Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4681. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava, stran 12638.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je župan Občine Vipava sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava
1. Ocena stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta
Občina Vipava mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v nadaljevanju ZPNačrt, do konca leta 2009 sprejeti nove prostorske akte.
1.1. Ocena stanja
OPN Občine Vipava bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter načel trajnostnega razvoja.
1.2. Razlogi za pripravo prostorskega reda Občine Vipava
Razlog za pripravo OPN Občine Vipava je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPN Vipava obsega celotno območje občine Vipava.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN temeljijo na osnovi izdelanih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, pridobljenih v letu 2005, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve, če se bo v postopku priprave OLN Občine Vipava izkazalo, da je treba na nivoju OLN nekatere strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Faza              |Nosilec     |Rok    |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Sklep o pričetku postopka in  |Župan, Občina  |7 dni   |
|objava v Ur. l. RS       |         |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Izdelava osnutka        |Izvajalec    |60 dni   |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Pridobivanje smernic      |MOP na podlagi  |37 dni   |
|                |vloge Občine   |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Dopolnitev osnutka       |Izvajalec    |90 dni   |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Usklajevanje smernic      |MOP, Občina,   |15 dni   |
|                |Izvajalec    |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna    |Občina      |30 dni   |
|obravnava            |         |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Stališča do pripomb       |Načrtovalec,   |7 dni   |
|                |Občina, župan  |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Izdelava predloga        |Izvajalec    |60 dni   |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|pridobivanje mnenj in sklep   |MOP na podlagi  |75 dni   |
|Ministra za prostor o      |vloge Občine   |      |
|skladnosti OPN         |Vipava      |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Sklep vlade           |Vlada RS     |30 dni   |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
|Sprejem odloka in objava v   |Občina      |30 dni   |
|uradnem glasilu, skupaj z    |         |      |
|datumom in številko sklepa   |         |      |
|vlade              |         |      |
+--------------------------------+-----------------+-----------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Vipava, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
5.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN Občine Vipava in podajo smernice, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor
   – Direktorat za prostor
   – Urad za prostorski razvoj
   – Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
   – Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
   – Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
   – Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   – Direktorat za kmetijstvo
   – Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Tolmin
– Ministrstvo za promet
   – Direktorat za letalstvo
   – Direkcija RS za ceste
– Uprava RS za civilno letalstvo
– Ministrstvo za gospodarstvo
   – Direktorat za energijo infrastrukture
   – Direktorat za turizem
   – Direktorat za elektronske komunikacije
– Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
– Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije
– Ministrstvo za pravosodje
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Uprava RS za zaščito in reševanje
5.2. Nosilci na lokalni ravni podajo smernice:
– Komunala Ajdovščina
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, PE Nova Gorica
– Javni stanovanjski sklad Občine Vipava
5.3. Uradi Občine Vipava podajo usmeritve lokalnega pomena:
– Občina Vipava, Urad za gospodarske javne službe in promet
– Občina Vipava, Urad za družbene dejavnosti in razvoj
– Občina Vipava, Urad za splošne zadeve
– Občina Vipava, Urad za okolje in prostor
– Občina Vipava, Urad za nepremičnine.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge MOP.
Sodelovanje in usklajevanje s sosednjimi občinami
O pripravi OPN so na podlagi 68. člena ZPNačrt posebej obveščene tudi sosednje občine: Ajdovščina, Komen, Sežana, Divača in Postojna, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
Št. 3500-0001/2007
Vipava, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost