Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4673. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007, stran 12628.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 4. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 9/07, 31/07 in 59/07) se spremeni prvi odstavek 1. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupina/podskupina kontov       |  Rebalans 2007 v EUR|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV       |           |
|    |IN ODHODKOV          |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI        |     15.494.071,63|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        |     10.115.597,21|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |700 davki na dohodek in dobiček|     8.250.851,28|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |703 davki na premoženje    |     1.192.937,26|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |704 domači davki na blago in  |      671.808,67|
|    |storitve            |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |     2.113.169,40|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |710 udeležba na dobičku in   |     1.103.806,84|
|    |dohodki od premoženja     |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |711 takse in pristojbine    |       22.429,00|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |712 denarne kazni       |       14.865,79|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |713 prihodki od prodaje blaga |       28.109,79|
|    |in storitev          |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |714 drugi nedavčni prihodki  |      943.958,77|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |     1.871.100,03|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |720 prihodki od prodaje    |      633.029,03|
|    |osnovnih sredstev       |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |722 prihodki od prodaje    |     1.238.071,00|
|    |zemljišč in neopredmetenih   |           |
|    |osnovnih sredstev       |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |       83.911,01|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |730 prejete donacije iz domačih|       2.604,40|
|    |virov             |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |731 prejete donacije iz tujine |       80.306,61|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |     1.311.293,98|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |740 transferni prihodki iz   |     1.311.293,98|
|    |drugih javnofinančih institucij|           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI         |     17.263.817,02|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |     2.692.813,92|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |400 plače in drugi izdatki   |      569.730,21|
|    |zaposlenim           |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |401 prispevki delodajalcev za |       92.188,38|
|    |socialno varnost        |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |402 izdatki za blago in    |     1.901.730,42|
|    |storitve            |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |403 plačila domačih obresti  |       5.939,96|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |409 sredstva, izločena v    |      123.224,96|
|    |rezerve            |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |     4.685.883,10|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |410 subvencije         |      185.558,49|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |411 transferi posameznikom in |     2.280.677,02|
|    |gospodinjstvom         |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |412 transferi neprofitnim   |      373.692,46|
|    |organizacijam         |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |413 drugi tekoči domači    |     1.845.955,13|
|    |transferi           |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI     |     8.184.173,96|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |420 nakup in gradnja osnovnih |     8.184.173,96|
|    |sredstev            |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |     1.700.946,04|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |431 investicijski transferi  |      802.982,14|
|    |fiz. in prav. osebam, ki niso |           |
|    |proračunski uporabniki     |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |432 investicijski transferi  |      897.963,90|
|    |proračunskim uporabnikom    |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –     |     –1.769.845,39|
|    |PRIMANJKLJAJ          |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |           |
|    |IN NALOŽB           |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.   |         0,00|
|    |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV    |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         0,00|
|    |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV    |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |751 prodaja kapitalskih deležev|         0,00|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        100,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |441 povečanje kapitalskih   |        100,00|
|    |deležev in naložb       |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |        100,00|
|    |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV   |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE          |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA        |       6.050,74|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA        |       6.050,74|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |550 odplačilo domačega dolga  |       6.050,74|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     –1.769.845,39|
|    |NA RAČUNIH           |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE       |       –6.050,74|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE       |     –1.775.895,55|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |     1.775.895,55|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA     |           |
+-------+-------------------------------+----------------------+
«
Drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Doda se nov 12.a člen, tako da se glasi:
»12.a člen
Če pri izvrševanju proračuna pride do likvidnostnih težav se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
O tem odloča župan v skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v katerem se je likvidnostno zadolžila.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-34/2006
Ajdovščina, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost