Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4651. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama, stran 12585.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je župan Občine Postojna sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje predvidenega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (v nadalje. OPPN Postojnska jama) se trenutno ureja na podlagi Odloka o Srednjeročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradni objave, št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) – v nadaljevanju Srednjeročni plan in Odloka o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) – v nadalje. Dolgoročni plan, Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 46/05) – v nadalje. PUP ter Ureditvenega načrta Sovič (Uradni list RS, št. 76/94).
Območje se lahko ureja po obstoječem PUP in je opredeljeno z oznako P7/Z1 – Pri Postojnski jami, ki je s podrobno namensko rabo opredeljeno kot turistično območje, območje za šport in rekreacijo na prostem, območje parka kot urejene javne zelene površine in urejenih javnih vrtov.
PUP dopušča na območjih, za katera bodo izdelani podrobni prostorski načrti le posamezne novogradnje ali nadomestne gradnje objektov ter spremembe namembnosti v skladu s podrobnejšo namensko rabo območja; vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav; nadzidave in dozidave v kolikor to dopušča velikost gradbene parcele; posege v zvezi s komunalnim urejanjem; postavitev enostavnih objektov v skladu določili 9. člena PUP; odstranitev objektov, če ti ne predstavljajo kulturne dediščine ali kulturnega spomenika; ureditev zelenih površin.
V posebnih merilih PUP v 64. členu za območje urejanja P7/Z1 določa, da:
– do so do sprejetja ustreznega prostorskega izvedbenega načrta dovoljeni posegi po 27. členu tega odloka,
– na območju mesta Postojna ne velja 23. člen tega odloka razen v alineah, ki dovoljujejo izvedbo poljskih poti, pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme.
Del območja se ureja z UN Sovič znotraj katerega se prepoveduje vsakršno gradnjo, ki ni opredeljena v UN.
Postopek priprava OPPN Postojnska jama se je pričela, ker obstoječi prostorski akti ne omogočajo uresničitve zastavljenih ciljev o povečani privlačnosti mesta Postojna, predvsem ureditev turističnega območja Postojnske jame z:
– rekonstrukcija dela dostopne ceste, parkirišča in priključka na državno cesto pri Postojni,
– ureditev večnamenskega parkirišča za potrebe prireditev,
– ureditev parkirišča za avtobuse,
– ureditev krožnega križišča,
– ureditev parkirišč za osebne avtomobile na obstoječem parkirišču ter novem parkirišču,
– ureditev novih mostov čez Pivko,
– krajinska ureditev ter infrastrukturna oprema brežin, »ekološke vasi« ter igralnega parka »Jamiland in Jamigolf«,
– ureditev igralnega turističnega parka na lokaciji obstoječega parkirišča,
– novogradnja hotelskega kompleksa in ureditev okolice s hotelskim, rekreacijskim/wellness in zabaviščnim programom,
– ureditev sankališča,
– ureditev Jamske ceste in ureditev krožnega križišča pri Kosovelovi ulici.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Ureditveno območje OPPN Postojnska jama leži na severozahodnem delu mesta Postojne in se razprostira od urbanih robov mesta Postojna na Jamski cesti, na jugu ga omejuje reka Pivka z brežinami, vhod v Postojnsko jamo ter obronki gozda na Soviču in hotelski kompleks na severnem robu.
Območje se nahaja v k.o. Postojna in k.o. Zagon in obsega ca. 19 ha.
3. Način pridobitev strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN Postojnska jama se upoštevajo Strokovne podlage za ureditev turističnega kompleksa Postojnska jama, ki jih je izdelal ARCO d.o.o., Nova Gorica septembra 2005.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
Postopek priprave in sprejem OPPN Postojnska jama bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------------------+------------------------+
|FAZE V POSTOPKU           |PRIČETEK/KONEC     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Objava sklepa o pripravi OPPN    |     september 2007|
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava osnutka OPPN        |      oktober 2007|
+-------------------------------------+------------------------+
|Obvestilo o nameri izdelave OPPN o  |      oktober 2007|
|potrebnosti CPVO           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja |      november 2008|
|prostora               |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN  |      december 2008|
+-------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |       januar 2008|
+-------------------------------------+------------------------+
|Opredelitev občine do stališč,    |       januar 2008|
|pripomb in predlogov         |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava dopolnjenega predloga OPPN |      februar 2008|
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |       marec 2008|
|prostora in potrdila MOP o      |            |
|sprejemljivosti vplivov na okolje  |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN  |       april 2008|
+-------------------------------------+------------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na     |        maj 2008|
|občinskem svetu           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev načrta
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana (področje celovite presoje vplivov na okolje),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
5. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
6. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna,Vojkova ulica 9, Postojna,
7. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
9. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
10. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
11. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
12. ELES–Elektro Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
13. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper.
Drugi nosilci urejanja, če se v postopku ugotovi, da so njihove smernice in mnenja potrebna.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Finančna sredstva za pripravo OPPN Postojnska jama zagotovi pobudnik Postojnska jama, Turizem d. d., Jamska c. 30, Postojna.
7. Objava sklepa
Ta sklep o postopku priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna ter pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-6/2007
Postojna, dne 11. septembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost