Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 316-51/2007 Ob-27609/07 , Stran 6802
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo). 2. Predmet razpisa: je dodeljevanje finančnih spodbud po pravilu »de minimis« za naročilo izvajanja energetskih pregledov in priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 3. Upravičenci do prijave Razpis je namenjen pravnim osebam ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo in samostojnim podjetnikom posameznikom (v nadaljevanju Podjetja), ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev in nameravajo v letu 2007 ali 2008 naročiti izvedbo energetskega pregleda ali pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije. Ker se izvaja javni razpis po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5) ne morejo sodelovati: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi EU (UL C 340, 10. 11. 1997), – podjetja, ki delujejo na področju premogovništva, – podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v obdobju zadnjih 3 let, vključno s pričakovano pomočjo na tem razpisu, pridobila več kot 200.000 € (podjetja, ki delujejo na področju cestnega prevoza blaga in potniškega prometa 100.000 €). Poleg teh, na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: – so v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij, – je zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so: – lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali rabe obnovljivih virov energije, – sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, – celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj 300 MWh, – ocenjena vrednost investicije v projekt učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €, – vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt energetskega pregleda od Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda oziroma v zadnjih treh letih ni prejel sredstev spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, – vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom. 5. Merila za dodelitev spodbud: spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam po vrstnem redu njihove oddaje na pošti, do porabe razpisanih sredstev. Bolj natančno so način obravnave vlog, merila za določitev popolnih vlog in višina sofinanciranja, ki glede na porabljeno energijo objekta energetskega pregleda znaša od 800 € do 8.500 €, za pripravo investicijske dokumentacije pa glede na ocenjeno višino investicije v projekt učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih virov energije od 350 € do 8.000 €, določeni v razpisni dokumentaciji. 6. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje U R E in O V E« je za ta razpis predviden skupni znesek 120.000 € s predvideno porabo 20.000 € v letu 2007 in 100.000 € v letu 2008. 7. Predvideno obdobje porabe sredstev: do konca novembra 2008. 8. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog Za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. Zapečatene ovojnice z vlogami morajo biti poslane na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, in jasno označene z imenom in naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!”, z navedbo predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Iz poštne štampiljke na ovojnici mora biti razviden čas oddaje vloge na pošti (dan, ura, minuta). Če iz štampiljke na ovojnici ne bosta razvidna ura in minuta oddaje, se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri. Osebno prinesene vloge ne bodo sprejete, vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene in vrnjene pošiljateljem. 9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek, 9. novembra 2007. Drugo odpiranje je predvideno v ponedeljek 17. decembra 2007 in tretje v ponedeljek 18. februarja 2008, v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. Vsa odpiranja bodo potekala na Ministrstvu za okolje in prostor, ob 14.30. Odpiranja ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za morebitna naslednja odpiranja, bo 30 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv na spletni strani »www.aure.si« in po tel. 01/478-70-62. Prosilci bodo po vsakem odpiranju vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja. 10.  Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletni strani »www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani, se lahko o osebnem dvigu dogovorijo telefonsko na številki 01/478-70-62. Telefonske klice z najavo dviga razpisne dokumentacije za naslednji dan na naslovu Ministrstva na lokaciji Dimičeva 12, Ljubljana, bo v torek in četrtek v tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog od 7.30 do 12.30 sprejemal Dragotin Živkovič, pri katerem bo možen dvig dokumentacije. V tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog, bodo vsakodnevno od 8. do 12. na isti številki na voljo tudi dodatne informacije v zvezi z razpisom.

AAA Zlata odličnost