Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 430-119/2007 Ob-27781/07 , Stran 6822
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, in sicer: – stroškov vstopne premije in prevoza v zdravstveno terapevtsko skupnost, če je sedež le-te izven Republike Slovenije, – stroškov bivanja v zdravstveni terapevtski skupnosti. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje stroškov zdravljenja odvisnosti od alkohola ali nikotina ter prevoznih stroškov v primeru vključitve v metadonski program. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so državljani Republike Slovenije, – da imajo v letu 2007 prijavljeno stalno prebivališče v Občini Litija, – da so v letu 2007 vključeni v programe zdravljenja odvisnosti doma ali v tujini. 3. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 2.260 EUR, pri čemer dodeljena sredstva posamezniku ne morejo preseči 50% vseh dokazljivih stroškov, ki so predmet tega javnega razpisa. 4. Merila in kriteriji za izbor upravičencev: – starost kandidata, – status kandidata, – trajanje programa zdravljenja, – plačilna sposobnost kandidata – mesečni prihodki na družinskega člana, – mesečni stroški zdravljenja. Navedena merila in kriteriji so podrobneje ovrednoteni in razčlenjeni v razpisni dokumentaciji. Vrednost točke je odvisna od števila prispelih vlog in višine razpisanih sredstev za ta namen. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007 za kritje stroškov zdravljenja odvisnosti, za katere so bila dodeljena. V primeru, da kandidat prekine zdravljenje pred koncem izplačila dodeljenih sredstev, torej pred koncem leta 2007, ni več upravičen do sredstev, ki bi mu še pripadala, če bi s programom zdravljenja nadaljeval do konca leta 2007. 6. Rok za oddajo vlog in način prijave Kandidati morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do torka, 13. 11. 2007, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 10. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 12. 11. 2007 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje zdravljenja odvisnosti«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov kandidata. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo vlog, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih vlog Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje zaradi narave javnega razpisa ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija kandidate z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi vlog. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani kandidati svoje vloge ne bodo ustrezno dopolnili, bo vloga izločena kot nepopolna. 8. Izid razpisa Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani kandidati bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev iz predmetnega javnega razpisa, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani kandidat v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija www.litija.si. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/896-34-38, kontaktna oseba je Jerič Marija.

AAA Zlata odličnost