Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4644. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007, stran 12582.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 (Uradni list, št. 32/07), ki se pravilno glasi:
»I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |    34.636.483|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    28.617.946|
+----------+--------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    17.360.303|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |    13.346.315|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |     3.810.191|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      203.797|
|     |storitve            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |    11.257.643|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |     9.396.752|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |      36.260|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni|      89.785|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in|      144.392|
|     |storitev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |     1.590.454|
+----------+--------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     3.660.927|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih|      139.121|
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč|     3.521.806|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |       2.460|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |       2.460|
|     |virov              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     2.351.825|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |     2.072.656|
|     |drugih javnofinančnih institucij|         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz     |      279.169|
|     |državnega proračuna iz sredstev |         |
|     |proračuna Evropske unije    |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE  |       3.325|
|     |UNIJE              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih |       3.325|
|     |evropskih institucij      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |    36.026.489|
+----------+--------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |     8.123.769|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |     2.016.822|
|     |zaposlenim           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      313.630|
|     |socialno varnost        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve|     5.658.324|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      134.993|
+----------+--------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |    11.806.257|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije         |      431.268|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     3.860.178|
|     |gospodinjstvom         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |     2.010.644|
|     |organizacijam in ustanovam   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |     5.504.167|
|     |transferi            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     9.464.637|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     9.464.637|
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     6.631.826|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |     4.267.344|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki |         |
|     |niso proračunski uporabniki   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |     2.364.482|
|     |proračunskim uporabnikom    |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |    –1.390.006|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. –|         |
|     |II.)              |         |
|     |(Skupaj prihodki minus skupaj  |         |
|     |odhodki)            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III/1.  |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|    –1.504.716|
|     |(I. – 7102) – (II. – 403 – 404) |         |
|     |(Skupaj prihodki brez prihodkov |         |
|     |od obresti minus skupaj odhodki |         |
|     |brez plačil obresti)      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III/2.  |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |     8.687.920|
|     |(70 + 71) – (40 + 41)      |         |
|     |(Tekoči prihodki minus tekoči  |         |
|     |odhodki             |         |
|     |in tekoči transferi)      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |                |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|     |NALOŽB             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|      244.951|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|      244.951|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |      169.838|
|     |posojil             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |      75.113|
|     |privatizacije          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      91.846|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      91.846|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |443 Povečanje namenskega    |      91.846|
|     |premoženja v javnih skladih in |         |
|     |drugih pravnih osebah javnega  |         |
|     |prava, ki imajo premoženje v  |         |
|     |svoji lasti           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      153.105|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV. -             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |                |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)     |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |    –1.236.901|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |     1.390.006|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |     1.236.901|
|     |DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
«
2.
Spremeni se prvi odstavek 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 tako, da se znesek »146.052 €« zamenja z zneskom »106.052 €«.
3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2006
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost