavno vrednost investicijskega kupona prevzemnega vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada šteje nabavna vrednost zamenjanih investicijskih kuponov v času njihove pridobitve, v skladu s pravili določanja nabavne vrednosti investicijskih kuponov po zakonu, ki ureja dohodnino.
(4) Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega z:
a) unovčitvijo investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada oziroma z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije prevzemnega vzajemnega sklada, če je imetnik investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada v postopku preoblikovanja vzajemnih skladov;
b) unovčitvijo investicijskih kuponov podsklada pri krovnem vzajemnem skladu oziroma z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije krovnega vzajemnega sklada, če je imetnik investicijske kupone podsklada pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječega vzajemnega sklada za investicijske kupone podsklada v postopku oblikovanja krovnega vzajemnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov; če so bili zamenjani investicijski kuponi prenosnega oziroma obstoječega vzajemnega sklada pridobljeni na način iz 3. točke drugega odstavka 96. člena zakona, ki ureja dohodnino.
Navedena oprostitev velja pod pogojem, da družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, oziroma krovni sklad, že na dan izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada oziroma na dan oblikovanja krovnega sklada ter tudi ob vsakokratnem prehajanju imetnika investicijskih kuponov med podskladi krovnega vzajemnega sklada, razpolaga s podatki o tem, da je imetnik investicijske kupone pridobil na način iz prvega stavka tega odstavka.
Če družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so bili investicijski kuponi pridobljeni na način iz prvega stavka tega odstavka, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, ni zavezana razpolagati tudi s podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti takih investicijskih kuponov.
(5) Zamenjavo investicijskih kuponov v okviru transakcij iz prvega odstavka tega člena, za katere davčni zavezanci uveljavljajo odlog ugotavljanja davčne obveznosti, mora družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni oziroma krovni sklad, priglasiti pri pristojnem davčnem organu. Priglasitev opravi za vse zavezance hkrati v 15 dneh od dneva izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada oziroma dneva oblikovanja krovnega sklada. Družba za upravljanje mora ob priglasitvi transakcije iz prvega odstavka tega člena pristojnemu davčnemu organu predložiti podatke o času pridobitve in nabavni vrednosti vseh investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada, ki sta določena v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena zakona oziroma podatke iz četrtega odstavka tega člena. Če družba za upravljanje navedenih podatkov ne posreduje, pristojni davčni organ izda odločbo o zavrnitvi odloga davčne obveznosti.
(6) Družba, ki upravlja prevzemni oziroma krovni sklad, je dolžna zavezance najpozneje v roku 15 dni po zamenjavi pisno obvestiti o odložitvi ugotavljanja davčne obveznosti oziroma o oprostitvi iz četrtega odstavka tega člena.
(7) V primeru transakcij iz prvega odstavka tega člena je družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni oziroma krovni sklad, dolžna zavezancem posredovati vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje njihovih morebitnih davčnih obveznosti iz preoblikovanja vzajemnih skladov ali oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov.
127. člen
(1) Ne glede na drugi odstavek 225.b člena zakona izda Agencija na zahtevo upravičenca dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov tudi osebam, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, in osebam, ki so uspešno opravile preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika ali člana uprave družbe za upravljanje.
(2) Za osebe, ki so do uveljavitve tega zakona pridobile potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnega znanja, potrebnega za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, na podlagi Sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03 in 106/04), se šteje, da so pridobile dovoljenje iz prvega odstavka 225.b člena zakona. Agencija jim mora izdati dovoljenje na njihovo zahtevo v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(3) Za osebe, ki so do uveljavitve tega zakona pridobile potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnega znanja, potrebnega za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, na podlagi Sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03 in 106/04), ne velja 5. točka drugega odstavka 225.b člena zakona.
(4) Agencija lahko določi vsebino zahteve in dokumente ter priloge, ki jih je treba priložiti zahtevi iz prvega in drugega odstavka tega člena.
128. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 8. člena ZPre-1, za družbo za upravljanje in investicijski sklad, ki izpolnjujeta pogoje neodvisnosti po tem zakonu, neizpodbitna domneva ne velja.
129. člen
Ne glede na določbe zakona se za investicijske družbe, ustanovljene po uveljavitvi tega zakona, uporabljajo določbe oddelkov 2.3., 2.4. in 2.5. ZTFI.
130. člen
Vsi postopki Agencije, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo tega zakona.
131. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-4/32
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1433-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost