Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 27. julij, stran 12632.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, UPB5), 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) ter 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in UOGOK, št. 01/01 in 10/05) sta Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 26. 9. 2007 in Občinski svet Občine Komenda na 9. seji dne 20. 9. 2007 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 27. julij
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00) se spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola 27. julij.«
2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje in mobilna specialno pedagoška pomoč
M/85.313 Domska vzgoja in varstvo otrok
M/80.4 Izobraževanje odraslih
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
H/55.120 Storitve menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane
I/60.230 Prevozi
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Prodaja izdelkov učencev
G/52.740 Vzdrževanje in druge tehnične storitve
K/70.200 Dajanje nepremičnin v najem
K/74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.400 Oglaševanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.340 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.720 Organizacija rekreacije in aktivnega življenja«
3. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
4. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora
– mnenje občin ustanoviteljic in
– mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazložijo. Če občini ustanoviteljici in drugi organi ne izdajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata za mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani občini ustanoviteljici, učiteljski zbor in svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministrstvu za šolstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«
5. člen
V 36. členu se doda osmi odstavek:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic, veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-24/07
Kamnik, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 64000-0001/00-2
Komenda, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

AAA Zlata odličnost