Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-3/07-121 Ob-27638/07 , Stran 6820
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet prodaje in ocenjena vrednost Predmet prodaje so naslednja stanovanja, zasedena z najemniki, ki imajo z Občino Kočevje sklenjene najemne pogodbe za nedoločen ali določen čas – do konca opravljanja del pri sedanjem delodajalcu. Kupec, ki ni hkrati tudi najemnik, v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona vstopi v pravni položaj najemodajalca, saj sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. A – Stanovanje (enosobno) št. 2 v Podgorski ul. 6 v Kočevju, zk-podvložek št. 2442/1, k.o. Kočevje, v izmeri 27,76 m2, izhodiščna cena: 27.010,00 EUR. B – Stanovanje (dvosobno) št. 10 v UHM 9 v Kočevju, zk-podvložek št. 2222/28, k.o. Kočevje, v izmeri 59,08 m2, izhodiščna cena: 55.890,00 EUR. C – Stanovanje (trisobno) št. 2 na TZO 10 v Kočevju, parcelna št. 1213/2, k.o. Kočevje, v izmeri 80,65 m2, izhodiščna cena: 83.070,00 EUR. D – Stanovanje (trisobno) št. 1 na TZO 10 v Kočevju, parcelna št. 1213/2, k.o. Kočevje, v izmeri 97,12 m2, izhodiščna cena: 101.005,00 EUR. 3. Metoda razpolaganja Stanovanja se bodo prodajala na temelju šeste alinee drugega odstavka 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin po metodi javnega zbiranja ponudb, kjer se bo v primeru prispelih več pravilnih ponudb (dve ali več) namesto naknadnih dodatnih pogajanj med ponudniki izvedla licitacija. Začetna licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji, povečana za 1.000 EUR. Če nobeden od ponudnikov ne sprejme začetne licitacijske cene, se nepremičnino proda ponudniku, ki je v javni ponudbi ponudil najvišjo ceno. Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je 500 EUR. Licitacija za stanovanja, za katera bo prispela več kot ena ponudba, se bo izvedla v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 v Kočevju, datum bo določen naknadno in sporočen vsem udeležencem. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo ceno. 4. Kdo lahko sodeluje v postopku Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, najemniki in drugi, ki lahko v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji pridobivajo nepremičnine. Na podlagi 40. člena Uredbe na licitaciji ne morejo sodelovati osebe, ki so sorodstveno ali drugače povezane s cenilcem ali člani licitacijske komisije. 5. Vsebina, rok in način ponudbe Udeleženec javnega razpisa mora v sklopu svoje ponudbe predložiti oziroma navesti naslednje: – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o vplačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene nepremičnine, za katero je poslal ponudbo, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (stanovanja), ki ga želi kupiti, in ponujeno ceno, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije. Varščino je potrebno plačati na račun št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, in sicer pred iztekom roka za oddajo ponudbe. Predložitev potrdila o vplačilu je pogoj za veljavnost ponudbe. Kupcu se varščina všteje v pogodbeno ceno, neuspelim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi javnega razpisa oziroma licitacije. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnine – (navedba konkretnega stanovanja), Ne odpiraj – Ponudba!«, ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in naslov ponudnika. Interesenti morajo prijave na javni razpis oddati najkasneje v roku 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. ure do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa. 6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa oziroma licitacije. Če uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, se pogodbe ne sklene ter se zadrži vplačano varščino. Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje št. 01248-0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kupec, s katerim se sklene pogodba, nosi notarske stroške overitve pogodbe, stroške vpisa v zemljiško knjigo ter je dolžan plačati davek na promet nepremičnin. 7. Drugo Župan lahko ustavi postopek prodaje nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov. Dodatne informacije o razpisu je mogoče pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč 01/893-82-45) ali osebno na Oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja, in sicer v času uradnih ur: – ponedeljek od 7.30 do 10. ure ter od 11. do 14.30, – torek od 7.30 do 10. ure ter od 11. do 14.30, – sreda od 7.30 do 12. ure ter od 13. do 17. ure, – petek od 7.30 do 10. ure ter od 11. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost