Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 34-0012/07 Ob-27766/07 , Stran 6831
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2 in št. 33/07) in 302. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, s spremembami in dopolnitvami) Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti mora državljan Republike Slovenije; – imeti mora univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri; – imeti mora najmanj 10 let delovnih izkušenj; – je strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava; – je strokovnjak na področju dela Agencije za trg vrednostnih papirjev; – imeti mora strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teoretična in tehnična znanja, potrebna za vodenje poslovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev; – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in še ni izbrisana; – zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev ne sme biti pogodbeno vezan, zaposlen ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja dovoljenje ali soglasje za poslovanje, in ne sme opravljati nalog v organih političnih strank. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in še ni izbrisana; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. izjavo, da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, 6. izjavo, da je strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava in strokovnjak na področju dela Agencije za trg vrednostnih papirjev, ter da ni pogodbeno vezan, zaposlen ali ima lastniške deleže pravnih oseb, ki jim Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja dovoljenje ali soglasje za poslovanje in ne opravlja nalog v organih političnih strank. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Posebna natečajna komisija bo pri presoji pogojev smiselno uporabila Standarde strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/). Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-70. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, mag. Božo Predalič, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. 01/478-11-02. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo izdan pisni sklep posebne natečajne komisije. Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.

AAA Zlata odličnost