Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 4304-2/2007 Ob-27445/07 , Stran 6836
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: a) prodaja stavbnega in kmetijskega zemljišča, parc. št. 233/5, dvorišče (191 m2), parc. št. 233/8 gospodarsko poslopje (38 m2), gospodarsko poslopje (40 m2), dvorišče (414 m2), skupno 663 m2, vlož. št. 929, k.o. Begunje, b) prodaja stavbnega in kmetijskega zemljišča, parc. št. 233/6, stanovanjska stavba (8 m2), dvorišče (654 m2), skupno 683 m2, vlož. št. 929, k.o. Begunje. 3. Izklicna cena za nepremičnine znaša: pod a) 20.406,40 EUR, pod b) 14.828,80 EUR. Najnižji znesek višanja je 500 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic: 00 pod a) 3301-1, pod b) 3301-2. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 5. 11. 2007 do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: 00 pod a) 3301-1, pod b) 3301- 2. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v EUR ter natančno navedbo nepremičnine. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 9. Drugi pogoji: nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2007: pod a) ob 10.30, pod b) ob 10.45. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od 15. 10. 2007 do 5. 11. 2007, od 10. do 12. ure. 15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

AAA Zlata odličnost