Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota, stran 12577.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odločba US in 60/2007), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1,Uradni list RS, št. 39/06 in 33/07 – Zakon o prostorskem načrtovanju), ter 17. in 90. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na območju Mestne občine Murska Sobota se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodo preskrbovalnih objektov in naprav,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,
– vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih javnih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti mestne občine,
– oskrba s toplotno energijo in plinifikacija,
– javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave cestne prometne signalizacije in opreme,
– plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebniške dejavnosti,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev,
– vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin,
– urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje parkiranja,
– druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki mestnega sveta.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota, razen če odloki o izvajanju posameznih javnih služb določajo drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z javnimi službami, je obvezna, razen če zakon ali odlok o izvajanju posamezne javne službe ne določata drugače.«
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka, ki se glasi:
»Objekti in naprave potrebne za izvajanje javnih služb v Mestni občini Murska Sobota so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s pitno vodo,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– občinske ceste in druge prometne javne površine, hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s toplotno energijo in plinifikacijo,
– objekti, naprave in omrežja za javno razsvetljavo in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme,
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– pokopališki objekti in naprave,
– objekti za šport in rekreacijo,
– tržnice in drugi sejemski prostori,
– parki, nasadi, zelenice in druge zelene površine,
– omrežja in naprave za oskrbo s požarno vodo v javni rabi,
– javna parkirišča.
Z odloki o izvajanju posameznih javnih služb se podrobneje opredelijo objekti in naprave ter omrežja, ki so namenjeni za izvajanje javnih služb, uredijo pogoji in način rabe teh objektov ter uredijo druga vprašanja, povezana s temi objekti, napravami in omrežji.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2007-180
Murska Sobota, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost