Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007, stran 12595.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 60/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 7. seji dne 28. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 36/07) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------+--------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto     |   Znesek v eurih|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI        |      3.196.663|
|    |(70+71+72+73+74)         |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      2.351.426|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |      2.096.899|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |      1.888.052|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       120.198|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |       88.649|
|    |storitve             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |706 Drugi davki         |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |       254.527|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |       36.883|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |        6.256|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |712 Denarne kazni        |         409|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       116.330|
|    |storitev             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |       94.649|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |       19.797|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |          0|
|    |sredstev             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |       19.797|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |       32.381|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |          0|
|    |virov              |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |       32.381|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       793.059|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz    |       768.267|
|    |drugih javnofinančnih institucij |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |       24.792|
|    |državnega proračuna iz sredstev |          |
|    |proračuna Evropske unije     |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      2.952.215|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |       886.685|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |       272.900|
|    |zaposlenim            |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       44.976|
|    |socialno varnost         |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |       517.263|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |       15.440|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |409 Rezerve           |       36.106|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |       881.381|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |410 Subvencije          |       28.168|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |       535.232|
|    |gospodinjstvom          |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       97.422|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |       220.558|
|    |transferi            |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      1.088.210|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      1.088.210|
|    |sredstev             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |       95.939|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |       28.296|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |          |
|    |niso proračunski uporabniki   |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |       67.643|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |       244.448|
|    |II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |        5.008|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |          |
|    |DELEŽEV (750+751+752)      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        5.008|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |         835|
|    |posojil             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |        4.173|
|    |privatizacije          |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442+443)        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |440 Dana posojila        |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          0|
|    |deležev in naložb        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |          0|
|    |naslova privatizacije      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |443 Povečanje namenskega     |          0|
|    |premoženja v javnih skladih in  |          |
|    |drugih osebah javnega prava, ki |          |
|    |imajo premoženje v svoji lasti  |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |        5.008|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|    |(IV.-V.)             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   |       257.776|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |       257.776|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |       257.776|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |       –8.321|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH       |          |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |      –257.776|
|    |VIII.)              |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |          |
|PRETEKLEGA LETA             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo   |        8.321|
+-------+---------------------------------+--------------------+
«.
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2007 (Uradni list RS, št. 36/07) se doda 13.a člen, ki se glasi:
»V letu 2007 Občina Tišina predčasno odplača del kredita Eko sklada RS, j.s., najetega v letu 2006 za financiranje čistilne naprave Murski Črnci. Odplačilo kredita za čistilno napravo Murski Črnci se v letu 2007 financira iz nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor za ta projekt, s čemer se zagotovi namenskost subvencije iz državnega proračuna.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2007
Tišina, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost