Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4576. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci, stran 12413.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 11. redni seji dne 28. 9. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa področje uporabe, namen in cilje, vrste pomoči in drugih ukrepov Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občine) na področju izvajanja razvoja kmetijstva in podeželja.
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom krepitve konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanja poseljenosti.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo za:
– pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči,
– pomoči de minimis,
– ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči in pomoči de minimis.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvod« pomeni proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000; proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je upravičenec upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
»kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
»slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
»podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo ali malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
»družinski člani« so člani družine, ki imajo isti naslov stalnega prebivališča, kot je sedež kmetijskega gospodarstva v okviru katerega kandidirajo na sredstva po tem pravilniku;
»kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in ki velja za opredelitev tudi v primeru malih in srednjih podjetij.
4. člen
Vrste pomoči in ukrepov
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za arondacijo,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljujejo za namene:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči in pomoči de minimis, so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja.
5. člen
Pomoči ni mogoče odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,
– kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne oblike pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (na žival),
– plačilo stroškov reje plemenjakov.
6. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu Občine Gornji Petrovci v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
7. člen
Državne pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil. Upravičenec mora prejeta sredstva iz državnih pomoči in pomoči de minimis voditi ločeno.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
II. DRŽAVNE POMOČI
8. člen
Najvišji znesek dodeljenih pomoči za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
9. člen
Državna pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
10. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
2. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na območju z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih.
3. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
4. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
4.1 posodabljanje kmetij,
4.2 urejanje pašnikov,
4.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
4.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
4.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
11. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov škodljivcev.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere.
Bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Upravičenci do pomoči:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica ali
– seznam zavarovalnice o sklenjenih zavarovalnih policah.
12. člen
Pomoč za arondacijo
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
13. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
14. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
14.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
14.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,
14.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
14.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh, pod pogojem, da te publikacije predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
15. člen
Kumulacija
1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 10 do 14 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
III. POMOČI de minimis
16. člen
Upravičenci do dodelitve pomoči po pravilu de minimis so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine. Upravičenci so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
17. člen
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Pomoč de minimis se ne more dodeliti za iste upravičene stroške kot državna pomoč.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
18. člen
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
19. člen
Promocija in trženje proizvodov in storitev
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
20. člen
Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in občine.
III. DRUGI UKREPI
21. člen
Projekti in programi za razvoj podeželja
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:
– sodelovanja v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu,
– sodelovanje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih aktivnostih za razvoj podeželja,
– naročil strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja,
– podpore informiranja javnost o pomenu kmetijstva in zdrave prehrane.
IV. NAČIN DODELJEVANJA
22. člen
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Drugi ukrepi iz 21. člena se izvajajo kot materialne oziroma nematerialne oblike sodelovanja občine.
23. člen
Postopek za dodelitev državnih pomoči in pomoči de minimis vodijo člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
24. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
25. člen
V primeru, da se sredstva, ki so razpoložljiva za en ukrep, ne porabijo, se lahko prerazporedijo za drugi ukrepe, ki ga določijo člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Morebitna neporabljena sredstva se razporedijo v druge postavke proračuna.
26. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
27. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
V. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji na območju Občine Gornji Petrovci, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Novine, št. 21/05.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-0008/2007-1
Gornji Petrovci, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost