Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4655. Odlok o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu, stran 12592.

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00), v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) in 4. člena Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 52/07), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 19/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Rogaška Slatina, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na domu, opredeljeni v Odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je pomoč družini na domu, ki obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč, kamor sodi: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi: pomoč pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na stalno institucionalno varstvo.
Koncesija se podeljuje za območje Občine Rogaška Slatina.
Koncesija se podeljuje za določen čas, za dobo 10 let. Trajanje koncesije se lahko podaljša največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, ki jih določa zakon.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo pomoči družini na domu na območju Občine Rogaška Slatina lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja koncesije v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata pomoč družini na domu,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,
– da bo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, zaposlil izvajalke storitve, ki so to delo do podelitve koncesije opravljale na območju občine pri zadnjem izvajalcu,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje dejavnosti, za katero je podeljena koncesija,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev potrdi Občinski svet Občine Rogaška Slatina.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: stroške dela ter stroške blaga in storitev ločeno.
5. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitve,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje),
– dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– ter druge dokumente, navedene v razpisu.
IV. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitev,
– organizacija izvajanja službe,
– program dela za 10 let,
– izobrazbena struktura delavcev,
– reference,
– ocena tehničnih sredstev in opreme,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katero bo podeljena koncesija.
Način točkovanja meril in njihov vpliv na odločitev o izbiri se določi v razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV
7. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in predpisom iz 48. člena tega zakona;
– storitve, ki so predmet koncesije;
– obseg posamezne storitve;
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje določene storitve;
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za posamezno krajevno območje;
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija;
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami;
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
– čas odpiranja ponudb;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa;
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.
Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno vlogo.
8. člen
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudnik do poteka razpisnega roka nima pravice vpogledati vloge drugih ponudnikov na istem razpisu.
Ponudnik lahko na javnem razpisu vloži le eno ponudbo.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnem za podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka razpisnega roka lahko ponudnik sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji, predloži ponudbo.
9. člen
Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje organ, pristojen za podelitev koncesije, tričlansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija za koncesije).
Vsaj en član komisije za koncesije mora biti zaposlen pri navedenem organu.
10. člen
Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.
Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 30 dneh od prejema pisne zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesij brez tega mnenja.
Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesij.
11. člen
Organ, pristojen za podelitev koncesije, o vseh ponudbah izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku ali ponudnikom in določi čas trajanja koncesije v skladu z razpisom in zavrne neuspešne ponudbe.
12. člen
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili stranke v postopku izdaje odločbe.
13. člen
Če se na javni razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Koncedent ponovi razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
14. člen
Najkasneje v roku 60 dni od vročitve odločbe o koncesiji, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan. Koncesionar prične z izvajanjem javne službe najkasneje v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
15. člen
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
16. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– na podlagi odpovedi s 6 mesečnim odpovednim rokom,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z zakonom, aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
17. člen
Koncesijsko razmerje je prenosljivo pod pogoji, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu.
18. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja pristojni občinski organ.
Strokovni nadzor nad izvajanje javne službe na podlagi koncesije se izvaja v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in drugimi predpisi.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-006/2007-01
Rogaška Slatina, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost