Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4664. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih poti v Občini Turnišče, stran 12619.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96), 25. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 77/98) je Občinski svet Občine Turnišče na 6. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih poti v Občini Turnišče
1. člen
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, javnih poti in javnih parkirišč na območju Občine Turnišče izvaja koncesionar, ki ga bo Občina Turnišče izbrala v skladu z določili tega odloka.
Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh del iz dejavnosti rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest, javnih poti in javnih parkirišč kot jih določajo vzdrževalni standardi za to službo in zajemajo vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
3. člen
Koncesija se podeli za naslednje občinske lokalne ceste na območju Občine Turnišče:
+----+--------+--------+----------+----------+-------+-------+--------+
|ZAP.| Št.  | ZAČETEK| POTEK  | KONEC  |DOLŽINA| NAMEN | DOLŽINA|
| ŠT.| CESTE, | CESTE | CESTE  | CESTE  |CESTE V|UPORABE| IZVEN |
|  |(ODSEKA)|(ODSEKA)|     |(ODSEKA) |OBČNI V|    | OBČINE |
|  |    |  NA  |     |  NA   |  M  |    |TURNIŠČE|
|  |    |    |     |     |    |    |  V M |
+----+--------+--------+----------+----------+-------+-------+--------+
| 1. | 430010 | R3 726 |TURNIŠČE | R2 442  | 1472 |  MP | 4950 |
|  |    |TURNIŠČE|  –   |GENTEROVCI|    |    |    |
|  |    |    |GENTEROVCI|     |    |    |    |
+----+--------+--------+----------+----------+-------+-------+--------+
| 2. | 430020 |  LC  |TURNIŠČE | R3 729  | 2426 |  MP | 2944 |
|  |    | 430010 |  –   | VELIKA  |    |    |    |
|  |    |NEDELICA|NEDELICA- | POLNA  |    |    |    |
|  |    |    | VELIKA  |     |    |    |    |
|  |    |    | POLANA  |     |    |    |    |
+----+--------+--------+----------+----------+-------+-------+--------+
| 3. | 430030 | R3 726 |TURNIŠČE |DOBROVNIK | 1118 |  MP | 3142 |
|  |    |TURNIŠČE|  –   | Št. 105 |    |    |    |
|  |    |    |DOBROVNIK |     |    |    |    |
+----+--------+--------+----------+----------+-------+-------+--------+
4. člen
Koncesionar ima izključno pravico izvajati redna vzdrževalna dela na tistem območju Občine Turnišče, za katerega je pridobil koncesijo in za tiste ceste na tem območju, ki so bile predmet razpisne dokumentacije, po veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.
5. člen
Za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest se uporabljajo določila zakona o javnih cestah, zakona o varnosti cestnega prometa, pravilnika o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, ta odlok ter določila ostalih normativov in standardov, ki urejajo področje rednega vzdrževanja cest.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi), ki se sicer uporabljajo v inženirski praksi.
6. člen
Kot izključni izvajalec rednega vzdrževanja lokalnih cest, navedenih v 3. členu tega odloka, za katere je pridobil koncesijo, opravlja koncesionar storitve pod naslednjimi pogoji:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg lastnih tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest za čas trajanja koncesije;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest;
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
7. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe zaradi stečaja ali odvzema koncesije.
8. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
Pogodba zavarovanja za namen prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da zavarovanje sklenejo v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če mora v primeru iz prejšnjega odstavka zagotoviti izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest namesto občine.
9. člen
Koncesionar mora opravljati storitve rednega vzdrževanja v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, se lahko začasno preneha izvajati redno vzdrževanje samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja rednega vzdrževanja v nepredvidljivih okoliščinah.
10. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe.
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednih vzdrževalnih del.
Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, imajo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:
– nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in naprav, ki so sestavni del celotnega telesa in opreme cest,
– nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe,
– nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja vzdrževalnih del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitev, vršiti pa se mora praviloma v poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko v primeru, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napovedan najmanj pet dni pred izvedbo.
Pooblaščena oseba za izvajanje nadzora se mora izkazati s pooblastilom župana. O nadzoru se opravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in pooblaščeni predstavnik koncedenta.
Pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
11. člen
Koncesionar mora voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v skladu z zakonom o računovodskim standardom (zakon o gospodarskih javnih službah in računovodskim standardom 35).
12. člen
Izvajanje javne službe se financira iz občinskega proračuna Občine Turnišče.
Cene storitev se določajo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
13. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in ga posreduje občinskemu svetu.
Koncesionar se izbere z odločbo, ki jo izda občinska uprava. O morebitnih pritožbah zoper to odločbo odloča župan.
14. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.
15. člen
Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v razvid samostojnih podjetnikov,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest,
– podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri koncesionarju,
– podatke o opremi in osnovnih sredstvih,
– dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti,
– predlog koncesijske pogodbe,
– dokazila o finančnem stanju,
– reference in izkušnje ponudnika,
– ponujeno ceno storitev.
16. člen
Koncesionar izvaja dejavnost vzdrževanja na podlagi letnega programa in terminskega plana, ki ga izdela koncesionar in potrdi župan v skladu s sprejetim proračunom. Do sprejetja proračuna se program letnega vzdrževanja izvaja po dvanajstinah sredstev iz preteklega proračunskega leta.
17. člen
Cene rednega vzdrževanja občinskih cest določa, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, pristojni organ občinske uprave na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti, skladno s koncesijsko pogodbo.
Podrobneje ureja način odločanja cen storitev vzdrževanja občinskih cest koncesijska pogodba.
Cene storitev, določene s koncesijsko pogodbo, izvajalec tekoče usklajuje z indeksom rasti cen v gradbeništvu – nizkogradnje v Republiki Sloveniji.
18. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– s pretekom časa, za katerega se sklene,
– s sporazumom in
– z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih kršitev pogodbe.
Čas iz prve alinee prejšnjega odstavka je 10 let, pri čemer rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Bistvena kršitev pogodbe se opredeli v sami pogodbi.
Za bistveno kršitev se med drugim šteje, če je zaradi nepravočasnega in malomarnega izvajanja storitve nastala večja materialna škoda ali je bilo ogroženo človeško življenje in če koncesionar ne obračuna storitve v skladu s koncesijsko pogodbo. Prav tako se šteje za bistveno kršitev pogodbe tudi, če koncesionar pravočasno ne popravi udarnih jam na cestišču oziroma nujnih vzdrževalnih del, s katerimi se prepreči ogrožanje varnosti v prometu, kot je določeno v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
19. člen
Koncesija se odvzema z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
20. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema in zaradi razdrtja v primeru, da koncesionar bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 48/06-2007
Turnišče, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost