Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 35280-0003/2007 Ob-27627/07 , Stran 6819
1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 2. Predmet javne ponudbe in vrsta pravnega posla Oddaja poslovnega prostora v najem, v večnamenski športni dvorani »Skala« v Pivki, na Prečni ulici 3, v izmeri 67,79 m2 – za izvajanje fitness dejavnosti. K poslovnemu prostoru spada sorazmeren del skupnih prostorov (dostopni hodniki, garderobe, sanitarije, tuši in zunanja parkirišča). Izklicna mesečna najemnina znaša 250 €. V ceno najemnine so všteti obratovalni stroški. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja (skupnih prostorov, ne samega poslovnega prostora), vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV. Poslovni prostor se odda za obdobje treh let, pod pogojem, da izbran ponudnik začne z izvajanjem fitness dejavnosti do 1. 1. 2008. 3. Rok sklenitve pogodbe Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan. Zoper sklep župana ni pritožbe. Ponudniki lahko uveljavljajo svoje pravice pri pristojnem sodišču. Na podlagi vročitve sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika mora izbrani ponudnik najpozneje v 15 dneh od prejema le-tega, skleniti najemno pogodbo. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, lahko naročnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, naročnik sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 4. Način in rok plačila: najemodajalec bo za poslovni prostor izstavljal mesečni račun za najemnino do 30. v mesecu za tekoči mesec, najemnik pa je dolžan plačati najemnino v roku trideset dni od izdaje računa na TRR najemodajalca. 5. Ogled nepremičnine: za ogled poslovnega prostora se lahko dogovorite v času trajanja razpisa na tel. 05/721-01-00 (kontaktni osebi: Boštjan Glažar in Jana Vodopivec). 6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe najem poslovnega prostora Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do ponedeljka 29. 10. 2007, do 9. ure, na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za javno ponudbo za oddajo poslovnega prostora Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba za fitness!” Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. 7. Pogoji za oddajo ponudbe Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik ali državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe ali samostojne podjetnike ali državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik ali državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe ali samostojne podjetnike ali državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddajajo poslovni prostori, – pooblastilo za sodelovanje v postopku, če je oseba zastopnik, – izjava o predvidenih vgrajenih napravah in opis le-teh (kakovost, starost, število vgrajenih naprav), – drugo navedeno v razpisni dokumentaciji. 8. Javna ponudba velja do 30. 12. 2007. 9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno v torek, dne 6. 11. 2007 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Pivka. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 10. Nepopolne in nepravočasne ponudbe Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na prejšnji odstavek komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe (elementi ponudbe: izpolnjen obrazec 4.2.1. – priloga 7.1.: izjava, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa in razpisne dokumentacije in ponudba) ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. Če bo med prejetimi ponudbami več enakih ponudb, bo komisija med najugodnejšimi ponudniki opravila javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki jo bodo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki. Javna dražba bo izvedena v obliki ustne licitacije. Komisija vsem, ki so oddali pravočasno in popolno ponudbo sporoči v pisni obliki datum in uro javne dražbe. Pri ustni licitaciji bo najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor 20 EUR. V primeru, da pride do postopka licitacije, se zahteva udeležba ponudnikov, sodelujočih na licitaciji. Če se ponudnik ne more udeležiti licitacije, mora svoj izostanek opravičiti komisiji, lahko tudi pisno pooblasti zastopnika za sodelovanje na javni dražbi. 11. Ustavitev postopka: komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne ponudnikom stroške v višini izkazanih stroškov. 12. Druge informacije Objavljeno besedilo razpisa z razpisno dokumentacijo lahko dobite v tiskani obliki v času trajanja razpisa (do 29. 10. 2007), in sicer v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 11. ure ter v ponedeljek od 13. do 15. ure in v sredo od 13. do 16. ure, v sprejemni pisarni občine. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Pivka in na spletni strani Občine Pivka www.pivka.si.

AAA Zlata odličnost