Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

SV 700/07 Ob-27889/07 , Stran 6847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 5. 10. 2007, opr. št. SV-700/07, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri 53,98 m2, ki leži v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Žibernik 19, v Rogaški Slatini, ki stoji na parc. št. 3/21, vl. št. 635, k. o. Rogaška Slatina, last Krivec Robija, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 9. 2007, s prodajalcem Krsnik Franjom, ki je postal lastnik stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8666-1/1-92, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona dne 16. 12. 1992, s prodajalcem KORS konfekcija oblačil Rogaška Slatina, Prvomajska 29, v zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom Občine Rogaška Slatina (brez datuma) in potrdilom (pobotnico) in zemljiškoknjižnim dovoljenjem z dne 27. 1. 2004, ki ga je izdal KORS d.d. – v stečaju, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., 1000 Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Krivec Robija, rojenega 28. 11. 1976, stanujočega Partizanska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina, EMŠO 2811976500453, v višini 44.800,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost